Latvijas simtgadei paredzētie līdzekļi – atbilstoši mērķiem, bet nepietiekami uzraudzīti

18.10.2018.

Latvijas simtgadei paredzētie līdzekļi – atbilstoši mērķiem, bet nepietiekami uzraudzīti

Ja netiks novērsti 2017. gada saimnieciskā gada pārskata revīzijā identificētie finanšu līdzekļu uzskaites trūkumi, valdība un sabiedrība nevarēs iegūt kvalitatīvu un pietiekamu informāciju par to, cik lieli publiskie līdzekļi tiks izlietoti Latvijas simtgades atzīmēšanai visā tās norises laikā.

Valsts kontrole uzskata, ka Ministru kabinets, pieņemot lēmumu Latvijas valsts simtgades svinībām piešķirt 59 miljonus eiro, nav paredzējis atbilstošu lēmuma uzraudzības mehānismu.

Simtgades pasākumi nav objektīvi identificējami un nodalāmi no citiem pasākumiem. Atvērtā koncepcija un nekonkrētie kritēriji ļauj gandrīz jebkuru institūciju veikto aktivitāti svinību piecu gadu periodā veltīt valsts simtgadei. Revīzijas laikā atklājies, ka nereti simtgades pasākumus nespēj nodalīt pat par pasākumu atbildīgā institūcija, bet lielākā daļa resoru simtgades pasākumu pašfinansējumu izlieto lielākā apmērā, nekā sākotnēji plānots. Tātad nepastāv formāli ierobežojumi publiskā sektora līdzekļu izlietojumam simtgades pasākumiem. Līdz ar to nav skaidrs, vai kādam citam projektam paredzētā nauda šogad netiek iztērēta simtgades pasākumiem, un tādēļ  tam finansējuma var nepietikt.

Valsts kontroliere Elita Krūmiņa uzsver: “Valsts simtgade ir ārkārtīgi svarīgs notikums. Svētki ir jāsvin. Taču ir svarīgi jau tagad novērst konstatētos trūkumus un samazināt konstatētos riskus, lai, simtgades svinības noslēdzot, tās ne tikai sasniegtu savu virsmērķi, bet radītu arī pozitīvu pārliecību par svinību pasākumos ieguldīto publisko līdzekļu lietderību.”

Nepilnīgas finanšu un ar to saistītās informācijas publiskošana Latvijas valsts simtgades svinību oficiālajā vietnē lv100.lv sabiedrībai sniedz maldīgu priekšstatu par izlietoto publisko līdzekļu apmēru un par ieguvumiem no konkrētās izlietotās summas. Piemēram, atskaitoties par paveikto,  Mežaparka Lielās estrādes un Daugavas stadiona rekonstrukcija vietnē lv100.lv ir minēta kā paliekoša vērtība infrastruktūrā un kultūrvidē,  lai gan šo objektu rekonstrukcija nav finansēta no simtgades svinībām paredzētajiem 59 miljoniem eiro.

Tādēļ Valsts kontrole aicina Kultūras ministriju un visas atbildīgās institūcijas sniegt sabiedrībai pilnīgu informāciju par valsts simtgades izmaksām, lai izvairītos no neprecīzu ziņu izplatīšanas interneta vietnēs un sociālajos tīklos.

Valsts kontrole ir lūgusi Kultūras ministriju ņemt vērā, ka publiskotajiem materiāliem ir jāsakrīt ar faktiem pēc būtības. Proti, ja vienā informatīvajā grafikā Kultūras ministrija ievieto gan valsts budžeta finansējuma kopsummu, gan uzskaita dažādus piecu gadu perioda notikumus valstī, kam nav tieša sakara ar Kultūras ministriju, tiek radīts maldīgs priekšstats par resora sasniegto.

Valsts kontrole Latvijas valsts simtgades pasākumu nodrošināšanas izdevumu uzskaiti un izsekojamību pārbaudīja, veicot ikgadējo valsts saimnieciskā gada pārskata revīziju par 2017.gadu, un turpinās šo jautājumu vērtēt līdz pat svinību noslēgumam.

Par Latvijas Republikas 2017.gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem Par Latvijas Republikas 2017. gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem (kopsavilkums) Par Latvijas Republikas 2017. gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem Pašvaldību budžetu daļa