Pašvaldību IT saimniecību izpēte atklāj plašu darba lauku, gatavojoties pašvaldību reformai

01.10.2020.

Veicot 2019. gada saimnieciskā gada pārskata (SGP) revīziju, Valsts kontrole šoreiz īpaši pievērsās procesiem, kas saistās ar uzsākto administratīvi teritoriālo reformu (ATR). Tādēļ Valsts kontrole apkopoja informāciju par pašvaldību informācijas tehnoloģiju (IT) saimniecībām, kas var kalpot par pamatu lēmumu pieņemšanai jomas apvienošanas procesā. Situācijas izpētes laikā iegūtā informācija dos ieskatu vienā no daudzajām jomām, kurām nepieciešama īpaša uzmanība, gatavojoties darbam pēc pašvaldību reformas.

Valsts kontrole ir apzinājusi IT saimniecību pašvaldībās un secinājusi, ka informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) pārvaldības līmenis un IKT pakalpojumu nodrošināšana pašvaldībās ir visnotaļ atšķirīga – no pilnīgas centralizācijas līdz pilnīgai decentralizācijai. Tādēļ ATR kļūs par izšķirošo motivāciju pieņemt lēmumu, kā turpmāk nodrošināt IKT pārvaldību pašvaldībā – centralizēti, decentralizēti vai daļēji centralizēti. Valsts kontroles skatījumā, ilgtermiņā centralizēta IKT pakalpojumu pārvaldība ļaus optimizēt personāla, finanšu un IKT infrastruktūras resursus. Vienlaikus Valsts kontrole uzsver, ka ne pilnīga centralizācija, ne pilnīga decentralizācija nedrīkst kļūt par pašmērķi. Ikvienam lēmumam par izraudzīto virzienu jābalstās uz konkrētiem aprēķiniem, alternatīvu apsvērumiem, bet galvenais – izraudzītajam virzienam jābūt ilgtspējīgam.

Tāpat Valsts kontrole revīzijā ir apkopojusi informāciju par IKT resursu apjomu un izmaksām, pašvaldībās izmantotajām programmām pamata un atbalsta funkciju nodrošināšanai, serveru telpām, noteiktajām informācijas sistēmu drošības klasēm, izmantoto ārpakalpojumu, lietotāju atbalsta nodrošināšanu un datortīkla pārvaldību, kā arī citus datus.

Pirms IKT resursu pārņemšanas, kas notiks reformas gaitā, Valsts kontrole iesaka katrā pašvaldībā aktualizēt izmantotās programmatūras reģistru, apzināt jaunajā pašvaldībā pārņemamos IKT resursus un to atrašanās vietu, jo īpaši pašvaldībās izveidotos datu centrus un noslēgtos ārpakalpojuma līgumus. Tāpat svarīgi izvērtēt, vai vienlaicīgi ar IKT resursiem tiek pārņemtas licences, kas apliecina datorprogrammu lietošanas tiesības. Valsts kontrole aicina izskatīt tehnisko resursu optimizēšanas iespējas, izvēloties ekonomiski pamatotāko risinājumu šo resursu izvietošanai, vienlaikus saglabājot atbilstošu aizsardzības līmeni.

Apvienojoties pašvaldībām, kas izmanto dažādas informācijas sistēmas (IS) un programmatūras, Valsts kontrole iesaka izvērtēt, kādu IS vai programmatūru turpmāk izmantot, tai skaitā veikt aplēsi par to, cik lieli finanšu resursi būs nepieciešami papildu licenču iegādei un lietotāju apmācībai, kā arī novērtēt datortehnikas un pārējās infrastruktūras veiktspēju pēc sistēmu apvienošanas.

Lai jaunveidojamās pašvaldības varētu veiksmīgi pildīt savas funkcijas, tai skaitā veikt nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinus, iedzīvotāju uzskaiti un dzīvesvietas reģistrāciju, nodrošināt sociālo palīdzību, kā arī lai pašvaldības darbs grāmatvedības, lietvedības, personālvadības sistēmās noritētu bez traucējumiem un pārrāvumiem, Valsts kontrole rosina pašvaldības jau šobrīd izstrādāt plānu un veikt citus priekšdarbus, lai pēc ATR pašvaldību IKT saimniecība būtu gatava strādāt vienotā vidē. Šai nolūkā Valsts kontrole ir gatava katrai jaunajai pašvaldībai sniegt mūsu rīcībā esošo revīzijā apkopoto informāciju par pašvaldību veidojošo novadu IKT saimniecību.