Valsts kontrole dalās pieredzē ar Uzbekistānas Tieslietu ministrijas resora darbiniekiem

30.11.2022.

No 29.novembrim līdz 3.decembrim Latvijā norit Uzbekistānas Tieslietu ministrijas resora darbinieku studiju vizīte ar mērķi paaugstināt publisko pakalpojumu attīstības kapacitāti Uzbekistānā, iepazīstoties ar Latvijas pieredzes un labās prakses piemēriem.

Studiju vizītē šonedēļ Uzbekistānas Tieslietu ministrijas un Publisko pakalpojumu attīstības centra darbinieki apmeklēs VARAM, Valsts reģionālās attīstības aģentūru, Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūru, Valsts ieņēmumu dienestu, kā arī Smiltenes un Olaines pašvaldības un tajās esošos vienoto valsts un pašvaldību pakalpojumu klientu apkalpošanas centrus.

Studiju vizīte Latvijā ir turpinājums 2021.gadā sāktajai sadarbībai, kuras ietvaros Valsts kontroles un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) eksperti nodrošināja apmācību semināru Uzbekistānā, lai stiprinātu Uzbekistānas Publisko pakalpojumu aģentūru un paaugstinātu tās darbinieku kapacitāti un kvalitāti. Seminārā Valsts kontroles un VARAM eksperti dalījās pieredzē par valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru darbības principiem, publisko pakalpojumu izmaksu aprēķināšanas metodiku, pakalpojumu kvalitātes kontroli, e-pakalpojumiem, pakalpojumu optimizāciju u.c.

Ņemot vērā, ka Valsts kontrolei ir revīzijas darba pieredze, analizējot un vērtējot publisko pakalpojumu sistēmu Latvijā, ārvalstu kolēģi vēlas iepazīties ar augstāko revīzijas iestāžu darba pieredzi publisko pakalpojumu auditā.

Kopumā Latvijas eksperti sniedz atbalstu Uzbekistānas valdības centieniem attīstīt uz iedzīvotājiem orientētus sabiedriskos pakalpojumus un stiprināt vietējās pārvaldības sistēmu, lai efektīvāk risinātu iedzīvotāju problēmas saistībā ar vides un sociālo jomu un ekonomisko situāciju. Plānots atbalstīt arī valsts digitalizācijas procesus, lai atvieglotu bezkontakta pakalpojumu sniegšanu, kas īpaši aktuāli bija Covid-19 pandēmijas apstākļos. Proti, izmantojot e-pakalpojumus, iedzīvotāji valsts pārvaldes pakalpojumus var saņemt ātrāk un ērtāk, turklāt samazinās ar pakalpojuma saņemšanu saistītās izmaksas. Ieguvums ir arī e-pakalpojumu sniedzējiem – samazināts administratīvais slogs un optimizēts pakalpojuma sniegšanas process, rezultātā saīsinot termiņu pakalpojuma sniegšanai, paaugstinot izmaksu efektivitāti un valsts un pašvaldību iestāžu pakalpojumu pieejamību un to kvalitāti.

Latvijas Republikas Valsts kontrole kā starptautiskās un Eiropas augstāko revīzijas iestāžu (INTOSAI un EUROSAI) dalīborganizācija aktīvi īsteno sadarbības pasākumus ar mērķi stiprināt citu valstu augstāko revīzijas iestāžu un publisko institūciju darbības kapacitāti. Ņemot vērā Eiropas Savienības un Latvijas Attīstības sadarbības politikas prioritātes, Valsts kontroles atbalsts attīstības sadarbības aktivitātēm, stiprinot publisko pakalpojumu darbības kapacitāti Centrālāzijas reģionā, ir nozīmīgs, stratēģisks instruments, lai sasniegtu kopīgās politikas mērķus.

Uzbekistānas delegācijas sastāvs:

  • Murodžons Mullajonovs, Uzbekistānas Republikas Tieslietu ministrijas Sabiedrisko pakalpojumu centru un dzimtsarakstu nodaļu koordinācijas departamenta galvenais padomnieks,
  • Omonžons Jokubžonovs, Uzbekistānas Republikas Tieslietu ministrijas Administratīvo procedūru uzlabošanas un uzraudzības departamenta galvenais konsultants,
  • Sodiržons Ibragimovs, Uzbekistānas Republikas Tieslietu ministrijas Sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas kontroles departamenta vadošais konsultants,
  • Kamolžons Halikovs, Uzbekistānas Republikas Tieslietu ministrijas pakļautībā esošās valsts iestādes "Sabiedrisko pakalpojumu attīstības centrs" direktora vietnieks,
  • Eldors Mahkamovs, Uzbekistānas Republikas Tieslietu ministrijas Tiesiskās politikas pētniecības institūta direktors,

Latvijas Republikas Valsts kontroles starptautiskā sadarbība:

  • ieņem vēlētus amatus augstāko revīzijas iestāžu starptautiskās organizācijas INTOSAI reģionālās organizācijas EUROSAI vadības struktūrās, darbojas ES dalībvalstu augstāko revīzijas iestāžu un Eiropas Revīzijas palātas sadarbības platformā – Kontaktu komitejā, kā arī darbojas kā starptautisku organizāciju revidents
  • nodrošina dalību un sniedz profesionālu ieguldījumu INTOSAI un EUROSAI starptautiskajās darba grupās un INTOSAI Finanšu revīzijas standartu izstrādes apakškomitejā;
  • sniedz attīstības un cita veida atbalstu citu valstu augstākajām revīzijas iestādēm un piedāvā pakalpojumus starptautiskajā konsultantu tirgū kā profesionāls, augsti kvalificēts un pieredzes bagāts konsultants publiskā sektora revīziju jomā.

Par Valsts kontroli

Latvijas Republikas Valsts kontrole ir neatkarīga, koleģiāla augstākā revīzijas (audita) iestāde. Tās darbības mērķis ir noskaidrot, vai rīcība ar publiskas personas finanšu līdzekļiem un mantu ir tiesiska, pareiza, lietderīga un atbilst sabiedrības interesēm, kā arī sniegt ieteikumus atklāto trūkumu novēršanai. Valsts kontrole veic revīzijas saskaņā ar starptautiskajiem publiskā sektora revīzijas standartiem – Starptautiskās Augstāko revīzijas iestāžu organizācijas INTOSAI standartiem (ISSAI), kuru atzīšanu Latvijā nosaka valsts kontrolieris.

100 gadi KONTROLSPĒKA

2023. gada 16. augustā Valsts kontroles likumam apritēs 100 gadi. Līdz ar šī likuma pieņemšanu Valsts kontrole no formālas de facto 1918. gada 2. decembrī dibinātas institūcijas kļuva par de iure neatkarīgu, koleģiālu Latvijas Republikas augstāko revīzijas iestādi. Valsts kontrole ir viena no Satversmē nostiprinātajām neatkarīgām valsts iestādēmSatversmi parakstīja Satversmes sapulces prezidents Jānis Čakste un Satversmes sapulces sekretārs Roberts Ivanovs, kuru pēc tam apstiprināja valsts kontroliera amatā. Pirmais valsts kontrolieris amatā nostrādāja 12 gadus. Viņa paraksts līdzās Jāņa Čakstes parakstam apstiprina mūsu Satversmes tekstu.