Valsts kontrole dalās pieredzē ar Moldovas un Zviedrijas kolēģiem par revidentu sertifikācijas sistēmu

13.05.2022.

Lai turpinātu efektīvi stiprināt ES Austrumu partnerības valstu augstāko revīzijas iestāžu (ARI) kapacitāti un palīdzētu tām pilnībā ieviest starptautiskos standartus, Valsts kontrole šonedēļ Stokholmā dalās pieredzē ar Moldovas un Zviedrijas ARI kolēģiem par finanšu revīzijās iesaistīto revidentu sertifikācijas sistēmas ieviešanu. 

Valsts kontrole sadarbībā ar Rīgas Ekonomikas augstskolu (Stockholm School of Economics in Riga)  ir izstrādājusi un Izglītības kvalitātes valsts dienests ir licencējis divas profesionālās pilnveides izglītības programmas (“Finanšu revīzija publiskajā sektorā” un “Lietderības revīzija publiskajā sektorā”) publiskā sektora revidentiem/auditoriem. Kopš 2020. gada Valsts kontrole īsteno sektoru vadītāju un revidentu sertifikāciju. Sertifikācijas mērķis ir apliecināt personas zināšanas un prasmes veikt Valsts kontroles revīzijas atbilstoši Latvijā atzītajiem starptautiskajiem publiskā sektora revīzijas standartiem.

Moldovas ARI stratēģiskie mērķi paredz veicināt revidentu profesionalitāti un izstrādāt un ieviest finanšu revīzijās iesaistīto revidentu sertifikācijas sistēmu, tādēļ  Valsts kontroles pieredzi šādas sertifikācijas sistēmas ieviešanā vērtē kā būtisku.

Valsts kontrole ir Starptautiskās Augstāko revīzijas iestāžu organizācijas un Eiropas Augstāko revīzijas iestāžu organizācijas (INTOSAI un EUROSAI) dalībniece  un aktīvi īsteno starptautisko atbalstu Austrumu partnerības valstu ARI darbības attīstībai. Ņemot vērā ES un Latvijas attīstības sadarbības politikas prioritātes, atbalsts attīstības sadarbības aktivitātēm, stiprinot Austrumu partnerības valstu ARI darbības kapacitāti, ir būtisks instruments, lai sasniegtu kopīgās politikas mērķus.

 

Atbalsts ES Austrumu partnerības valstu ARI tiek īstenots attīstības sadarbības projekta Ukrainas, Moldovas un Gruzijas ARI kapacitātes celšanai ISSAI* integrācijas procesa ietvaros, nodrošinot Latvijas iesaisti attīstības sadarbības politikas mērķu sasniegšanā. Attīstības sadarbības projekta īstenošanai finansējums piešķirts no Ārlietu ministrijas administrētā Attīstības sadarbības politikas plāna 2021–2023.gadam paredzētajiem līdzekļiem.

Moldovas ARI ir neatkarīga iestāde, kas pārbauda visu valsts, pašvaldību un citu atvasināto publisko personu rīcību ar finanšu līdzekļiem un mantu.

* ISSAI – starptautiskie publiskā sektora revīziju standarti.

Plašākai informācijai

Signe Znotiņa-Znota

Sabiedrisko attiecību un iekšējās komunikācijas daļas vadītāja

T.: 67017671 | M. 26440185 | E. signe.znotina-znota@lrvk.gov.lv |