Privātuma politika

Latvijas Republikas Valsts kontroles (turpmāk – Valsts kontrole) privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai – datu subjektam, informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu un aizsardzību, kā arī citu informāciju, apstrādājot datu subjekta personas datus.


Valsts kontroles kontaktinformācija: juridiskā adrese: Skanstes iela 50, Rīga, LV-1013; tālrunis: +371 67017500; e-pasts: pasts@lrvk.gov.lv.
Valsts kontroles personas datu apstrāde, atkarībā no personas datu iegūšanas vietas un veida, tiek veikta tās Administrācijas ēkā.


Valsts kontrole nodrošina personas datu konfidencialitāti un ir īstenojusi atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu aizsardzības jomā. Valsts kontroles personas datu apstrādes atbilstības nodrošināšanā piedalās personas datu aizsardzības speciālisti. 


Ar Valsts kontroles personas datu aizsardzības speciālistu Uldi Sīpolu vai Āri Augstkalnu datu aizsardzības jautājumos var sazināties, zvanot uz +371 26658265 vai +371 26222244 vai rakstot uz datu.aizsardziba@lrvk.gov.lv. Darām Jums zināmu, ka minētie saziņas veidi ar Valsts kontroles personas datu aizsardzības speciālistiem nav domāti ziņu pieprasījumiem, realizējot Jūsu kā datu subjekta tiesības.


Informējam Jūs, ka Valsts kontrole var izmainīt šo privātuma politiku (turpmāk tekstā – Politika), tāpēc pārbaudiet šo Politiku, lai nodrošinātu, ka esiet informēti un iepazinušies ar tās izmaiņām.

Šī politika pēdējoreiz atjaunota 2022.gada 26.martā

 


 

Personas datu apstrādes mērķi, tiesiskie pamati un principi

Valsts kontrole veic valsts deleģētās funkcijas un uzdevumus, kuri ir noteikti Valsts kontroles likumā un līdz ar to apstrādā lielu apjomu dažādu personas datu.
Valsts kontrole apstrādā personas datus galvenokārt šādiem mērķiem:

 • Personāla vadībai, kā, piemēram: darba līguma noslēgšanai un izpildei; rīkojumu un citu darba tiesisko attiecību dokumentu sagatavošanai; darbinieku sociālo labumu nodrošināšanai (veselības apdrošināšanas organizēšana, u.c.); darba laika un pienākumu izpildes kontrolei; noteikto ugunsdrošības un darba aizsardzības noteikumu ievērošanai, tai skaitā obligāto veselības pārbaužu kārtošanai; darbinieku darba un mācību rezultātu novērtēšanai.
 • Finanšu vadības uzskaitei, kā, piemēram: grāmatvedības prasību izpildei attiecībā pret darba algas aprēķināšanu, tajā skaitā, attiecīgu attaisnojumu dokumentu kārtošanai; informācijas sagatavošanai un iesniegšanai Valsts ieņēmumu dienestā; izziņu sagatavošanai.
 • Informācijas tehnoloģiju pārvaldībai, kā, piemēram: piekļuves nodrošināšanai un administrēšanai Valsts kontroles tehnoloģiju resursiem, telpām un teritorijai; statistiskas un analīzes apkopošanai par Valsts kontroles mājaslapas apmeklējumu.
 • Valsts kontroles darbinieku un apmeklētāju drošības nodrošināšanai.
 • Revīziju veikšanai, ievērojot Valsts kontroles likumā noteikto.
 • Pārkāpumu konstatēšanai un izvērtēšanai saistībā ar nelikumīgas rīcības rezultātā nodarītu zaudējumu, tai skaitā informācijas sniegšanai tiesību aizsardzības iestādēm.
 • Tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu izpildei.
 • Līgumattiecību nodibināšanai un tā uzturēšanai ar datu subjektu.
 • Īstenojot uzdevumus sabiedrības interesēs, realizējot Valsts kontrolei piešķirtās pilnvaras.

 

Informējam, ka personas dati primāri tiek apstrādāti attiecīgo Valsts kontroles uzdevumu izpildei un to funkciju realizācijai, tam nepieciešamajā apjomā, saskaņā ar normatīvo tiesību aktu prasībām.


Valsts kontrole apstrādā Jūsu personas datus, pamatojoties uz sekojošiem tiesiskajiem pamatiem:

 • saskaņā ar Jūsu skaidru, brīvu un nepārprotamu sniegtu piekrišanu.
 • datu apstrāde izriet no Jūsu kā datu subjekta līgumsaistībām vai pasākumu veikšanai pēc pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas.
 • apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz Valsts kontroli attiecināmu juridisku pienākumu.
 • apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot Valsts kontrolei likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras.
 • apstrāde ir vajadzīga Valsts kontroles, Jūsu vai trešās personas leģitīmo interešu īstenošanai. 

 

Šajā Privātuma atrunā ietvertais datu apstrādes mērķu uzskaitījums nav izsmeļošs, fizisko personu personas dati var tikt apstrādāti arī šajā Privātuma atrunā neminētiem mērķiem.

 

Videonovērošana

Valsts kontrole veic videonovērošanu ar mērķi nodrošināt īpašuma aizsardzību pret prettiesiskām trešo personu darbībām, novēršot īpašuma tiesību aizskārumu, nesaudzīgu lietošanu, bojāšanu, zādzības u.c. īpašumtiesības apdraudējumus.

Informācija par videonovērošanu ir izvietota brīdinājuma zīmju veidā pirms videonovērošanas zonas.

Informējam, ka videonovērošanas ierakstiem var piekļūt tikai Valsts kontroles pilnvarotas personas saistībā ar personas datu apstrādes mērķu sasniegšanu.

 

Personas datu saņēmēji

No Valsts kontroles personas datus var saņemt valsts un pašvaldības iestādes normatīvajos tiesību aktos noteiktā kārtībā, kā, piemēram, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Valsts ieņēmuma dienests, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, operatīvās darbības subjektiem u.c. 

Valsts kontrole nenodod informāciju trešajām personām bez tiesiska pamata, kā arī normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrē personas, kuras ieguvušas informāciju no Valsts kontroles.

Valsts kontrole personas datu apstrādei var izmantot personas datu apstrādātājus. Šādos gadījumos Valsts kontrole veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka šādi personas datu apstrādātāji veic personas datu apstrādi saskaņā ar Valsts kontroles norādēm un atbilstoši piemērojamajiem normatīvajiem tiesību aktiem un pieprasa atbilstošu drošības pasākumu veikšanu.

Informējam, ka personas datus nav paredzēts nosūtīt uz trešo pasaules valsti. Atsevišķos gadījumos, ja būs nepieciešams nodot Jūsu personas datus uz trešo pasaules valsti, mēs to darīsim, kad mums būs tiesības to darīt un nodrošinot pietiekamu aizsardzības līmeni.

 

Personas datu glabāšanas ilgums

Valsts kontrole glabā personas datus atbilstoši definētajiem personas datu apstrādes mērķiem un personas datu apstrādes tiesiskajiem pamatiem, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

 • Valsts kontrolei pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
 • Valsts kontrolei ir nepieciešams realizēt savas leģitīmās intereses;
 • Valsts kontrolei ir nepieciešams izpildīt uzņemtās līguma saistības;
 • Ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei;
 • Videonovērošanas dati tiek glabāti ne ilgāk kā 7 (septiņas) dienas pēc to ierakstīšanas, pēc attiecīgā termiņa, tos dzēšot (izņemot gadījumus, kad glabāšanu pieprasa tiesībsargājošās iestādes noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanai).

 

Piekļuve saviem personas datiem un citas datu subjekta tiesības

 • Lai saņemtu informāciju par personas datiem, kurus Valsts kontrole par datu subjektu apstrādā, datu subjektam ir tiesības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā vērsties Valsts kontrolē un iegūt informāciju.
 • Datu subjektam ir tiesības pieprasīt personas datu apstrādes ierobežošanu, iebilst pret personas datu apstrādi, lūgt personas datu labošanu, kā arī atsevišķos gadījumos to dzēšanu, atbilstoši Regulas noteikumiem.
 • Valsts kontrole veic saziņu ar datu subjektu: personīgi klātienē, pirms tam datu subjektu identificējot; pa pastu, nosūtot sūtījumus uz personas norādīto dzīvesvietas adresi kā ierakstītu pasta sūtījumu; sazinoties ar e-pasta starpniecību, atbildot uz to pašu e-pastu, no kura datu subjekts ir sūtījis iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu; saņemot iesniegumu caur tīmekļa vietni latvija.lv.
 • Gadījumos, ja tiek konstatēti personas datu aizsardzības pārkāpumi vai pastāv aizdomas par iespējamu pārkāpumu, mēs Jūs aicinām vērsties Valsts kontrolē vai sazināties ar Valsts kontroles datu aizsardzības speciālistiem. Sūdzības par personas datu aizsardzības pārkāpumiem var tikt iesniegtas arī personas datu uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai (adrese: Elijas iela 17, Rīga, LV-1050).

 

Profilēšana

Profilēšana ir jebkāda veida automātiska personas datu apstrāde, lai analizētu vai prognozētu Jūs. Valsts kontrole to nedara.

 

Mājaslapas lrvk.gov.lv izmantotās sīkdatnes