- Latvijas Republikas Valsts kontrole - http://www.lrvk.gov.lv -

Valsts kontrole stiprina Gruzijas Augstākās revīzijas iestādes kapacitāti

Turpinot stiprināt Eiropas Savienības Austrumu partnerības valstu augstāko revīzijas iestāžu kapacitāti, Valsts kontroles eksperti šonedēļ uzturas Gruzijā, kur vada apmācību programmu Gruzijas Augstākās revīzijas iestādes kolēģiem. Apmācības pamatjautājumi skar revīziju kvalitātes kontroles jomu, revīziju plānošanu, kā arī saimnieciskā gada pārskatu revīziju aspektus.

Sadarbība ar Gruzijas Augstāko revīzijas iestādi notiek kopš 2010.gada, kad tika parakstīts sadarbības līgums, savukārt aktīvs atbalsta sniegšanas process uzsākts 2015.gadā, sadarbojoties ar Zviedrijas Karalistes Augstāko revīzijas iestādi.

Apmācību programma tiek īstenota attīstības sadarbības projekta Ukrainas, Moldovas un Gruzijas augstāko revīzijas iestāžu kapacitātes celšanai starptautisko augstāko revīzijas iestāžu standartu (ISSAI) integrācijas procesā. Attīstības sadarbības projekta īstenošanu plānots pabeigt līdz šā gada nogalei, un tā īstenošanai finansējums piešķirts no Ārlietu ministrijas administrētās Attīstības sadarbības politikas plāna 2018.gadam paredzētajiem līdzekļiem.

Valsts kontroles kompetence kvalitatīvu revīziju veikšanā, ieteikumu ieviešanā, kā arī sadarbība ar Saeimu un valdību starptautiski ir augsti novērtēta. Par to liecina arī Valsts kontroles aktīva līdzdalība konsorcijā ar konsultantiem no Vācijas – GFA Consulting Group GmbH un Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit International Services (GIZ) GmbH projektā “Gruzijas Augstākās revīzijas iestādes institucionālās kapacitātes stiprināšana”.

Starptautiskās sadarbības laikā Gruzijā tiks analizēts normatīvais regulējums augstākās revīzijas iestādes neatkarības nodrošināšanai, lai tas atbilstu ISSAI 10 – Mehiko deklarācijai par augstāko revīzijas iestāžu neatkarību.  Lietderības un finanšu revīziju jomā Valsts kontroles eksperti pievērsīs uzmanību Gruzijas Augstākās revīzijas iestādes darba metožu atbilstībai starptautiskajiem revīziju standartiem, kā arī revīziju plānošanas, veikšanas un uzraudzības procesa uzlabošanai tiks sniegts atbalsts moderno tehnoloģiju pielietošanā revidentu darbā.