Sākumlapa » Jaunumi

Valsts kontroles speciālisti dalās pieredzē

21/11/2014

Lai veicinātu pēc iespējas pilnīgāku izpratni un novērstu kļūdas nākotnē, Valsts kase ik gadu rīko informatīvu semināru „Aktualitātes sagatavojot 2014. gada pārskatu”. Šogad seminārs ilga trīs dienas un vienkopus pulcēja ministriju, centrālo valsts iestāžu un pašvaldību atbildīgos finanšu darbiniekus, kā arī zvērinātos revidentus un Valsts kontroles revidentus.

Valsts kontrole aicina valdību nekavējoties uzlabot Latvijas ostu pārvaldi

Atsevišķu valžu locekļu nomaiņa nepadarīs ostu pārvaldi profesionālāku, efektīvāku un atbildīgāku, – tā uzskata valsts kontroliere Elita Krūmiņa. Saistībā ar plašsaziņas līdzekļos izskanējušo informāciju par gaidāmo amatpersonu nomaiņu Rīgas un Ventspils brīvostu valdēs, valsts kontroliere aicina valdību nekavējoties veikt izmaiņas ostu pārvaldes regulējumā.

ES budžeta sistēma ir orientēta uz līdzekļu izlietošanu, nevis uz rezultātu sasniegšanu

13/11/2014

ES budžeta sistēma ir pārāk orientēta uz līdzekļu izlietošanu, nevis uz rezultātu sasniegšanu, – viesojoties Valsts kontrolē un prezentējot Eiropas Revīzijas palātas (ERP) sagatavoto pārskatu par Eiropas Savienības (ES) budžeta izpildi 2013.gadā, atzina ERP loceklis Dr. Igors Ludboržs. Viņš uzsvēra, ka tēriņu pārvaldība kopumā ne ES, ne dalībvalstu līmenī vēl nav pietiekami laba.

Valsts kontroles revidenti dodas pieredzes apmaiņā uz Zviedriju

07/11/2014

No 27. līdz 28.oktobrim vairākiem Valsts kontroles revidentiem bija iespēja piedalīties pieredzes apmaiņas pasākumā Zviedrijas augstākajā revīzijas iestādē, Stokholmā. Zviedru kolēģi stāstīja par savu pieredzi revīziju pieejas izstrādē, revīzijās izmantoto metožu izvēlē un piemērošanā, kā arī par iegūtās informācijas un datu analīzes rezultātu novērtēšanu. Par domu apmaiņas pamatu tika ņemtas zviedru revidentu veiktās revīzijas veselības […]

Par Valsts kontroles revīzijā konstatētajiem pārkāpumiem sodīta atbildīgā persona

Valsts kontrole 2012. gadā veica likumības revīziju   „Valsts budžeta līdzekļu izlietojuma likumība un efektivitāte, nodrošinot invalīdu un personu ar funkcionāliem traucējumiem sociālo un profesionālo rehabilitāciju”.

Rīgā viesojas Zviedrijas, Gruzijas un Moldovas ARI pārstāvji

Sadarbības projekta starp Gruzijas Valsts kontroli un Zviedrijas ARI ietvaros Rīgā divas dienas notika pieredzes apmaiņas seminārs par lietderības revīzijām. Semināra darbā piedalījās arī kolēģi no Moldovas augstākās revīzijas iestādes. Šādam semināram ir liela loma revidentu profesionālajā attīstībā un spējā veikt revīzijas saskaņā ar starptautiskajiem principiem un standartiem.

Valsts kontroles speciālisti konsultē Kurzemes plānošanas reģiona pārstāvjus

Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes 5.novembra sēdes darba kārtībā tika iekļauta tikšanās ar Valsts kontroles padomes locekli, Piektā revīzijas departamenta direktoru Aivaru Ērgli un sektora vadītāju Terēzi Mazbērziņu.

Valsts kontroliere Elita Krūmiņa lasa lekciju LU studentiem

30/10/2014

29.oktobrī Latvijas Universitātes studentus uzrunāja neierasts lektors – valsts kontroliere Elita Krūmiņa. Kontroliere sniedza prezentāciju un iepazīstināja Ekonomikas un vadības fakultātes bakalaura programmas studentus ar Valsts kontroles darbību, mērķiem un galvenajiem uzdevumiem.

Valsts kontroles speciālisti konsultē pašvaldību darbiniekus

28/10/2014

Latvijas Pašvaldību darbinieku arodbiedrība 28.oktobrī organizēja semināru, kurā Valsts kontroles padomes loceklis, Piektā revīzijas departamenta direktors Aivars Ērglis un sektora vadītāja Terēze Mazbērziņa informēja par Pašvaldību gada pārskatu revīziju norisi un būtiskākajām kļūdām pašvaldību grāmatvedībā un 2013.gada pārskatos. Semināra mērķauditorija bija pašvaldību darbinieki.