Valsts kontrolieris tiekas ar Eiropas Revīzijas palātas prezidentu

28.04.2021.

Valsts kontrolieris Rolands Irklis attālinātā sanāksmē šodien tikās ar Eiropas Revīzijas palātas prezidentu Klausu Heineru Lēni (Klaus-Heiner Lehne), pārrunājot Valsts kontroles un Eiropas Revīzijas palātas vispārējo sadarbību un abu iestāžu aktuālos revīziju darba jautājumus.

Sarunas laikā abi vadītāji īpašu vērību pievērsa abu iestāžu stratēģiskajai attīstībai – gan stratēģiju izstrādes procesam, kura laikā ir būtiska nozīme galveno sadarbības partneru iesaistei, gan stratēģiskajiem uzstādījumiem, lai to mērķu sasniegšana dotu pēc iespējas lielāku pienesumu sabiedrībai. K.Lēne un R.Irklis pārrunāja arī digitalizācijas attīstības lomu Eiropas Savienības pārvaldībā un publiskā audita iespējas un izaicinājumus šajā kontekstā, akcentējot datu saderības problemātiku un nepieciešamību pēc jauna Eiropas Savienības finanšu regulējuma.

Valsts kontrolieris un Eiropas Revīzijas palātas prezidents akcentēja revīziju iestāžu darba režīmu Covid-19 krīzes apstākļos un spēju efektīvi pielāgoties jaunajiem apstākļiem jau krīzes sākumā, kā arī apsprieda īstenotos un plānotos revīzijas pārbaužu virzienus, tai skaitā par piešķirto līdzekļu izlietojumu Covid-19 izplatības ierobežošanai un ārkārtējās situācijas radīto seku mazināšanai gan Latvijā, gan Eiropas Savienībā. Tikšanās apliecināja, ka abas iestādes vieno kopīga izpratne par Covid-19 revīziju prioritātēm un problemātiku, uzsverot revīzijas iestāžu aktīvo lomu šo līdzekļu izlietojuma uzraudzībā un īstenoto pasākumu atbilstības izvērtēšanā. R.Irklis iepazīstināja Eiropas Revīzijas palātas kolēģus ar Valsts kontroles līdzšinējo revīziju rezultātiem Covid-19 sakarā un informēja par plānoto kopējo secinājumu publicēšanu tuvākā mēneša laikā.

Valsts kontrole ar Eiropas Savienības augstāko revīzijas iestādi - Eiropas Revīzijas palātu – galvenokārt sadarbojas Kontaktu komitejas un tās izveidoto darba grupu ietvaros. Kontaktu komiteja ir Eiropas Savienības dalībvalstu augstāko revīzijas iestāžu vadītāju un Eiropas Revīzijas palātas vadītāja autonoma un neatkarīga apvienība, kuras darbības mērķis ir stiprināt Eiropas Savienības finanšu vadību un iestāžu labu pārvaldību. Abu augstāko revīzijas iestāžu vadītāju tikšanās laikā piedalījās arī Latvijas pārstāvis Eiropas Revīzijas palātā Mihails Kozlovs un abu institūciju vadības struktūru pārstāvji.