Filtri

Nosaukums

Nozare

Veids

Nosaukums:

Par resora Ministru kabinets 2023. gada pārskata sagatavošanas pareizību

Nozares: Publiskā sektora finanses

Veids: Finanšu

Nosaukums:

Par Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2023. gada pārskata sagatavošanas pareizību

Nozares: Publiskā sektora finanses

Veids: Finanšu

Nosaukums:

Par Ārlietu ministrijas 2023. gada pārskata sagatavošanas pareizību

Nozares: Publiskā sektora finanses; Ārlietas

Veids: Finanšu

Nosaukums:

Par Sabiedrības integrācijas fonda 2023. gada pārskata sagatavošanas pareizību

Nozares: Publiskā sektora finanses

Veids: Finanšu

Nosaukums:

Par Latvijas Republikas 2023. gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem

Nozares: Publiskā sektora finanses

Veids: Finanšu

Nosaukums:

Par Finanšu ministrijas 2023.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Nozares: Publiskā sektora finanses

Veids: Finanšu

Nosaukums:

Vai Latvijā izveidotā enerģētikas politikas pārvaldība nodrošina efektīvu lēmumu pieņemšanu enerģētikas nozares attīstībai un krīžu pārvarēšanai?

Tiks analizēta 2021.-2023. gadā Ekonomikas ministrijas īstenoto energoresursu cenu pieauguma negatīvās ietekmes mazināšanas pasākumu efektivitāte un savlaicīgums. Tāpat revīzijā tiks pievērsta uzmanība ieguldījumu enerģētikas infrastruktūrā plānošanai un īstenošanai, lai pārliecinātos, ka tie nodrošina politikas mērķu sasniegšanu un ievēro tautsaimniecības un sabiedrības intereses.

Nozares: Ekonomika

Veids: Lietderības

Nosaukums:

Iekšlietu nozares publisko iepirkumu sistēmas efektivitāte un to ietekmējošā valsts publisko iepirkumu politika

Revīzijas mērķis - izvērtēt iespējamos trūkumus un uzlabojumus iekšlietu nozares publisko iepirkumu jomā, lai nepieciešamās preces un pakalpojumi tiktu iegādāti ātrāk un tērējot pēc iespējas mazāk resursus. Iekšlietu nozarē ir 3 lieli dienesti, kas jānodrošina ar funkciju izpildei nepieciešamajiem resursiem, taču bieži plānotie pasākumi netiek izpildīti iepirkumu kavēšanās dēļ. Jāidentificē iespējamos risinājumus, kas sekmētu publisko iepirkumu jomas efektivitāti.

Nozares: Iekšlietas

Veids: Lietderības

Nosaukums:

Administratīvo naudas sodu izpilde

Revīzijas mērķis ir pārbaudīt, vai izveidotā administratīvo naudas sodu izpildes sistēma darbojas efektīvi un izpilde tiek nodrošināta ar iespējami mazāko resursu patēriņu. Revidējamā vienība – Iekšlietu ministrija, Tieslietu ministrija, Finanšu ministrija.

Nozares: Iekšlietas

Veids: Lietderības

Nosaukums:

Vai Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzekļi tiek plānoti izmaksu efektīvā veidā?

Kopš 2018. gada Latvijā ir pieejami Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzekļi.  Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta mērķis ir veicināt globālo klimata pārmaiņu novēršanu, pielāgošanos klimata pārmaiņu radītajām sekām un sekmēt siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu. Revīzijā vērtēsim, vai Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzekļi tiek plānoti izmaksu efektīvā veidā. 

Nozares: Vides aizsardzība

Veids: Lietderības

Nosaukums:

Par Satiksmes ministrijas 2023. gada pārskata sagatavošanas pareizību

Nozares: Transports un sakari

Veids: Finanšu

Nosaukums:

Par Izglītības un zinātnes ministrijas 2023. gada pārskata sagatavošanas pareizību

Nozares: Izglītība, zinātne un sports

Veids: Finanšu