Filtri

Nosaukums

Nozare

Veids

Nosaukums:

Nacionālo bruņoto spēku personāla politikā veikto pasākumu efektivitāte

Kopš 2015.gada aizsardzības budžets ir ievērojami palielinājies un tas tiek novirzīts Nacionālo bruņoto spēku (NBS) modernizācijai. Nosakot spēju attīstības mērķus, NBS turpina iegādāties aizvien jaunas bruņojuma sistēmas un tehnikas vienības, kuru lietošanai ir nepieciešams personāls. Revīzijā plānots gūt pārliecību, ka NBS personālsastāva politika veicina pietiekama, kvalificēta un motivēta personāla piesaistīšanu un noturēšanu valsts aizsardzības uzdevumu izpildei.

Nozares: Aizsardzība

Veids: Apvienotā (atbilstības / lietderības)

Nosaukums:

Par Latvijas Republikas 2021.gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem

Nozares: Reģionālā attīstība un pašvaldības; Publiskā sektora finanses

Veids: Finanšu

Nosaukums:

Par Finanšu ministrijas 2021.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Nozares: Publiskā sektora finanses

Veids: Finanšu

Nosaukums:

Par Ārlietu ministrijas 2021.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Nozares: Publiskā sektora finanses; Ārlietas

Veids: Finanšu

Nosaukums:

Vai tiek nodrošināta likumīga, efektīva un produktīva pašvaldību dibināto ostu pārvaldība?

Valsts kontrole ir veikusi revīzijas visās lielo ostu pārvaldēs un Liepājas SEZ, ik reizi konstatējot gan neatbilstības normatīvajam regulējumam, gan arī labās prakses principu neievērošanu. Revīzijas mērķis ir izvērtēt visu mazo ostu pārvaldību, tajā skaitā atbilstību normatīvajiem aktiem, lietderības principiem, un identificēt labāko praksi ostu pārvalžu kā pašvaldību institūciju darbā.

Nozares: Reģionālā attīstība un pašvaldības

Veids: Apvienotā (atbilstības / lietderības)

Nosaukums:

Izaicinājumi pašvaldību personālpolitikā (cilvēkresursu politikā), noslēdzoties pašvaldību teritoriālajai reformai

Noslēdzoties administratīvi teritoriālajai reformai, pašvaldībām ar jaunām administratīvi teritoriālajām robežām būs jāpārkārto savu iestāžu un kontrolēto kapitālsabiedrību tīkls, jāpārskata cilvēkresursi no personāla plānošanas viedokļa. Revīzijas mērķis ir, negaidot šo procesu noslēgumu, sniegt savu vērtējumu par pašvaldību atbilstību cilvēkresursu nodrošinājuma likumības un lietderības kritērijiem un nepieciešamās rekomendācijas, lai apsteidzoši stiprinātu labu pārvaldību vietējā pārvaldē.

Nozares: Reģionālā attīstība un pašvaldības

Veids: Apvienotā (atbilstības / lietderības)

Nosaukums:

Slēgtas likumības revīzijas “Izglītības un zinātnes ministrijas darbības efektivitāte un atbilstība normatīvo aktu prasībām, izstrādājot un organizējot valsts zinātnes politikas īstenošanu” ieteikumu ieviešanas uzraudzība

Revīzijas mērķis ir novērtēt, vai IZM veiktās darbības ieteikumu ieviešanā un to rezultāti ir nodrošinājuši 2012. gada likumības revīzijas sniegto ieteikumu mērķu sasniegšanu, uzlabojusies valsts zinātnes politikas īstenošana, veiktie uzlabojumi ir ilgtspējīgi, kā arī – novērtēt, vai vēl ir nepieciešami kādi pilnveidojumi zinātnes politikas ieviešanas organizācijā.

Nozares: Izglītība, zinātne un sports

Veids: Atbilstības

Nosaukums:

Vai VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” veiktā nekustamā īpašuma Republikas laukumā 2, Rīgā, apsaimniekošana atbilst tiesību aktiem un šī nekustamā īpašuma izmantošana atbilst valsts interesēm?

Zemkopības ministrijas (ZM) valdījumā ir nodots valsts īpašumā esošs nekustamais īpašums Republikas laukumā 2, Rīgā - zeme un divdesmit piecu stāvu administratīvā ēka, kur darbojas ZM centrālais aparāts, kā arī citas resora institūcijas un citi nomnieki. Īpašuma pārvaldīšanu veic VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”, kam šis īpašums ir nodots turējumā. Revīzijas mērķis ir noskaidrot, vai nekustamā īpašuma pārvaldīšana tiek organizēta atbilstoši valsts, kā īpašnieka, interesēm.

Nozares: Lauksaimniecība, zivsaimniecība un mežsaimniecība

Veids: Apvienotā (atbilstības / lietderības)

Nosaukums:

Vai Valsts pārvaldes reformas plāns 2020 norit saskaņā ar plānoto un tiek panākts iecerētais efekts?

Valsts pārvaldes reformu plāns 2020 tika apstiprināts 2017.gada novembrī, aizstājot Valsts pārvaldes politikas attīstības pamatnostādnes 2014.–2020.gadam un Valsts pārvaldes cilvēkresursu attīstības koncepciju, bet turpinot vairākas jau iepriekš uzsāktas reformas. Lai noskaidrotu, vai Valsts pārvaldes reformu plāna izstrādē, īstenošanā un uzraudzībā iesaistīto institūciju darbības sekmē izvirzītā mērķa – efektīva, atbildīga un elastīga valsts pārvalde – sasniegšanu, 2020.gadā uzsākām revīziju.

Nozares: Publiskā sektora finanses

Veids: Apvienotā (atbilstības / lietderības)

Nosaukums:

Vai Satiksmes ministrija un tās kapitālsabiedrības nodrošina efektīvu un normatīviem aktiem atbilstošu nozarei piešķirtā finansējuma un valsts kapitāla pārvaldību?

Satiksmes ministrijas kapitālsabiedrībām ir deleģēta virkne sabiedrībai nozīmīgu un finansiāli ietilpīgu valsts pārvaldes uzdevumu, kuru nodrošināšanai tiek piešķirti valsts budžeta līdzekļi, kā arī par tiem maksā sabiedrība, saņemot pakalpojumus. Revīzijas mērķis ir vērtēt, vai kapitālsabiedrību pārvaldība ir normatīvajiem aktiem un labai praksei atbilstoša un vai ministrija un tās kapitālsabiedrības nodrošina sabiedrības interesēm atbilstošu un izmaksu ziņā efektīvu deleģēto uzdevumu izpildi.

Nozares: Transports un sakari

Veids: Apvienotā (atbilstības / lietderības)

Nosaukums:

Vai ir sagaidāms, ka zemes reformas īstenošana noslēgsies tuvākajā laikā?

1990.gada nogalē Latvijā tika uzsākta zemes reforma ar mērķi atdot bijušajiem īpašniekiem zemes īpašumus, kā arī paredzēja iespēju iegūt zemi īpašumā pārējiem Latvijas iedzīvotājiem. Kopš reformas uzsākšanas pagājuši vairāk kā trīsdesmit gadi, un revīzijas laikā ir plānots noskaidrot, vai normatīvais regulējums un iesaistīto institūciju darbības ir pietiekamas zemes reformas pabeigšanai.

Nozares: Tieslietas

Veids: Lietderības

Nosaukums:

Vai valstī definētā rīcībpolitika civilās aizsardzības jomā var nodrošināt efektīvas civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas sistēmas izveidi atbilstoši ES līmenī atzītai labajai praksei un pieņemtajiem tiesību aktiem

Revīzijas mērķis ir pārbaudīt, vai valsts civilās aizsardzības politika var nodrošināt efektīvas un ES labajai praksei un tiesību aktiem atbilstošas civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas sistēmas izveidi. Revīzijā uz divu katastrofu – COVID-19 pandēmijas un 2021.gada pavasara plūdu Gaujā – piemēra tiek vērtēts, vai katram civilās aizsardzības subjektam ir skaidri noteikta, zināma un saprotama tā kompetence un loma konkrētās katastrofas pārvaldībā, kā arī vērtēta institūciju sadarbība.

Nozares: Iekšlietas

Veids: Atbilstības