Valsts kontroles eksperti dalās pieredzē ar Gambijas kolēģiem

27.10.2022.

Šonedēļ Gambijas augstākajā revīzijas iestādē (ARI) turpinās iestādes kapacitātes stiprināšanas projekts, kura ietvaros Valsts kontroles eksperti nodrošina atbalstu darbības plānošanā un revīziju procedūru izstrādē un pielāgošanā, kā arī starptautisko revīzijas standartu integrācijā iestādes ikdienas revīzijas darbā. Gambijas ARI kolēģi augstu novērtē iespēju iepazīt starptautisko pieredzi un Valsts kontroles atbalstu, lai pilnveidotu iestādes darbības procesus. Sakārtota darba vide, t.sk. revīzijas metodoloģija ir būtisks priekšnosacījums, lai radītu kvalitatīvu darba produktu.

2020. gada decembrī Valsts kontrole parakstīja sadarbības līgumu ar starptautisko augstāko revīzijas iestāžu apvienības INTOSAI dibināto Attīstības iniciatīvas (IDI) organizāciju, tā kļūstot par partneri jaunattīstības ARI atbalstam. Ar šīs iniciatīvas starpniecību tiek īstenotas dažādas ARI attīstības programmas, nodrošinot apmācību organizēšanu, dažādu rīku un instrumentu izstrādi augstākajām revīzijas iestādēm, kā arī ekspertīzi un atbalstu jaunattīstības valstu ARI kapacitātes stiprināšanai.

Līdz ar šī līguma parakstīšanu Valsts kontrole tika iekļauta IDI starptautisko donoru sarakstā, kas sniedz atbalstu jaunattīstības valstu ARI. Līdz šim Valsts kontrole iesaistījās atbalsta pasākumu īstenošanā un nodrošināja ekspertīzi, pamatojoties uz starptautisko organizāciju vai jaunattīstības valstu ARI atsevišķiem aicinājumiem. Sadarbības līgums ar IDI nozīmē, ka arī publiskā audita nozarē Valsts kontrole un Latvijas Republika kā valsts no starptautiska atbalsta saņēmēja vai neitrāla partnera statusa pāriet uz sistemātiska starptautiska atbalsta sniedzēja un donora statusu.

Valsts kontrole kā INTOSAI biedre ir starptautiski atzīts un novērtēts kompetents partneris ārējās publiskā sektora revīzijas jomā. Iespēja sniegt profesionālo atbalstu citām ARI Valsts kontroles ieskatā ir svarīga, jo apzināmies, ka jaunattīstības valstu ARI pilnveidei ir nepieciešams starptautisko ekspertu un kolēģu atbalsts, tāpat kā savulaik tāds tika sniegts Latvijas Republikas Valsts kontrolei.

Valsts kontrole plāno sniegt sistemātisku atbalstu laika posmā līdz 2024. gadam, pamatojoties uz INTOSAI IDI Stratēģisko plānu 2019.-2023. gadam.

INTOSAI ir starptautiska 196 augstāko revīzijas iestāžu apvienība, IDI ir INTOSAI attīstības un pieredzes apmaiņas “platforma”. IDI finansē Norvēģijas augstākā revīzijas iestāde un starptautiskie donori – UKaid, INTOSAI un tās individuāli biedri, Austrian development Agency un SIDA.

Latvijas Republikas Valsts kontroles starptautiskā sadarbība:

  • ieņem vēlētus amatus augstāko revīzijas iestāžu starptautiskās organizācijas INTOSAI reģionālās organizācijas EUROSAI vadības struktūrās, darbojas ES dalībvalstu augstāko revīzijas iestāžu un Eiropas Revīzijas palātas sadarbības platformā – Kontaktu komitejā, kā arī darbojas kā starptautisku organizāciju revidents
  • nodrošina dalību un sniedz profesionālu ieguldījumu INTOSAI un EUROSAI starptautiskajās darba grupās un INTOSAI Finanšu revīzijas standartu izstrādes apakškomitejā;
  • sniedz attīstības un cita veida atbalstu citu valstu augstākajām revīzijas iestādēm un piedāvā pakalpojumus starptautiskajā konsultantu tirgū kā profesionāls, augsti kvalificēts un pieredzes bagāts konsultants publiskā sektora revīziju jomā.