Starptautiskā sadarbība

 

Valsts kontrole turpina būt nozīmīgs starptautiskās audita sabiedrības dalībnieks un atbalsta sniedzējs publiskā sektora revīziju jomā, apmācot citu valstu augstākās revīzijas iestādes, īstenojot EUROSAI valdes locekļa mandātu, realizējot pārstāvību OECD Audita komitejā, līdzdarbojoties INTOSAI un Kontaktkomitejas sadarbības formātos. Izcilības demonstrēšanu savā darbā arī starptautiskā līmenī vērtējam augstu, jo tā sekmē Valsts kontroles izaugsmi un veicina Latvijas ārpolitikas mērķu sasniegšanu.

 

Starptautiskajā arēnā Valsts kontrole strādā piecos virzienos:

  • pretendē uz / ieņem vēlētus amatus augstāko revīzijas iestāžu starptautiskās organizācijas INTOSAI un tās reģionālās organizācijas EUROSAI vadības struktūrās, darbojas Eiropas Savienības dalībvalstu augstāko revīzijas iestāžu un Eiropas Revīzijas palātas sadarbības platformā Kontaktkomitejā;
  • darbojas kā starptautisku organizāciju revidents
  • nodrošina dalību un sniedz profesionālu ieguldījumu INTOSAI, EUROSAI un Kontaktkomitejas starptautiskajās darba grupās, stiprina Valsts kontroles kapacitāti, izmantojot starptautiskajā sadarbībā gūtās zināšanas un pieredzi;
  • sniedz attīstības un cita veida atbalstu citu valstu augstākajām revīzijas iestādēm un piedāvā pakalpojumus starptautiskajā konsultantu tirgū kā profesionāls, augsti kvalificēts un pieredzes bagāts konsultants publiskā sektora revīziju jomā, kā arī
  • publisko savu viedokli starptautiskos pasākumos un medijos.