22 Valsts kontroles revidenti iegūst sertifikātus finanšu revīziju un lietderības revīziju veikšanai

20.05.2022.

Valsts kontroles komanda pastāvīgi profesionāli pilnveidojas 2 kolēģi ieguvuši sertifikātus finanšu revīziju veikšanai un 20 kolēģi ieguvuši sertifikātus lietderības revīziju veikšanai.

Klātienē Valsts kontrolē kolēģiem sertifikātus pasniedza valsts kontrolieris Rolands Irklis un Rīgas Ekonomikas augstskolas (Stockholm School of Economics in Riga) rektors Anderss Pālzovs (Anders Paalzow).

“Lepnums un gandarījums par kuplo kolēģu skaitu, kuri ieguvuši sertifikātus, – pastāvīga attīstība un profesionālā izaugsme ir izcila darba priekšnosacījums. Mūsu sertifikācijas programmu, ko izstrādājām kopā ar Rīgas Ekonomikas augstskolu, augstu novērtē mūsu kolēģi citās augstākajās revīzijas iestādēs, piemēram, nesen dalījāmies pieredzē ar Zviedrijas un Moldovas kolēģiem,” uzsver valsts kontrolieris Rolands Irklis.  

Viņš arī norāda, ka nākotnē Valsts kontrole un Rīgas Ekonomikas augstskola izvērtēs nepieciešamību un iespēju piedāvāt abu licencēto profesionālās pilnveides izglītības programmu apguvi arī citiem revidentiem un/vai auditoriem, kuri nav darba attiecībās ar Valsts kontroli, bet kuri veic vai plāno veikt revīzijas/auditus publiskā sektora institūcijās un/vai valsts un pašvaldību kapitālsabiedrībās.

Abas profesionālās pilnveides izglītības programmas (“Finanšu revīzija publiskajā sektorā” un “Lietderības revīzija publiskajā sektorā”) publiskā sektora revidentiem/auditoriem, ko Valsts kontrole ir izstrādājusi sadarbībā ar Rīgas Ekonomikas augstskolu, licencējis ir Izglītības kvalitātes valsts dienests.

Sektoru vadītāju un revidentu sertifikāciju Valsts kontrole īsteno kopš 2020. gada. Sertifikācijas mērķis ir apliecināt personas zināšanas un prasmes veikt Valsts kontroles revīzijas atbilstoši Latvijā atzītajiem starptautiskajiem publiskā sektora revīzijas standartiem. 

Saskaņā ar Valsts kontroles likumu 2023. gadā stāsies spēkā nosacījums, ka par revīzijas departamenta sektora vadītāju varēs būt persona, kura ir ieguvusi sertifikātu publiskā sektora revīziju veikšanai, un revīzijas grupu varēs vadīt sektora vadītājs vai revidents, kuram ir šāds sertifikāts.

Plašākai informācijai par Valsts kontroles sertifikācijas sistēmu

Lēmumu par sertifikāta izsniegšanu pieņem Valsts kontroles izveidota sertifikācijas komisija, kuras sastāvā ir Valsts kontroles padomes locekļi un pieaicināti speciālisti revīzijas (audita) jomā un/vai publiskā sektora finanšu jomā un/vai augstākās izglītības iestādes pārstāvis. Pozitīva lēmuma pieņemšanā viens no kritērijiem ir minētās profesionālās pilnveides izglītības programmas apguve, ko apliecina akreditētas augstākās izglītības iestādes izsniegta apliecība.

Abās programmās revidenti padziļināti apgūst:

  • starptautiskos publiskā sektora revīzijas principus, standartus un vadlīnijas finanšu un lietderības revīzijām;
  • publiskā sektora tiesības – tiešās un pastarpinātās valsts pārvaldes uzbūvi un darbības organizēšanu, specifisko normatīvo regulējumu tādās jomās kā publisko personu finanšu līdzekļu un mantas izmantošana, publiskie iepirkumi, civildienesta un darba tiesiskās attiecības un publiskās pārvaldes darbinieku atlīdzība;
  • budžeta vadību – valstu budžeta veidošanas principus, metodes, starptautiski atzītas prakses, normatīvo regulējumu, pašvaldību budžeta veidošanu, OECD ieteikumus un norādījumus budžeta veidošanai;
  • labu pārvaldību publiskajā sektorā – labas pārvaldības principus un praksi, korporatīvās pārvaldības nozīmi un saturu, rūpīga saimnieka attieksmi, īstenojot publisko pārvaldi;
  • publiskā sektora grāmatvedību – starptautiskos publiskā sektora grāmatvedības standartus, Latvijas publiskā sektora grāmatvedības regulējumu (programmā “Finanšu revīzija publiskajā sektorā”)
  • attīstības plānošanas sistēmu – attīstības plānošanas, telpiskās plānošanas un rīcībpolitikas veidošanas principus un starptautiski atzīto praksi, uz pierādījumiem balstītu lēmumu pieņemšanu, ex-ante un ex-post analīzes nozīmi un to veikšanu (programmā “Lietderības revīzija publiskajā sektorā”).

Papildu informācija

Signe Znotiņa-Znota

Sabiedrisko attiecību un iekšējās komunikācijas daļas vadītāja

T.: 67017671 | M. 26440185 | E. signe.znotina-znota@lrvk.gov.lv |