Sākumlapa » Jaunumi

Valsts kontrole turpina atbalsta sniegšanu Gruzijas, Ukrainas un Moldovas augstākajām revīzijas iestādēm

22/06/2017

Valsts kontrole arī 2017. gadā iesaistīsies Latvijas attīstības sadarbības politikas mērķu sasniegšanā un turpinās uzsāktās iniciatīvas Ukrainas, Moldovas un Gruzijas augstāko revīzijas iestāžu kapacitātes celšanai ISSAI integrācijas procesā.

Valsts kontrole: jāturpina darbs pie tiesu darbības efektivitātes paaugstināšanas

21/06/2017

Izvērtējot tiesu iekārtas attīstības pasākumus, Valsts kontrole secinājusi, ka kopumā plānotie pasākumi ir īstenoti, tomēr vēl nevar apgalvot, ka ir novērsti visi tiesvedības procesu kavējošie apstākļi. Neraugoties uz veiktajiem pasākumiem, iesniegto lietu skaita kritumu un tiesnešu skaita pieaugumu, Latvijā tiesvedības ilgums ir daudz garāks nekā kaimiņvalstīs.

Valsts kontroliere Elita Krūmiņa parakstījusi sadarbības memorandu ar Horvātijas augstāko revīzijas iestādi

Šī gada 9. jūnijā Valsts kontroliere Elita Krūmiņa un padomniece stratēģiskos jautājumos Marita Salgrāve tikās ar Horvātijas Augstākās revīzijas iestādes (Državni ured za reviziju) amatpersonām. Vizītes laikā tika pārrunāti abu Augstāko revīzijas iestāžu stratēģiskie mērķi, prioritātes un aktuālie izaicinājumi.

Valsts kontrole: 2016. gadā visvairāk ieguldīts lietderības un atbildības stiprināšanā

13/06/2017

2016. gadā Valsts kontrole (VK) lielu uzmanību ir veltījusi pēdējos gados uzsākto iniciatīvu attīstībai un padziļināšanai, tādējādi vairojot valsts un pašvaldību izpratni par publisko līdzekļu izmantošanas lietderību un amatpersonu atbildību par pieņemtajiem lēmumiem.

Valsts kontrole ievēlēta EUROSAI valdē

30/05/2017

Valsts kontrole ir ievēlēta Eiropas Augstāko revīzijas iestāžu organizācijas EUROSAI valdē. Valsts kontrole ir kļuvusi par vienu no astoņiem EUROSAI valdes locekļiem nākamo sešu gadu laikā. Valdes locekļa mandāts tika iegūts nopietnā konkurencē, 50 EUROSAI dalībvalstu Augstākajām revīzijas iestādēm balsojot aizklātā balsojumā, kurš noritēja divās kārtās.

VK: valdībai jānovērtē patvēruma meklētāju uzņemšanas plāna rezultāti un turpmāk nepieciešamie līdzekļi

25/05/2017

Valsts kontrole secinājusi, ka patvēruma meklētāju pārvietošanai un uzņemšanai paredzēti ievērojami lielāki līdzekļi, nekā bijis nepieciešams. No 2016. gadā piešķirtajiem 7,29 milj. euro izlietoti 5,58 milj. euro. Lielākā daļa tērēta atbilstoši rīcības plānā paredzētajiem mērķiem, bet ir arī neatbilstoši tēriņi. Ministru kabinetā līdz šim nav vērtēta rīcības plāna izpilde un sasniegtie rezultāti.

VK norāda uz trūkumiem valsts iestāžu finanšu uzskaitē un naudas izlietojuma atbilstībā mērķim

18/05/2017

Noslēdzot finanšu revīzijas par 2016. gadu, Valsts kontrole finanšu uzskaites kvalitāti vērtē kā stabilu. Savukārt,  budžeta izlietojuma atbilstība noteiktajam  mērķim joprojām “klibo” – vairāki miljoni eiro ir tērēti neatbilstoši plānotajiem mērķiem.

Valsts kontrole Latvijas pensiju sistēmu vērtē kā stabilu, tomēr pilnveidojamu

15/05/2017

Valsts kontrole atzinīgi novērtē Labklājības ministrijas paveikto pensiju reformas īstenošanā un secina, ka pirms vairāk nekā 20 gadiem pieņemtais lēmums izveidot uz valsts sociālās apdrošināšanas pamatprincipiem balstītu trīs līmeņu pensiju sistēmu ir bijis pareizs.

Valsts kontrole: izdienas pensijas neatbilst Latvijas pensiju politikas būtībai

Veicot revīziju Labklājības ministrijā par Latvijas pensiju sistēmas ilgtspēju, Valsts kontrole analizēja arī izdienas pensiju jomu un secināja, ka tā neatbilst Latvijas pensiju politikas būtībai. Gadu gaitā izdienas pensiju saņēmēju loks ir audzis, tomēr visaptveroša izvērtējuma par izdienas pensiju sistēmā iekļaujamām profesijām nav bijis.

Ozolnieku novada pašvaldība risina ieilgušu īpašuma tiesību jautājumu par ēku uz pašvaldības zemes

12/05/2017

Valsts kontrole ir veikusi likumības revīziju, kurā vērtējusi Ozolnieku novada domes rīcību, risinot ēkas “Ezerkrasti” īpašuma tiesību sakārtošanas jautājumu. Revīzijā konstatētais kārtējo reizi apliecina, ka labas pārvaldības trūkumi pašvaldībā rada problēmas pašai pašvaldībai.