UZMANĪBU Jūs lietojat vecu Internet Explorer pārlūku, līdz ar ko nebūs iespējams izmantot visas mājaslapas tehniskās iespējas!

Jaunumi

Atbilstoši Valsts kontroles ieteikumiem uzlaboti tiesnešu profesionālās novērtēšanas procesi

Tieslietu padome ir pilnveidojusi tiesnešu profesionālās darbības novērtēšanas procesu, veicot virkni grozījumu Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas reglamentā. Tas veikts atbilstoši Valsts kontroles 2017. gadā sniegtajiem ieteikumiem pēc revīzijas par tiesu darbības efektivitāti. (vairāk…)

Valsts kontroles eksperti vada apmācības Moldovas Augstākajā revīzijas iestādē

Šonedēļ Valsts kontroles eksperti Moldovas Augstākās revīzijas iestādes kolēģiem vada apmācību programmu par revīzijas darba praktiskajiem aspektiem pašvaldībās. Specializētais apmācību kurss izstrādāts, balstoties rūpīgā Moldovas kolēģu vajadzību izzināšanā, un ir saskaņots ar starptautisko standartu prasībām augstākajām revīzijas iestādēm (ISSAI). (vairāk…)

Elita Krūmiņa: pirmstiesas izmeklēšanas jomas sakārtošanā risinājumi jāmeklē aktīvāk

Joprojām nav veikta vispusīga pirmstiesas izmeklēšanas efektivitāti un kvalitāti ietekmējošo faktoru analīze un nav izstrādāti risinājumi situācijas uzlabošanai. Nepietiekami tiek risinātas kopumā pirmstiesas izmeklēšanas efektivitāti un kvalitāti ietekmējošās problēmas, pārsvarā koncentrējoties uz jomām, ko kritiski novērtējuši ārvalstu eksperti. (vairāk…)

Rīgas Dome pilsētas siltumapgādes problēmās nepatiesi vaino Valsts kontroli

Rīgas dome un SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” vairakkārt kā atbildīgo par to, kādēļ Rīgas iedzīvotāji, kuru namus apsaimnieko SIA “Rīgas namu pārvaldnieks”, netiek pie siltiem mājokļiem, sauc Valsts kontroli, tā noveļot atbildību no sevis un meklējot vainīgos citur. Ņemot to vērā, Valsts kontrole sniedz savu viedokli par izveidojušos situāciju. (vairāk…)

Aizejošā Ministru kabineta dāvanas izredzētajiem

Ministru kabinetam steidzamības kārtā atbalstot risinājumus, kas paplašina izdienas pensiju saņēmēju loku, tiek ignorēts ne tikai Valsts kontroles 2017. gada revīzijā par pensiju sistēmas ilgtspēju secinātais par izdienas pensiju nevienlīdzību salīdzinājumā ar pārējiem nodokļu maksātājiem, bet arī OECD norādītais, ka šādas izņēmumu sistēmas pastāvēšana ir vāji pamatota. (vairāk…)

Sabiedriskais pasūtījums – ierasta prakse bez kvalitatīvas plānošanas un attīstības

Sabiedriskais pasūtījums, kura nodrošināšanai sabiedriskajiem medijiem ik gadu no valsts budžeta piešķir vairāk par 20 miljoniem eiro, realitātē netiek labi pārvaldīts un nebalstās vispusīgi izpētītās sabiedrības vajadzībās. To revīzijā par sabiedriskā pasūtījuma īstenošanu konstatējusi Valsts kontrole. (vairāk…)

Revīzijā atklāti trūkumi sabiedrisko mediju uzrauga un sabiedrisko mediju darbībā

Nepietiekams finanšu ieguldījums ilgtermiņa vajadzībās, paļaušanās uz politiķu labvēlību, ka neatliekamos gadījumos varēs saņemt naudu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, stagnējoša sabiedriskā pasūtījuma pārvaldība, skaidra nozares attīstības redzējuma vidējam termiņam neesamība. (vairāk…)

Vai sabiedriskā pasūtījuma plānošana un īstenošana ir organizēta mērķtiecīgi?

“Vai sabiedriskā pasūtījuma plānošana un īstenošana ir organizēta mērķtiecīgi?” Par NEPLP, LTV un Latvijas Radio veiktās revīzijas rezultātiem un secinājumiem žurnālistus informē Valsts kontroles padomes locekle Inese Kalvāne un Pirmā revīzijas departamenta pirmā sektora vadītāja Sandra Zunde.

Valsts kontrole sniegusi atzinumu ar iebildēm par 2017. gada valsts budžetu

Valsts kontrole sniegusi Saeimai atzinumu par gada apjomīgākās finanšu revīzijas – saimnieciskā gada pārskata revīzijas – rezultātiem. Līdzīgi kā iepriekšējos gados, arī par 2017. gada valsts kopbudžeta pārskatu sniegts atzinums ar iebildi. (vairāk…)

VID jānovērš būtiski trūkumi nodokļu administrēšanā

Valsts ieņēmumu dienestam jānovērš virkne būtisku trūkumu iekšējās procedūrās un normatīvo aktu regulējumā, lai uzlabotu vairāku nodokļu un nodevu administrēšanu. To ir secinājusi Valsts kontrole, veicot 2017. gada valsts budžeta izpildes revīziju. (vairāk…)