Sākumlapa » Jaunumi

Valsts kontrole: jāmazina administratīvais slogs privātmāju būvniecībai

05/12/2018

Salīdzinot ar pārējām Baltijas valstīm, Latvijā ir visvienkāršāk uzbūvēt privātmāju paša spēkiem, ievērojot normatīvo regulējumu. Tomēr būvniecības procesa administratīvais slogs un dažādu saskaņojumu laikietilpība to padara sarežģītu un nepamatoti apgrūtinošu gan būvētājiem, gan uzraugiem.

Skolēnu pārvadājumi – pašvaldību sāncensība par naudu, kas seko skolēnam

03/12/2018

Pašvaldībām organizējot skolēnu pārvadājumus,  pārsvarā tiek izvēlēts “viens risinājums visiem”, un izvēles pamatā nereti ir konkurence ar kaimiņu pašvaldībām par skolas bērniem un naudu, kas seko skolēniem, nevis izpratne par bērnu atšķirīgajām situācijām un vajadzībām.

Valsts kontrole stiprina Gruzijas Augstākās revīzijas iestādes kapacitāti

28/11/2018

Turpinot stiprināt Eiropas Savienības Austrumu partnerības valstu augstāko revīzijas iestāžu kapacitāti, Valsts kontroles eksperti šonedēļ uzturas Gruzijā, kur vada apmācību programmu Gruzijas Augstākās revīzijas iestādes kolēģiem. Apmācības pamatjautājumi skar revīziju kvalitātes kontroles jomu, revīziju plānošanu, kā arī saimnieciskā gada pārskatu revīziju aspektus.

Valsts kontroles Sabiedriskā padome turpinās darbu atjaunotā sastāvā

27/11/2018

Aktivizējot Valsts kontroles Sabiedriskās padomes darbu, apstiprināts tās jaunais sastāvs. Sabiedriskā padome pilda Valsts kontroles padomes padomdevēja funkcijas un sadarbībā ar Valsts kontroli informē un izglīto sabiedrību par Valsts kontroles revīzijās atklāto, aicinot valsts un pašvaldību institūcijas taupīgi, saimnieciski un lietderīgi izmantot publiskā sektora līdzekļus.

Valsts kontroles eksperti dalās pieredzē ar Ukrainas kolēģiem

21/11/2018

Valsts kontroles eksperti šonedēļ Kijevā Ukrainas augstākās revīzijas iestādes kolēģiem vada apmācību programmu par lietderības revīzijas darba praktiskajiem aspektiem no to plānošanas līdz revīzijas ziņojuma sagatavošanai.

Valsts kontroles eksperti vada apmācības Moldovas Augstākajā revīzijas iestādē

08/11/2018

Šonedēļ Valsts kontroles eksperti Moldovas Augstākās revīzijas iestādes kolēģiem vada apmācību programmu par revīzijas darba praktiskajiem aspektiem pašvaldībās. Specializētais apmācību kurss izstrādāts, balstoties rūpīgā Moldovas kolēģu vajadzību izzināšanā, un ir saskaņots ar starptautisko standartu prasībām augstākajām revīzijas iestādēm (ISSAI).

Elita Krūmiņa: pirmstiesas izmeklēšanas jomas sakārtošanā risinājumi jāmeklē aktīvāk

01/11/2018

Joprojām nav veikta vispusīga pirmstiesas izmeklēšanas efektivitāti un kvalitāti ietekmējošo faktoru analīze un nav izstrādāti risinājumi situācijas uzlabošanai. Nepietiekami tiek risinātas kopumā pirmstiesas izmeklēšanas efektivitāti un kvalitāti ietekmējošās problēmas, pārsvarā koncentrējoties uz jomām, ko kritiski novērtējuši ārvalstu eksperti.

Rīgas Dome pilsētas siltumapgādes problēmās nepatiesi vaino Valsts kontroli

24/10/2018

Rīgas dome un SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” vairakkārt kā atbildīgo par to, kādēļ Rīgas iedzīvotāji, kuru namus apsaimnieko SIA “Rīgas namu pārvaldnieks”, netiek pie siltiem mājokļiem, sauc Valsts kontroli, tā noveļot atbildību no sevis un meklējot vainīgos citur. Ņemot to vērā, Valsts kontrole sniedz savu viedokli par izveidojušos situāciju.

Aizejošā Ministru kabineta dāvanas izredzētajiem

Ministru kabinetam steidzamības kārtā atbalstot risinājumus, kas paplašina izdienas pensiju saņēmēju loku, tiek ignorēts ne tikai Valsts kontroles 2017. gada revīzijā par pensiju sistēmas ilgtspēju secinātais par izdienas pensiju nevienlīdzību salīdzinājumā ar pārējiem nodokļu maksātājiem, bet arī OECD norādītais, ka šādas izņēmumu sistēmas pastāvēšana ir vāji pamatota.

Sabiedriskais pasūtījums – ierasta prakse bez kvalitatīvas plānošanas un attīstības

23/10/2018

Sabiedriskais pasūtījums, kura nodrošināšanai sabiedriskajiem medijiem ik gadu no valsts budžeta piešķir vairāk par 20 miljoniem eiro, realitātē netiek labi pārvaldīts un nebalstās vispusīgi izpētītās sabiedrības vajadzībās. To revīzijā par sabiedriskā pasūtījuma īstenošanu konstatējusi Valsts kontrole.