UZMANĪBU Jūs lietojat vecu Internet Explorer pārlūku, līdz ar ko nebūs iespējams izmantot visas mājaslapas tehniskās iespējas!

Jaunumi

Atvērtie dati – neizmantotas iespējas uzņēmējdarbībā, pētniecībā un valsts pārvaldē

Valsts kontrole revīzijā secinājusi, ka Latvijas attīstība atvērto datu jomā ir nepietiekama, un aicina Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju izvērtēt un noteikt valsts pārvaldē prioritāri atveramās datu kopas un veicināt bezmaksas piekļuvi valsts pārvaldē uzkrātajai informācijai. Valsts pārvaldē uzkrāto datu atvēršana brīvai izmantošanai var padarīt valsts pārvaldi caurskatāmāku un radīt jaunas iespējas gan uzņēmējiem, gan sabiedrībai. Eiropas Komisija aplēsusi, ka Latvijā atvērto datu ekonomiskais potenciāls var sasniegt 70 milj. euro un papildus ietaupīt pat 2 milj. euro valsts pārvaldē. Latvijas attīstība atvērto datu jomā vēl ir nepietiekama – 2016. gadā bijām pēdējā vietā Eiropā. (vairāk…)

VK: iestādēm ar informāciju jāapmainās pašām, nevis atkārtoti tā jāpieprasa no iedzīvotājiem

Valsts kontrole analizējusi, kā valsts pārvalde rīkojas ar uzkrāto informāciju. Secināts, ka par informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) un e-pārvaldes jomu atbildīgā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) ilgstoši ir apzinājusies problēmas datu apritē, taču nav paredzējusi konkrētus risinājumus. (vairāk…)

VK: FM un VID jāvērtē naudas sodu piemērošanas efektivitāte

Valsts kontrole revīzijā ir vērtējusi naudas sodu piemērošanas praksi Valsts ieņēmumu dienestā. No 2014. līdz 2016. gadam VID ir piemērojis ap 52 000 naudas sodu kopsummā teju 12 milj. euro apmērā. (vairāk…)

Valsts kontrole turpina atbalsta sniegšanu Gruzijas, Ukrainas un Moldovas augstākajām revīzijas iestādēm

Valsts kontrole arī 2017. gadā iesaistīsies Latvijas attīstības sadarbības politikas mērķu sasniegšanā un turpinās uzsāktās iniciatīvas Ukrainas, Moldovas un Gruzijas augstāko revīzijas iestāžu kapacitātes celšanai ISSAI integrācijas procesā. (vairāk…)

Valsts kontrole: jāturpina darbs pie tiesu darbības efektivitātes paaugstināšanas

Izvērtējot tiesu iekārtas attīstības pasākumus, Valsts kontrole secinājusi, ka kopumā plānotie pasākumi ir īstenoti, tomēr vēl nevar apgalvot, ka ir novērsti visi tiesvedības procesu kavējošie apstākļi. Neraugoties uz veiktajiem pasākumiem, iesniegto lietu skaita kritumu un tiesnešu skaita pieaugumu, Latvijā tiesvedības ilgums ir daudz garāks nekā kaimiņvalstīs. (vairāk…)

Valsts kontroliere Elita Krūmiņa parakstījusi sadarbības memorandu ar Horvātijas augstāko revīzijas iestādi

Šī gada 9. jūnijā Valsts kontroliere Elita Krūmiņa un padomniece stratēģiskos jautājumos Marita Salgrāve tikās ar Horvātijas Augstākās revīzijas iestādes (Državni ured za reviziju) amatpersonām. Vizītes laikā tika pārrunāti abu Augstāko revīzijas iestāžu stratēģiskie mērķi, prioritātes un aktuālie izaicinājumi. (vairāk…)

Valsts kontrole: 2016. gadā visvairāk ieguldīts lietderības un atbildības stiprināšanā

2016. gadā Valsts kontrole (VK) lielu uzmanību ir veltījusi pēdējos gados uzsākto iniciatīvu attīstībai un padziļināšanai, tādējādi vairojot valsts un pašvaldību izpratni par publisko līdzekļu izmantošanas lietderību un amatpersonu atbildību par pieņemtajiem lēmumiem. (vairāk…)

Valsts kontrole ievēlēta EUROSAI valdē

Valsts kontrole ir ievēlēta Eiropas Augstāko revīzijas iestāžu organizācijas EUROSAI valdē. Valsts kontrole ir kļuvusi par vienu no astoņiem EUROSAI valdes locekļiem nākamo sešu gadu laikā. Valdes locekļa mandāts tika iegūts nopietnā konkurencē, 50 EUROSAI dalībvalstu Augstākajām revīzijas iestādēm balsojot aizklātā balsojumā, kurš noritēja divās kārtās. (vairāk…)

VK: valdībai jānovērtē patvēruma meklētāju uzņemšanas plāna rezultāti un turpmāk nepieciešamie līdzekļi

Valsts kontrole secinājusi, ka patvēruma meklētāju pārvietošanai un uzņemšanai paredzēti ievērojami lielāki līdzekļi, nekā bijis nepieciešams. No 2016. gadā piešķirtajiem 7,29 milj. euro izlietoti 5,58 milj. euro. Lielākā daļa tērēta atbilstoši rīcības plānā paredzētajiem mērķiem, bet ir arī neatbilstoši tēriņi. Ministru kabinetā līdz šim nav vērtēta rīcības plāna izpilde un sasniegtie rezultāti. (vairāk…)

VK norāda uz trūkumiem valsts iestāžu finanšu uzskaitē un naudas izlietojuma atbilstībā mērķim

Noslēdzot finanšu revīzijas par 2016. gadu, Valsts kontrole finanšu uzskaites kvalitāti vērtē kā stabilu. Savukārt,  budžeta izlietojuma atbilstība noteiktajam  mērķim joprojām “klibo” – vairāki miljoni eiro ir tērēti neatbilstoši plānotajiem mērķiem. (vairāk…)