Filtri

Nosaukums

Nozare

Veids

Nosaukums:

Vai Labklājības ministrijas pieprasītais papildu finansējums mērķdotācijai pašvaldībām garantētā minimālā ienākuma pabalsta izmaksai ir pamatots un ir izlietots atbilstoši piešķiršanas mērķim un ievērojot tiesību aktus?

Revīzijā vērtēsim vai Labklājības ministrijas 2023. un 2024. gadam pieprasītais papildu finansējums mērķdotācijai pašvaldībām garantētā minimālā ienākuma pabalsta izmaksai ir pamatots un ir izlietots atbilstoši piešķiršanas mērķim un ievērojot tiesību aktus. Revīzija tiks veikta par laiku no 2023. gada 1. janvāra līdz 2024. gada 1.jūlijam.

Nozares: Labklājība

Veids: Atbilstības

Nosaukums:

Vai Zemkopības ministrija veicot elektroautomobiļu uzlādes staciju tīkla izveidi ir rīkojusies tālredzīgi un ievērojot labas pārvaldības principus?

Valsts kontrole revīzijā pārbaudīs, vai Zemkopības ministrija, īstenojot elektroautomobiļu uzlādes staciju tīkla izveidi ministrijas un tās padotības iestāžu vajadzībām, ir ievērojusi attiecināmo likumdošanu un labas projektu pārvaldības principus.

Nozares: Lauksaimniecība, zivsaimniecība un mežsaimniecība

Veids: Atbilstības