Apbalvojumi

 

2016. gada maijā Valsts kontroles padome saskaņā ar Valsts apbalvojumu likumu ir nodibinājusi Valsts kontroles apbalvojumu – Atzinības rakstu. Atzinības rakstu piešķir Valsts kontroles sadarbības partneriem un Valsts kontroles amatpersonām un darbiniekiem, lai izteiktu atzinību par ieguldījumu Valsts kontroles izvirzīto mērķu sasniegšanā un attīstībā. Atzinības rakstus pasniedz reizi gadā – Valsts kontroles dibināšanas dienā – 16. augustā vai citā dienā, kad tiek atzīmēta šī gadadiena. Atzinības raksta piešķiršanas kārtība pieejama šeit.

 

Valsts kontroles atzinības raksta saņēmēji

 

2019. gadā

Sadarbības partneri

 • Rīgas Stradiņa universitātes profesore Dr. sc. soc. Anda Rožukalne – par būtisku un profesionālu ieguldījumu revīzijas ziņojuma “Vai sabiedriskā pasūtījuma plānošana un īstenošana ir organizēta mērķtiecīgi?” analītisko sadaļu izstrādē, sniedzot izpratni par sabiedriskā pasūtījuma definīcijas teorētiskajiem aspektiem, sabiedriskā pasūtījuma īstenošanas pieejas labo praksi un ārvalstu pieredzi.
 • Apvienība “Pilsēta cilvēkiem” – par mērķtiecīgu, atbildīgu un profesionālu sadarbību ar Valsts kontroli revīziju laikā, paaugstinot revīzijas efektivitāti un ietekmi – pierādījumu iegūšanas posmā atbalstot Valsts kontroli revīzijas pierādījumu izvērtēšanā, kā arī par aktīvu un profesionālu Valsts kontroles revīziju rezultātu popularizēšanu un skaidrošanu publiskajā telpā

 

Valsts kontroles darbinieki

 • Valsts revidente Eva Vorona – par radošu pieeju un nozīmīgu ieguldījumu Valsts kontroles darbā

 


2018. gadā
Sadarbības partneri

 • Latvijas Ārpolitikas institūts – par mērķtiecīgu, atbildīgu un profesionālu sadarbību ar Valsts kontroli lietderības revīzijā “Nacionālo bruņoto spēku nodrošinājuma plānošanas un apgādes sistēmas darbības efektivitāte”
 • Fiskālās disciplīnas padome – par mērķtiecīgu, atbildīgu un profesionālu sadarbību ar Valsts kontroli lietderības revīzijas “Budžeta vadības sistēmas efektivitāte: 1. daļa – budžeta plānošanas cikla efektivitātes izvērtējums” ietvaros
 • Latgales plānošanas reģiona administrācija – par mērķtiecīgu, atbildīgu un profesionālu sadarbību ar Valsts kontroli, popularizējot Valsts kontroles revīziju rezultātus

 

Valsts kontroles darbinieki

 • Vecākā valsts revidente – juriste Daina Baha – par radošu pieeju un nozīmīgu ieguldījumu Valsts kontroles darbā
 • Vecākā valsts revidente Ilze Lejniece – par radošu pieeju un nozīmīgu ieguldījumu Valsts kontroles darbā
 • Valsts revidente Nataļja Circene – par radošu pieeju un nozīmīgu ieguldījumu Valsts kontroles darbā

 


2017. gadā
Sadarbības partneri

 • Konkurences padome – par mērķtiecīgu, atbildīgu un profesionālu sadarbību ar Valsts kontroli revīziju laikā
 • Liepājas pilsētas pašvaldība – par mērķtiecīgu, atbildīgu un profesionālu sadarbību ar Valsts kontroli revīziju laikā
 • Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija “SUSTENTO” – par mērķtiecīgu, atbildīgu un profesionālu sadarbību ar Valsts kontroli revīziju laikā, paaugstinot revīziju efektivitāti
 • Biedrība “Latvijas Skursteņslaucītāju amata brālība” – par Valsts kontroles lietderības revīzijā “Valstī īstenotās ugunsdrošības uzraudzības efektivitāte” nozīmīgas, pamatotas un pilnīgas informācijas sniegšanu, kura bija praktiski izmantojama revīzijas darbā

 

Valsts kontroles darbinieki

 • Vecākā valsts revidente Aiga Villa – par radošu pieeju un nozīmīgu ieguldījumu Valsts kontroles darbā
 • Sektora vadītāja Agnese Jaunzeme – par radošu pieeju un nozīmīgu ieguldījumu Valsts kontroles darbā
 • Vecākā valsts revidente – juriste Ingrīda Didkovskite – par profesionalitāti un neatlaidību, godprātīgi pildot amata pienākumus

 


2016. gadā
Sadarbības partneri

 • Bauskas novada pašvaldība – par atklātu un publiskajā telpā pārskatāmu sabiedrības informēšanu par Valsts kontroles revīzijā par finanšu līdzekļu kultūrai, atpūtas un sporta pasākumiem izmantošanas lietderību un atbilstību normatīvo aktu prasībām sniegto ieteikumu ieviešanu
 • Rēzeknes pilsētas pašvaldības Sociālais dienests – par revīzijā “Pašvaldību sniegtās sociālās palīdzības efektivitāte” sniegto ieteikumu ieviešanu, būtiski pilnveidojot Rēzeknes pilsētas pašvaldības sociālās palīdzības sistēmu un Sociālā dienesta darbību, lai nodrošinātu mērķtiecīgu sociālo palīdzību
 • Ārvalstu investoru padome Latvijā – par mērķtiecīgu, atbildīgu un profesionālu sadarbību ar Valsts kontroli revīzijā “Vai valstī īstenotā maksātnespējas politika ir efektīva?”, sniedzot viedokli par maksātnespējas procesa principu un tiesisko risinājumu piemērošanu praksē, kā arī par atbalsta sniegšanu maksātnespējas jomā nepieciešamo reformu virzīšanā un aktualizēšanā
 • Latvijas Republikas Zemessardze – par centieniem revīzijas “Valsts budžeta līdzekļu izlietošanas likumība un efektivitāte, nodrošinot Latvijas Republikas Zemessardzes darbību” ieteikumu ieviešanā, uzsākot zemessargu uzskaites un apmācības sistēmas sakārtošanu, kas ir būtisks priekšnosacījums Zemessardzes spēju attīstībai piešķirto valsts budžeta līdzekļu efektīvam izlietojumam nākotnē
 • Iepirkumu uzraudzības birojs – par atbildīgu un profesionālu sadarbību Valsts kontroles revīziju ietvaros, sniedzot konsultācijas un izvērtējumu par publisko iepirkumu jomu regulējošo normatīvu piemērošanu praksē

 

Valsts kontroles darbinieki

 • Valsts kontroliera padomniece stratēģiskos jautājumos Marita Salgrāve – par izcilu ieguldījumu Valsts kontroles attīstībā
 • Attīstības projektu vadītājs Emīls Pūlmanis – par profesionalitāti un neatlaidību, godprātīgi pildot darba pienākumus