Mācību materiāli

 

Pašvaldībai kā iedzīvotājiem vistuvākajai valsts pārvaldes formai, esot tiešā saiknē ar saviem iedzīvotājiem, ir jārūpējas par tiesisku, efektīvu, atbildīgu un atklātu un sabiedrībai pieejamu pārvaldi.

 

Valsts kontrole revīziju katrā pašvaldībā veic vismaz reizi trīs gados un savās revīzijās tiecas sasniegt rezultātus, kas nodrošinātu likumīgu un racionālu publisko līdzekļu un mantas apsaimniekošanu atbilstoši pašvaldību funkcijām.

 

Savās revīzijās Valsts kontrole ir uzkrājusi ievērojamu pieredzi. Tāpēc Valsts kontrole, lai paplašinātu dialogu, attīstītu pašvaldību labās prakses un sekmētu labu pārvaldību, revīzijās gūtās atziņas skaidro semināros, diskusijās, konferencēs.

 


Prezentācijas

2022. gads 

 

Revīzija "Pēc reformas – aktuāli uzlabot cilvēkresursu pārvaldību pašvaldībās" / Prezentācija par praktiskiem aspektiem vienotas noslodzes metodikas piemērošanā / Fails aprēķinu moduļa darbībai un izmantošanai

 

Prezentācija par maksas pakalpojumu organizēšanu un pārvaldību pašvaldībā

 

2020.gads 

 

Revīzija “Ēku drošums: vai darām pietiekami?” / Prezentācija “Vai ekspluatācijā pieņemtu būvju drošuma kontrole tiek mērķtiecīgi vērsta uz personas veselības un dzīvības apdraudējuma novēršanu, kas ir priekšnoteikums ēku atbilstībai drošuma prasībām?” / Prezentācija “Kā veicies ar daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanu pašvaldībās – vai atbilstoši normatīvajiem aktiem?”. 

  Revīzija "Vai pašvaldību rīcība, organizējot notekūdeņu savākšanu, novadīšanu un attīrīšanu, ir ekonomiska un vērsta uz vides aizsardzību pret komunālo notekūdeņu kaitīgo ietekmi?" / Prezentācija par veikto revīziju notekūdeņu savākšanā, novadīšanā un attīrīšanā

 

2019. gads

 

Revīzija “Par Latvijas Republikas 2018. gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem” / Prezentācija “Finanšu revīzijas par saimnieciskā gada pārskatu par 2018.gadu rezultāti” / Prezentācija “Inventarizācija. Pašvaldību struktūra.” / Prezentācija “Pārvaldes uzdevumu deleģēšana vai pakalpojums” / Prezentācija “Valsts kontroles sadarbība ar zvērinātiem revidentiem. Pašvaldību deputātu atlīdzība.” / Prezentācija “Aktualitātes Valsts kontroles darbā”.

 

 

Revīzija “Pašvaldību infrastruktūras objektu un projektu finansēšanas sistēmas, procesa un kritēriju atbilstība racionālas finanšu līdzekļu izlietošanas, efektivitātes un ilgtspējas principiem” / Prezentācija “Vai pašvaldību rīcība, plānojot un īstenojot infrastruktūras attīstības projektus, ir likumīga un lietderīga?”.

 

2018. gads

 

Revīzija “Vai pašvaldību rīcība ar finanšu līdzekļiem, nodrošinot skolēnu pārvadājumus, ir likumīga un lietderīga?” / Prezentācija “Vai pašvaldību rīcība ar finanšu līdzekļiem, nodrošinot skolēnu pārvadājumus, ir likumīga un lietderīga?”. 

 

 

Revīzija “Par Latvijas Republikas 2017. gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem” / Prezentācija “Galvenās atziņas pēc revīzijas par pašvaldību 2017. gada pārskatiem”.

 

 

Revīzija “Vai valsts mērķdotācijas pedagogu atlīdzībai vadības sistēma ir efektīva un nodrošina normatīvo aktu prasībām atbilstošu līdzekļu izlietojumu?” / Prezentācija “Pedagogu darba samaksas sistēma Latvijā”.

 

 

Revīzija “Vai pašvaldību rīcība ar mantu un finanšu līdzekļiem, piedaloties sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanā, ir efektīva, ekonomiska un atbilst normatīvo aktu prasībām?” / Prezentācija “Par pašvaldību piedalīšanos sabiedriskās kārtības nodrošināšanā savās administratīvajās teritorijās”.

 

 

Revīzija “Vai pašvaldību rīcība, nodrošinot kapsētu apsaimniekošanu un ar kapsētu izmantošanu saistītos pakalpojumus, ir likumīga un lietderīga?” / Prezentācija “Kapsētu saimniecība Latvijā”. 

 

2017. gads

 

Revīzija “Par Latvijas Republikas 2016. gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem” / Prezentācija “Galvenās atziņas pēc pašvaldību 2016. gada pārskatu revīzijas” / Prezentācija “Iekšējās kontroles sistēma un laba pārvaldība”.

 

 

Revīzija “Vai pašvaldības administratīvais resurss tās funkciju īstenošanai tiek izlietots produktīvi un ekonomiski?” / Prezentācija “Vai pašvaldības savus administratīvos resursus izlieto produktīvi un ekonomiski?” (2017. gads) / Prezentācija “Pašvaldību pakalpojumu pilnveidošana pēc Valsts kontroles veiktās revīzijas” (2019. gads).

 

 

Revīzija “Vai pašvaldības rīcība, nodrošinot maksas pakalpojumus iedzīvotājiem, ir ekonomiska un efektīva?” / Prezentācija “Maksas pakalpojumu organizēšana un sniegšana pašvaldībās” (2017. gads) / Prezentācija “Uzlabojumi maksas pakalpojumu sniegšanā pašvaldībās, ieviešot Valsts kontroles ieteikumus” (2019. gads).

 

2016. gads

 

Revīzija “Par Latvijas Republikas 2015. gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem” / Prezentācija “Būtiskākie konstatējumi” / Prezentācija “Iekšējās kontroles procedūra – gada slēguma inventarizācijas veikšana” / Prezentācija “Valsts kontroles sadarbība ar zvērinātiem revidentiem”.

 

 

Revīzija “Pašvaldību ielu un ceļu uzturēšanai un rekonstruēšanai paredzēto līdzekļu izlietojuma likumība un lietderība” / Prezentācija “Pašvaldību ielu un ceļu uzturēšanai un rekonstruēšanai paredzēto līdzekļu izlietojuma likumība un lietderība”.