Privātuma politika

Valsts kontrole, lai nodrošinātu Valsts kontroles likumā noteikto uzdevumu veikšanu, apstrādā fizisko personu datus, kas iegūti revīziju ietvaros, slēdzot līgumus, gatavojot atbildes uz saņemtajiem iesniegumiem, kā arī savas iestādes amatpersonu/darbinieku datus personāla vadības jautājumos un grāmatvedības vajadzībām.


Valsts kontrole, kā pārzinis veic personas datu apstrādi saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulu Nr.2016/679 (turpmāk – Regula), Fizisko personu datu apstrādes likumu, Valsts kontroles likumu, kā arī citiem Latvijā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.


Lai nodrošinātu personas datu aizsardzību, Valsts kontrole ir īstenojusi nepieciešamos tehniskos un organizatoriskos pasākumus. Valsts kontroles personas datu apstrādes atbilstības nodrošināšanā piedalās personas datu aizsardzības speciālists.

 


Personas datu apstrādes mērķi, tiesiskie pamati un principi


Valsts kontrole veic valsts deleģētās funkcijas un uzdevumus, kuri ir noteikti Valsts kontroles likumā un līdz ar to apstrādā lielu apjomu dažādu personas datu.


Valsts kontrole apstrādā personas datus galvenokārt šādiem mērķiem:

  • tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu izpildei:
  • līgumattiecību nodibināšanai un tā uzturēšanai ar datu subjektu;
  • īstenojot uzdevumus sabiedrības interesēs, realizējot Valsts kontrolei piešķirtās pilnvaras;
  • personāla vadībai;
  • no Valsts kontroles personas datus var saņemt valsts un pašvaldības iestādes normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, piemēram, Valsts ieņēmuma dienests, Valsts darba inspekcija, Valsts kontroles darbinieki, u.c.

 

Informējam, ka Valsts kontrole nenodod informāciju trešajām personām bez tiesiska pamata, kā arī normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrē personas, kuras ir ieguvušas šo informāciju.


Valsts kontrole glabā personas datus atbilstoši definētiem personas datu apstrādes mērķiem un personas datu apstrādes tiesiskajiem pamatiem, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

  • pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
  • ir nepieciešams realizēt savas leģitīmās intereses;
  • ir nepieciešams izpildīt uzņemtās līguma saistības;
  • ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei.

 

Konkrētāk par Valsts kontroles veikto personas datu apstrādi, variet uzzināt, vēršoties Valsts kontrolē, adrese: Skanstes iela 50, Rīga, LV-1013, Latvija, e-pasts: lrvk@lrvk.gov.lv, tālrunis 67017500 vai sazināties ar mūsu datu aizsardzības speciālistu: E-pasts datu.aizsardziba@lrvk.gov.lv.

 

Sīkdatņu lietošana tīmekļa vietnē lrvk.gov.lv