UZMANĪBU Jūs lietojat vecu Internet Explorer pārlūku, līdz ar ko nebūs iespējams izmantot visas mājaslapas tehniskās iespējas!

Jaunumi

Zemes uzmērīšana: nepietiekama nozares uzraudzība vairo kļūdas Kadastra datos

Iedzīvotāji nevar būt pārliecināti par saņemto mērniecības pakalpojumu kvalitāti, bet valsts kopumā – par Nekustamā īpašuma valsts kadastra datu pareizību. Uz to norādījusi Valsts kontrole, veicot revīziju par zemes kadastrālās uzmērīšanas pakalpojumu sniegšanas uzraudzību. (vairāk…)

“Ja negribi ieklausīties, būs jāsajūt“

Lai veicinātu godprātīgu rīcību ar nodokļu maksātāju naudu un lai pārkāpumus izdarījušie saņemtu taisnīgu sodu un atlīdzinātu valstij nodarītos zaudējumus, Valsts kontrole vērīgi seko, kā tiesībaizsardzības iestādes rīkojas ar mūsu sniegto informāciju par revīzijās konstatētajiem likumpārkāpumiem. (vairāk…)

Valsts kontroles viedoklis par SIA “Rīgas meži” publiskajiem izteikumiem

Valsts kontrole, gada sākumā informējot sabiedrību, Saeimas deputātus un Rīgas domi par revīzijas rezultātiem Rīgas pašvaldības dibinātajā SIA “Rīgas meži”, jau ir norādījusi: SIA “Rīgas meži” iesaistīšanās kokrūpniecībā pārkāpj spēkā esošo likumu un negatīvi ietekmē kokrūpniecības tirgu valstī. (vairāk…)

Kapsētu saimniecība Latvijā: neskaidri noteikumi un maksājumi

Valsts kontrole pēc revīzijas par pašvaldību kapsētu saimniecību Latvijā piedāvā vairākus risinājumus jomas sakārtošanai. Lai piederīgie mirušu tuvinieku varētu apbedīt cieņpilni, nepieciešamos pakalpojumus izvēloties pēc saviem ieskatiem un iespējām, pašvaldībām jānodrošina ērta pieeja informācijai, skaidri noteikumi kapavietas iegūšanai, saprotami un pamatoti maksājumi. (vairāk…)

Pēc Valsts kontroles revīzijas Gulbenē ietaupīs vairāk nekā 131 tūkstoti eiro gadā

Gulbenes novada pašvaldība, ieviešot Valsts kontroles ieteikumus pašvaldības grāmatvedības procesu sakārtošanā, novada iedzīvotāju vajadzībām varēs atvēlēt par 131 tūkstoti eiro gadā vairāk. (vairāk…)

Jāuzlabo NBS nodrošinājuma plānošanas un apgādes sistēma

Pieaugot aizsardzības jomas finansējumam, īpaši svarīga kļūst tālredzīga Nacionālo bruņoto spēku vajadzību plānošana un to nodrošināšanai atbilstoša iepirkumu sistēma. (vairāk…)

Jāstiprina Latvijas valsts budžeta procesa kvalitāte

Valsts budžeta plānošanā jāizmanto labākā zināmā prakse un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) vadlīnijas, jāveicina domāšana ilgtermiņā un jāstiprina komandas darbs, kur katrs atbildīgais zina savus pienākumus un uzņemas atbildību par paveiktā kvalitāti. (vairāk…)

Valsts kontrole pastāvīgi palielinās sistēmisko revīziju īpatsvaru

Valsts kontrole 2018. gadā turpinās palielināt lietderības un atbilstības revīziju īpatsvaru, veicot sistēmiskas pārbaudes sabiedrības labklājībai un valsts attīstībai svarīgās nozarēs. (vairāk…)

Valsts kontrole iezīmē “ceļa karti” nākamajiem četriem gadiem

Valsts kontroles mērķis ir joprojām būt pamanāmam un efektīvam sabiedrības interešu pārstāvim, kas stiprina labu publiskā sektora pārvaldību un veicina sabiedrības labklājību. To var sasniegt, strādājot ekonomiski, produktīvi, efektīvi un ilgtspējīgi. (vairāk…)

Atbildīgajām institūcijām mērķtiecīgāk jāmazina ceļu satiksmē bojāgājušo skaits

Valsts kontrole pēc revīzijas ceļu satiksmes drošības jomā ir sniegusi ieteikumus Satiksmes ministrijai un Iekšlietu ministrijai, lai straujāk samazinātu negadījumos bojāgājušo un smagi cietušo cilvēku skaitu. (vairāk…)