Valsts kontrole apkopo EUROSAI dalībvalstu izaicinājumus un risinājumus Covid-19 pandēmijas ietekmes mazināšanai

16.04.2021.

Ar mērķi apkopot informāciju par augstāko revīzijas iestāžu lomu un darbības efektivitāti pandēmijas apstākļos Valsts kontrole aizvadītā gada jūnijā iesaistījās vienā no Eiropas Augstāko revīzijas iestāžu organizācijas (EUROSAI) Covid-19 darba grupām (Role and Effectiveness) un uzņēmās tās vadību. Lai, apkopojot dažādu revīzijas iestāžu pieredzi, sniegtu atbalstu EUROSAI biedriem Covid-19 pandēmijas ietekmē, EUROSAI izveidoja dažādu tēmu izpētei veltītas dizaina grupas, kuras vadīja dažādas ieinteresētās revīzijas iestādes.

Valsts kontroles vadītā grupa, kurā darbojās Lielbritānijas, Somijas un Zviedrijas kolēģi, analizēja iekšējās un ārējās komunikācijas jautājumus, kā arī attālinātā darba un institucionālos aspektus ārpus revīzijas darba.

Rezultātā tika sagatavots informatīvs dokuments par EUROSAI dalībvalstu augstāko revīzijas iestāžu izaicinājumiem Covid-19 pandēmijas laikā, to ietekmi uz iestāžu darbību un risinājumiem pandēmijas ietekmes mazināšanai. Aptaujātās EUROSAI dalīborganizācijas minēja virkni izaicinājumu, vienlaikus parādot spēju tos risināt un sekmīgi pielāgoties jaunajiem apstākļiem. Galvenie izaicinājumi ir saistīti ar darbinieku iespējām pilnvērtīgi pildīt darba pienākumus attālināti, tostarp nodrošināt revīzijas darbu nepārtrauktību, pārbaudēs iekļaujot arī ar Covid-19 saistītos izdevumus, lai sniegtu valsts pārvaldei atbilstošus ieteikumus. Aptaujātās augstākās revīzijas organizācijas atzina, ka saskaras arī ar personāla izaicinājumiem, meklējot un rodot jaunu pieeju darbinieku motivācijas un psiholoģiskās veselības noturībai.  

Aptaujā tika uzsvērts, ka komunikācija ir ļoti būtisks aspekts, lai valsts pārvaldei, sabiedrībai un ieinteresētajām pusēm veidotos pārliecība, ka tās var paļauties uz augstākās revīzijas iestādes pienākumu izpildi pat ārkārtas apstākļos. Tādēļ, līdzīgi kā Valsts kontrole, arī citas augstākās revīzijas iestādes izveidoja Covid-19 jautājumiem veltītas sadaļas iestāžu tīmekļvietnēs. Tāpat dalībvalstis atzina, ka Covid-19 pandēmija ir paātrinājusi iestāžu pāreju uz digitālām darba metodēm un attālinātu revīziju darbu, kas ir priekšnoteikums spējai pildīt uzticētos uzdevumus likumā noteikto pilnvaru ietvaros.

EUROSAI galvenie mērķi ir veicināt profesionālo sadarbību starp Eiropas augstākajām revīzijas iestādēm, atbalstīt informācijas un dokumentācijas apmaiņu, veicināt publiskā sektora revīzijas izpēti, stimulēt akadēmisko amatu izveidi šajā jomā un panākt revīzijas terminoloģijas vienādošanu. Valsts kontrole ir pilntiesīga EUROSAI locekle kopš 1995. gada un EUROSAI valdes locekle no 2017. gada uz sešu gadu periodu.

Darba grupas sagatavotais dokuments

Darba grupas sagatavotiais dokuments