Filtri

Nosaukums

Nozare

Veids

Nosaukums:

Par Pārresoru koordinācijas centra slēguma pārskatu 2023.gada 28.februārī

Nozares: Neatkarīgās un citas institūcijas

Veids: Finanšu

Nosaukums:

Vai atbildīgo institūciju veiktās darbības un plānotās reformas pedagogu darba organizācijā vispārējās izglītības jomā ir pietiekamas, lai nodrošinātu pedagogu profesijā pastāvošo problēmu risinājumu

Revīzijā vērtēsim, vai atbildīgo institūciju plānotās un veiktās darbības pedagogu darba organizācijas, atalgojuma sistēmas pilnveidošanā un profesionālās kapacitātes stiprināšanā ir efektīvas un pietiekamas, lai nodrošinātu, ka vispārējās izglītības iestādēs ar skolēniem strādā kvalificēti un motivēti pedagogi. Analizēsim cēloņus, kas nosaka zemo pedagogu darba samaksas apmēru un pārslodzi, par ko norāda nozares pārstāvju, kā arī - veiktos pasākumus pedagogu ataudzes nodrošināšanā.

Nozares: Izglītība, zinātne un sports

Veids: Lietderības

Nosaukums:

Nacionālo bruņoto spēku rezerves sistēmas efektivitāte

Lietderības revīzijā tiek vērtēts, vai Nacionālajos bruņotajos spēkos izveidotā rezerves sistēma ir efektīva, nodrošinot priekšnoteikumus mobilizācijai, t.i., ir nodrošināta rezerves karavīru militārās sagatavotības prasmju uzturēšana un darbojas efektīva rezerves uzskaites sistēma.

Nozares: Aizsardzība

Veids: Lietderības

Nosaukums:

Valsts pārvaldē nodarbināto atbildības izvērtēšana

Revīzijas mērķis ir gūt pārliecību, ka valstī noteiktais normatīvais regulējums un institūciju īstenotā rīcība nodrošina vienotu pieeju publiskajā sektorā nodarbināto atbildības izvērtēšanai, panākot, ka pārkāpumi tiek izvērtēti, tiek piemēroti atbilstoši sodi un vainīgās personas atlīdzina radītos zaudējumus.

Nozares: Tieslietas

Veids: Atbilstības

Nosaukums:

Par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2022.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Nozares: Publiskā sektora finanses; Ekonomika

Veids: Finanšu

Nosaukums:

Par Augstākās tiesas 2022.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Nozares: Publiskā sektora finanses; Tieslietas

Veids: Finanšu

Nosaukums:

Par Pārresoru koordinācijas centra 2022.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Nozares: Neatkarīgās un citas institūcijas; Publiskā sektora finanses

Veids: Finanšu

Nosaukums:

Par Sabiedrības integrācijas fonda 2022.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Nozares: Publiskā sektora finanses

Veids: Finanšu

Nosaukums:

Vai jaunizveidotās pašvaldības ir izvērtējušas līdzdalību kapitālsabiedrībās normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un atbilstoši labai praksei?

Vērtēsim, kā pašvaldībām ir veicies ar tiešās līdzdalības izvērtēšanu savās kapitālsabiedrībās pēc administratīvi teritoriālās reformas. Padziļināti analizēsim pašvaldību rīcību saistībā ar uzdevumu deleģēšanu kapitālsabiedrībām, kā arī to pārvaldības politiku. Sniegsim priekšlikumus pašvaldībām kā kapitāla daļu turētājiem saistībā ar lēmumu pieņemšanas procesiem optimālas kapitāla struktūras izveidei kapitālsabiedrībās, īpaši ņemot vērā pašvaldību finanšu veidošanās un izlietojuma specifiku.

Nozares: Reģionālā attīstība un pašvaldības

Veids: Atbilstības

Nosaukums:

Vai uzņēmējdarbības inovāciju politikas plānošana un īstenošana ir efektīva un veicina uzņēmumu produktivitātes un konkurētspējas pieaugumu?

Revīzijas mērķis ir gūt pārliecību, vai Latvijā tiek nodrošināta efektīva un normatīvajiem aktiem atbilstoša inovāciju politikas uzņēmējdarbībā izstrāde un īstenošana, tai skaitā, vai Ekonomikas ministrija un Izglītības un zinātnes ministrija īsteno saskaņotu un efektīvu starpinstitūciju sadarbību sekmīgai politikas mērķu un rezultātu sasniegšanai, kā arī, vai finansējums pētniecībai un inovāciju politikas īstenošanai izlietots efektīvi.

Nozares: Izglītība, zinātne un sports; Ekonomika

Veids: Lietderības

Nosaukums:

Par Latvijas Republikas Tiesībsarga biroja 2022. gada pārskata sagatavošanas pareizību

Nozares: Neatkarīgās un citas institūcijas; Publiskā sektora finanses

Veids: Finanšu

Nosaukums:

Par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2022.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Nozares: Publiskā sektora finanses; Vides aizsardzība

Veids: Finanšu