Sākumlapa » Jaunumi

Valsts kontrolē notikusi gadskārtējā tikšanās ar valsts pārvaldes iekšējiem auditoriem

12/08/2015

Lai stiprinātu sadarbību, atskaitītos par paveikto, iezīmētu nākotnes plānus un dalītos ar pieredzi š.g. 5.augustā Valsts kontroles telpās notika ikgadējā Valsts kontroles pārstāvju un valsts pārvaldes iekšējo auditoru tikšanās.

Eiropas revīzijas palātas žurnāla jūlija/augusta numurā

Atskats uz jūnijā Rīgā notikušo Kontaktu komitejas sanāksmi un intervija ar valsts kontrolieri Elitu Krūmiņu.

Valsts kontrole aicina iedzīvotājus sniegt informāciju par dzīvojamo māju apsaimniekošanu

17/07/2015

Vai daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšana tiek veikta efektīvi un atbilstoši normatīvo aktu prasībām? Lai sniegtu atbildi uz šo jautājumu, Valsts kontrole ir uzsākusi lietderības revīziju „Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas efektivitāte un atbilstība normatīvo aktu prasībām”.

Valsts kontrole paraksta sadarbības līgumu ar „SUSTENTO”

13/07/2015

13.jūlijā valsts kontroliere Elita Krūmiņa  parakstīja līgumu ar Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizāciju „SUSTENTO” par sadarbību Valsts kontroles lietderības revīzijā „Personām ar invaliditāti nepieciešamo asistenta pakalpojumu nodrošināšanas likumība un efektivitāte”.

Valsts kontrole veikusi analīzi par ES struktūrfondu ietvaros veiktajiem iepirkumiem

Valsts kontroles mājas lapā ir pieejams paralēlās revīzijas kopējais ziņojums par struktūrfondu programmu ietvaros organizētajos iepirkumos konstatētajiem trūkumiem. Šī likumības revīzija tika veikta ES Kontaktu komitejas Struktūrfondu darba grupas ietvaros, sadarbībā ar 8 citu valstu augstākajām revīzijas iestādēm. 

Starptautiskie eksperti turpina Valsts kontroles darbības novērtējumu

10/07/2015

Kā iepriekš ticis informēts, Valsts kontrolei ir svarīgs profesionāls un neatkarīgs sava darba novērtējums. Vienīgais starptautiski akceptētais veids, kā šādu novērtējumu veikt, ir savstarpējās pārbaudes (Peer review), kuras atbilstīgi starptautiskajiem revīzijas standartiem konkrētajā revīzijas iestādē veic citu valstu augstāko revīzijas iestāžu pārstāvji.

Rīgā aktualizēta ES augstāko revīzijas iestāžu sadarbības nozīme. Projektu vadīšana un revīziju perspektīva ES (Emīla Pūlmaņa ziņojums projektu vadības starptautiskajā žurnālā PM World Journal, 2015.gada jūlijā

09/07/2015

Importance of cooperation among EU Supreme Audit Institutions highlighted in Riga, Latvia. Project management and audit perspective in EU (Emils Pulmanis Project management and audit perspective in EU, PM World Journal,  July 2015)

Tiesā izskatīs aģentūras „Pilsētsaimniecība” amatpersonas rīcību

Valsts kontrole 2012.gadā, veicot likumības revīziju „Jelgavas pilsētas pašvaldības izveidoto aģentūru darbības efektivitāte, ekonomiskums un atbilstība normatīvo aktu prasībām, nodrošinot pašvaldības autonomo funkciju realizāciju”, konstatēja prettiesisku finanšu līdzekļu izlietojumu divās aģentūrās- Jelgavas pilsētas pašvaldības aģentūrā „Pilsētsaimniecība” un Jelgavas pilsētas pašvaldības aģentūrā „Kultūra”.

EUROSAI IT darba grupa Varšavā pārrunā paralēlās revīzijas rezultātus

08/07/2015

Pagājušajā nedēļā Polijā, Varšavā, notika Eiropas augstāko revīzijas iestāžu pārstāvju tikšanās par informācijas tehnoloģijām (IT) un to auditēšanu. Darba grupas mērķis ir stiprināt revīzijas iestāžu kapacitāti IT audita jomā, kā arī IT atbalsta rīku izmantošanā revidentu darbā.

Valsts kontroliere tiekas ar Latvijas Bankas prezidentu

7.jūlijā valsts kontroliere Elita Krūmiņa tikās ar Latvijas Bankas prezidentu Ilmāru Rimšēviču. Sarunā piedalījās arī Valsts kontroles padomes locekle, Revīzijas un metodoloģijas departamenta direktore Lelde Dimante.