Kas pilnveidojams profesionālajā vidējā izglītībā?

23.09.2020.

Valsts kontroles revīziju ziņojumu klāstam pievienots jauns - profesionālās vidējās izglītības vērtējums, kas aptver divus revīzijas ziņojumus jeb revīzijas divu resoru lauciņā – Izglītības un zinātnes ministrijas un Kultūras ministrijas. Mūsu revidenti ir vētījuši šo divu ministriju pārraudzībā esošo profesionālo vidusskolu attīstību laikā, kad šajā izglītības jomā ieguldīti ievērojami valsts budžeta un Eiropas fondu līdzekļi. Par revīzijas ziņojumiem, tajos paustajiem secinājumiem un nākotnes izaicinājumiem profesionālajai vidējai izglītībai stāsta Valsts kontroles Padomes locekles Inese Kalvāne un Inga Vilka, Sektoru vadītājas Sandra Zunde un Nataļja Mihailova, kā arī Valsts revidente-juriste Ilze Ozoliņa.