UZMANĪBU Jūs lietojat vecu Internet Explorer pārlūku, līdz ar ko nebūs iespējams izmantot visas mājaslapas tehniskās iespējas!
Sīkdatnes! LRVK mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes!

Jaunumi

Valsts kontroles speciālisti seminārā stāsta par lietderības revīzijām

Valsts kontroles padomes locekle, Revīzijas un metodoloģijas departamenta direktore Lelde Dimante un Piektā revīzijas departamenta sektora vadītājs Oskars Erdmanis piedalījās Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas Izglītības centra organizētā seminārā. (vairāk…)

Dzīvokļu īpašnieki apmaksā RNP izšķērdību, nolaidību un pat nelikumīgas darbības

SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” (RNP) noteiktās dzīvojamo māju pārvaldīšanas maksas pamatojums nav izsekojams un salīdzināms ar RNP faktiskajiem izdevumiem, kā arī maksā tiek iekļauti ar māju pārvaldīšanu nesaistīti izdevumi. Par to liecina revīzijā RNP konstatētais. (vairāk…)

Valsts kontrolē notikusi gadskārtējā tikšanās ar valsts pārvaldes iekšējiem auditoriem

Lai stiprinātu sadarbību, atskaitītos par paveikto, iezīmētu nākotnes plānus un dalītos ar pieredzi š.g. 5.augustā Valsts kontroles telpās notika ikgadējā Valsts kontroles pārstāvju un valsts pārvaldes iekšējo auditoru tikšanās. (vairāk…)

Eiropas revīzijas palātas žurnāla jūlija/augusta numurā

Atskats uz jūnijā Rīgā notikušo Kontaktu komitejas sanāksmi un intervija ar valsts kontrolieri Elitu Krūmiņu.

(vairāk…)

Valsts kontrole aicina iedzīvotājus sniegt informāciju par dzīvojamo māju apsaimniekošanu

Vai daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšana tiek veikta efektīvi un atbilstoši normatīvo aktu prasībām? Lai sniegtu atbildi uz šo jautājumu, Valsts kontrole ir uzsākusi lietderības revīziju „Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas efektivitāte un atbilstība normatīvo aktu prasībām”. (vairāk…)

Valsts kontrole paraksta sadarbības līgumu ar „SUSTENTO”

13.jūlijā valsts kontroliere Elita Krūmiņa  parakstīja līgumu ar Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizāciju „SUSTENTO” par sadarbību Valsts kontroles lietderības revīzijā „Personām ar invaliditāti nepieciešamo asistenta pakalpojumu nodrošināšanas likumība un efektivitāte”. (vairāk…)

Valsts kontrole veikusi analīzi par ES struktūrfondu ietvaros veiktajiem iepirkumiem

Valsts kontroles mājas lapā ir pieejams paralēlās revīzijas kopējais ziņojums par struktūrfondu programmu ietvaros organizētajos iepirkumos konstatētajiem trūkumiem. Šī likumības revīzija tika veikta ES Kontaktu komitejas Struktūrfondu darba grupas ietvaros, sadarbībā ar 8 citu valstu augstākajām revīzijas iestādēm.  (vairāk…)

Starptautiskie eksperti turpina Valsts kontroles darbības novērtējumu

Kā iepriekš ticis informēts, Valsts kontrolei ir svarīgs profesionāls un neatkarīgs sava darba novērtējums. Vienīgais starptautiski akceptētais veids, kā šādu novērtējumu veikt, ir savstarpējās pārbaudes (Peer review), kuras atbilstīgi starptautiskajiem revīzijas standartiem konkrētajā revīzijas iestādē veic citu valstu augstāko revīzijas iestāžu pārstāvji. (vairāk…)

Tiesā izskatīs aģentūras „Pilsētsaimniecība” amatpersonas rīcību

Valsts kontrole 2012.gadā, veicot likumības revīziju „Jelgavas pilsētas pašvaldības izveidoto aģentūru darbības efektivitāte, ekonomiskums un atbilstība normatīvo aktu prasībām, nodrošinot pašvaldības autonomo funkciju realizāciju”, konstatēja prettiesisku finanšu līdzekļu izlietojumu divās aģentūrās- Jelgavas pilsētas pašvaldības aģentūrā „Pilsētsaimniecība” un Jelgavas pilsētas pašvaldības aģentūrā „Kultūra”. (vairāk…)