Apbalvojumi

 

2016. gada maijā Valsts kontroles padome saskaņā ar Valsts apbalvojumu likumu ir nodibinājusi Valsts kontroles apbalvojumu – Atzinības rakstu. Atzinības rakstu piešķir Valsts kontroles sadarbības partneriem un Valsts kontroles amatpersonām un darbiniekiem, lai izteiktu atzinību par ieguldījumu Valsts kontroles izvirzīto mērķu sasniegšanā un attīstībā. Atzinības rakstus pasniedz reizi gadā – Valsts kontroles dibināšanas dienā – 16. augustā vai citā dienā, kad tiek atzīmēta šī gadadiena. Atzinības raksta piešķiršanas kārtība pieejama šeit.

 

Valsts kontroles Atzinības raksta saņēmēji
 

2023. gadā
Sadarbības partneri

 • Latvijas Pašvaldību mācību centrs – par aktīvu un profesionālu Valsts kontroles revīziju rezultātu skaidrošanu publiskajā telpā
 • Profesore, Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Politikas zinātnes nodaļas vadītāja, Eiropas Padomes Vietējo un reģionālo pašvaldību kongresa neatkarīgā eksperte, Eiropas Iekšējo auditoru institūtu konfederācijas valdes locekle Iveta Reinholde  par aktīvu un profesionālu Valsts kontroles revīziju rezultātu skaidrošanu publiskajā telpā

 

Valsts kontroles darbinieki 

 • Sektora vecākais valsts revidents Jānis Salenieks par izcilu ieguldījumu Valsts kontroles mērķu sasniegšanā, piešķirot nosaukumu „Gada darbinieks 2023”
 • Sektora vadītāja Kaiva Skalbiņa – par izcilu ieguldījumu Valsts kontroles mērķu sasniegšanā, piešķirot nosaukumu „Gada darbinieks 2023”
 • Valsts kontroles padomes loceklis, Piektā revīzijas departamenta direktors Edgars Korčagins par radošu pieeju un nozīmīgu ieguldījumu Valsts kontroles darbā
 • Sektora vadītāja Iveta Ozoliņa – par radošu pieeju un nozīmīgu ieguldījumu Valsts kontroles darbā
 • Sektora vecākā valsts revidente Jeļena Laščenko – par radošu pieeju un nozīmīgu ieguldījumu Valsts kontroles darbā
 • Starptautiskās sadarbības un projektu nodaļas attīstības projektu vadītājs Emīls Pūlmanis par radošu pieeju un nozīmīgu ieguldījumu Valsts kontroles darbā
 • Juridiskās daļas juriste Liāna Karlsone – par radošu pieeju un nozīmīgu ieguldījumu Valsts kontroles darbā
 • Sektora vadītāja Aija  Feldmane – par ilggadēju, pašaizliedzīgu darbu un ieguldījumu Valsts kontroles attīstībā
 • Sektora informācijas sistēmu auditors Jānis Silinieks – par profesionalitāti un neatlaidību, godprātīgi pildot amata pienākumus
 • Sektora vecākā valsts revidente Sarmīte Baltusa – par profesionalitāti un neatlaidību, godprātīgi pildot amata pienākumus
 • Sektora vecākā valsts revidente Anda Grauduma – par profesionalitāti un neatlaidību, godprātīgi pildot amata pienākumus
 • Personāla daļas personāla projektu vadītāja Aija Buiķe – par profesionalitāti un neatlaidību, godprātīgi pildot darba pienākumus
 • Kancelejas Informācijas tehnoloģiju daļas informācijas sistēmas administrators Oskars Zvejnieks – par profesionalitāti un neatlaidību, godprātīgi pildot amata pienākumu

 


2022. gadā
Sadarbības partneri

 • Latvijas Universitātes vadošā pētniece vides inženierzinātnē un rūpnieciskajā biotehnoloģijā Dr.sc.ing. Elīna Dāce - par būtisku ieguldījumu Valsts kontroles mērķu sasniegšanā (par ieguldījumu revīzijas “Atkritumu šķirošana un tuvākie izaicinājumi bioloģiski noārdāmo atkritumu šķirošanā” veikšanā, sniedzot pamatotus datus par Latvijas bioloģiski noārdāmo atkritumu apsaimniekošanas sistēmas darbībām un prognozēm)

 

Valsts kontroles darbinieki

 • Kancelejas pārvaldniece Guna Krūmiņa - par izcilu ieguldījumu Valsts kontroles attīstībā
 • Sektora vadītāja Ieva Pīpiķe - par izcilu ieguldījumu Valsts kontroles mērķu sasniegšanā, piešķirot nosaukumu „Gada darbinieks 2022”
 • Vecākā valsts revidente Vineta Alksne - par profesionalitāti un neatlaidību, godprātīgi pildot amata pienākumus
 • Kancelejas Lietvedības daļas redaktore Madara Čerpinska - par radošu pieeju un nozīmīgu ieguldījumu Valsts kontroles darbā

 


2021. gadā
Sadarbības partneri

 • Žurnāls “Jurista Vārds” – par aktīvu un profesionālu Valsts kontroles revīziju rezultātu skaidrošanu publiskajā telpā (par ieguldījumu lietderības revīzijas “Noziedzīgu nodarījumu ekonomikas un finanšu jomā izmeklēšanas un iztiesāšanas efektivitāte” rezultātu skaidrošanā un popularizēšanā)
 • Būvniecības valsts kontroles birojs – par mērķtiecīgu, atbildīgu un profesionālu sadarbību ar Valsts kontroli revīziju laikā, paaugstinot revīziju efektivitāti un ietekmi (par ekspertu atbalstu revīzijā “Vai pašvaldību tilti un pārvadi ir droši?” un revīzijā “Vai Latvijā tiek īstenota mērķtiecīga atjaunojamās enerģijas politika?”)

 

Valsts kontroles darbinieki

 • Valsts kontroles padomes locekle, departamenta direktore Inga Vārava - par izcilu ieguldījumu Valsts kontroles attīstībā
 • Pārkāpumu izvērtēšanas daļas vadītāja Daina Baha - par izcilu ieguldījumu Valsts kontroles mērķu sasniegšanā, piešķirot nosaukumu “Gada darbinieks 2021. gadā”
 • Sektora vadītāja Kaiva Skalbiņa - par ilggadēju, pašaizliedzīgu darbu un ieguldījumu Valsts kontroles attīstībā
 • Sektora vadītāja Ingrīda Kalniņa – Junga - par ilggadēju, pašaizliedzīgu darbu un ieguldījumu Valsts kontroles attīstībā
 • Vecākais valsts revidents Egīls Vidžups - par profesionalitāti un neatlaidību, godprātīgi pildot amata pienākumus
 • Attīstības, plānošanas un uzraudzības nodaļas vadītāja Līga Kumska - par profesionalitāti un neatlaidību, godprātīgi pildot amata pienākumus
 • Lietvedības daļas vadītāja Lienīte Žiedele – Ivanova - par profesionalitāti un neatlaidību, godprātīgi pildot amata pienākumus

 


2020. gadā
Sadarbības partneri

 • Rīgas Ekonomikas Augstskola (Stockholm School of Economics in Riga) - par atsaucību un ieinteresētību paaugstināt publiskā sektora revīziju kvalitāti, revidentu kvalifikāciju un profesijas prestižu, iesaistoties profesionālās pilnveides izglītības programmu publiskā sektora revidentu apmācībai īstenošanā

 

Valsts kontroles darbinieki

 • Vecākā valsts revidente Olga Buivide - par radošu pieeju un nozīmīgu ieguldījumu Valsts kontroles darbā
 • Vecākā valsts revidente-juriste Linda Sandere - par profesionalitāti un neatlaidību, godprātīgi pildot amata pienākumus
 • Vecākā valsts revidente – juriste Dace Teiviša - par radošu pieeju un nozīmīgu ieguldījumu Valsts kontroles darbā
 • Informācijas sistēmu auditors Jānis Silinieks - par radošu pieeju un nozīmīgu ieguldījumu Valsts kontroles darbā

 


2019. gadā
Sadarbības partneri

 • Rīgas Stradiņa universitātes profesore Dr. sc. soc. Anda Rožukalne – par būtisku un profesionālu ieguldījumu revīzijas ziņojuma “Vai sabiedriskā pasūtījuma plānošana un īstenošana ir organizēta mērķtiecīgi?” analītisko sadaļu izstrādē, sniedzot izpratni par sabiedriskā pasūtījuma definīcijas teorētiskajiem aspektiem, sabiedriskā pasūtījuma īstenošanas pieejas labo praksi un ārvalstu pieredzi.
 • Apvienība “Pilsēta cilvēkiem” – par mērķtiecīgu, atbildīgu un profesionālu sadarbību ar Valsts kontroli revīziju laikā, paaugstinot revīzijas efektivitāti un ietekmi – pierādījumu iegūšanas posmā atbalstot Valsts kontroli revīzijas pierādījumu izvērtēšanā, kā arī par aktīvu un profesionālu Valsts kontroles revīziju rezultātu popularizēšanu un skaidrošanu publiskajā telpā

 

Valsts kontroles darbinieki

 • Valsts revidente Eva Vorona – par radošu pieeju un nozīmīgu ieguldījumu Valsts kontroles darbā

 


2018. gadā
Sadarbības partneri

 • Latvijas Ārpolitikas institūts – par mērķtiecīgu, atbildīgu un profesionālu sadarbību ar Valsts kontroli lietderības revīzijā “Nacionālo bruņoto spēku nodrošinājuma plānošanas un apgādes sistēmas darbības efektivitāte”
 • Fiskālās disciplīnas padome – par mērķtiecīgu, atbildīgu un profesionālu sadarbību ar Valsts kontroli lietderības revīzijas “Budžeta vadības sistēmas efektivitāte: 1. daļa – budžeta plānošanas cikla efektivitātes izvērtējums” ietvaros
 • Latgales plānošanas reģiona administrācija – par mērķtiecīgu, atbildīgu un profesionālu sadarbību ar Valsts kontroli, popularizējot Valsts kontroles revīziju rezultātus

 

Valsts kontroles darbinieki

 • Vecākā valsts revidente – juriste Daina Baha – par radošu pieeju un nozīmīgu ieguldījumu Valsts kontroles darbā
 • Vecākā valsts revidente Ilze Lejniece – par radošu pieeju un nozīmīgu ieguldījumu Valsts kontroles darbā
 • Valsts revidente Nataļja Circene – par radošu pieeju un nozīmīgu ieguldījumu Valsts kontroles darbā

 


2017. gadā
Sadarbības partneri

 • Konkurences padome – par mērķtiecīgu, atbildīgu un profesionālu sadarbību ar Valsts kontroli revīziju laikā
 • Liepājas pilsētas pašvaldība – par mērķtiecīgu, atbildīgu un profesionālu sadarbību ar Valsts kontroli revīziju laikā
 • Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija “SUSTENTO” – par mērķtiecīgu, atbildīgu un profesionālu sadarbību ar Valsts kontroli revīziju laikā, paaugstinot revīziju efektivitāti
 • Biedrība “Latvijas Skursteņslaucītāju amata brālība” – par Valsts kontroles lietderības revīzijā “Valstī īstenotās ugunsdrošības uzraudzības efektivitāte” nozīmīgas, pamatotas un pilnīgas informācijas sniegšanu, kura bija praktiski izmantojama revīzijas darbā

 

Valsts kontroles darbinieki

 • Vecākā valsts revidente Aiga Villa – par radošu pieeju un nozīmīgu ieguldījumu Valsts kontroles darbā
 • Sektora vadītāja Agnese Jaunzeme – par radošu pieeju un nozīmīgu ieguldījumu Valsts kontroles darbā
 • Vecākā valsts revidente – juriste Ingrīda Didkovskite – par profesionalitāti un neatlaidību, godprātīgi pildot amata pienākumus

 


2016. gadā
Sadarbības partneri

 • Bauskas novada pašvaldība – par atklātu un publiskajā telpā pārskatāmu sabiedrības informēšanu par Valsts kontroles revīzijā par finanšu līdzekļu kultūrai, atpūtas un sporta pasākumiem izmantošanas lietderību un atbilstību normatīvo aktu prasībām sniegto ieteikumu ieviešanu
 • Rēzeknes pilsētas pašvaldības Sociālais dienests – par revīzijā “Pašvaldību sniegtās sociālās palīdzības efektivitāte” sniegto ieteikumu ieviešanu, būtiski pilnveidojot Rēzeknes pilsētas pašvaldības sociālās palīdzības sistēmu un Sociālā dienesta darbību, lai nodrošinātu mērķtiecīgu sociālo palīdzību
 • Ārvalstu investoru padome Latvijā – par mērķtiecīgu, atbildīgu un profesionālu sadarbību ar Valsts kontroli revīzijā “Vai valstī īstenotā maksātnespējas politika ir efektīva?”, sniedzot viedokli par maksātnespējas procesa principu un tiesisko risinājumu piemērošanu praksē, kā arī par atbalsta sniegšanu maksātnespējas jomā nepieciešamo reformu virzīšanā un aktualizēšanā
 • Latvijas Republikas Zemessardze – par centieniem revīzijas “Valsts budžeta līdzekļu izlietošanas likumība un efektivitāte, nodrošinot Latvijas Republikas Zemessardzes darbību” ieteikumu ieviešanā, uzsākot zemessargu uzskaites un apmācības sistēmas sakārtošanu, kas ir būtisks priekšnosacījums Zemessardzes spēju attīstībai piešķirto valsts budžeta līdzekļu efektīvam izlietojumam nākotnē
 • Iepirkumu uzraudzības birojs – par atbildīgu un profesionālu sadarbību Valsts kontroles revīziju ietvaros, sniedzot konsultācijas un izvērtējumu par publisko iepirkumu jomu regulējošo normatīvu piemērošanu praksē

 

Valsts kontroles darbinieki

 • Valsts kontroliera padomniece stratēģiskos jautājumos Marita Salgrāve – par izcilu ieguldījumu Valsts kontroles attīstībā
 • Attīstības projektu vadītājs Emīls Pūlmanis – par profesionalitāti un neatlaidību, godprātīgi pildot darba pienākumus