Valsts kontrole EUROSAI valdes sēdē prezentē plānu sadarbībai ar ārējām organizācijām

22.09.2022.

Šī gada 21. un 22. septembrī Valsts kontrolieris Rolands Irklis piedalās Eiropas augstāko revīzijas iestāžu organizācijas (EUROSAI) 57. valdes sēdē Lisabonā, Portugālē, kur kopā ar citu Eiropas valstu augstāko revīzijas iestāžu (ARI) vadītājiem pārrunā EUROSAI jaunās stratēģijas 2024.-2030. gadam izstrādi un gatavošanos vispasaules ARI kongresam. Tāpat R. Irklis prezentē Valsts kontroles valdes portfeļa “EUROSAI sadarbība ar ārējām organizācijām” 2022. un 2023. gada darbības plānu.

“Dalība EUROSAI valdē sniedz iespēju aktualizēt Valsts kontrolei nozīmīgus jautājumus starptautiskā mērogā. 2021. gadā, kļūstot par valdes portfeļa “EUROSAI sadarbība ar ārējām organizācijām” attīstības koordinatoru, apņēmāmies popularizēt EUROSAI revīziju darbu starptautiskās konferencēs un sadarbības platformās, kā arī stiprināt ārējo revidentu sadarbību ar iekšējiem auditoriem un pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem. EUROSAI valdes locekļa statuss un pienākumi sniedz izaugsmes iespējas mūsu Valsts kontroles komandai, atrodoties profesionālo zināšanu un pieredzes apmaiņas epicentrā,” norāda R. Irklis.

2022. un 2023. gadā Valsts kontrole EUROSAI valdes portfeļa ietvaros īstenos divus projektus. Sadarbībā ar Eiropas iekšējo auditoru institūtu konfederāciju ir uzsākta pieredzes apmaiņa par iekšējo un ārējo auditoru sadarbības veicināšanu Eiropas publiskajā sektorā. Savukārt kopā ar dažādu valstu ARI partneriem plānots pilnveidot sadarbības mehānismus, lai veicinātu pilsoniskās sabiedrības iesaisti un izpratni par revīzijas darbu.

Papildus Valsts kontroles valdes portfeļa prezentācijai EUROSAI 57. valdes sēdē plānotas diskusijas par Čehijas, Izraēlas, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes, Lietuvas, Polijas, Spānijas un Turcijas koordinēto valdes portfeļu darbības plāniem vispārīgās pārvaldības, komunikācijas un profesionālās attīstības jautājumos. Tāpat sēdes dalībnieki runās par jaunās stratēģijas 2024.-2030. gadam izstrādi, organizācijas ilgtspēju un sadarbības veicināšanu ar revidentiem. Starp būtiskākajiem jautājumiem arī vispasaules ARI kongress jeb INCOSAI, kas norisināsies no 7. līdz 11. novembrim, pievēršot uzmanību ARI ilgtermiņa ietekmei un darbībai laikā, kad sabiedrību ietekmē tādi apstākļi kā ģeopolitiskā situācija, pandēmija, enerģētikas krīze u.c.

Vispārīga informācija:

Eiropas augstāko revīzijas iestāžu organizācija (EUROSAI) ir starptautiska organizācija, kas šobrīd apvieno 50 Eiropas valstu augstākās revīzijas iestādes un Eiropas Revīzijas palātu. Valsts kontrole ir pilntiesīga EUROSAI locekle kopš 1995. gada, bet EUROSAI valdē konkursa kārtībā uz sešiem gadiem tika ievēlēta 2017. gadā. Kopš 2021. gada Valsts kontrole atbild par EUROSAI sadarbību ar ārējām organizācijām.

Organizācijas galvenie mērķi ir veicināt profesionālo sadarbību starp Eiropas augstākajām revīzijas iestādēm, kā arī pilnveidot publiskā sektora revīzijas. Valsts kontroles darbība organizācijas vadībā demonstrē ārvalstu partneru augsto novērtējumu Valsts kontroles darbam un apliecina, ka Valsts kontrole ir moderna un profesionāla starptautiska līmeņa audita iestāde.

Par Valsts kontroli

Latvijas Republikas Valsts kontrole ir neatkarīga, koleģiāla augstākā revīzijas (audita) iestāde. Tās darbības mērķis ir noskaidrot, vai rīcība ar publiskas personas finanšu līdzekļiem un mantu ir tiesiska, pareiza, lietderīga un atbilst sabiedrības interesēm, kā arī sniegt ieteikumus atklāto trūkumu novēršanai. Valsts kontrole veic revīzijas saskaņā ar starptautiskajiem publiskā sektora revīzijas standartiem – Starptautiskās Augstāko revīzijas iestāžu organizācijas INTOSAI standartiem (ISSAI), kuru atzīšanu Latvijā nosaka valsts kontrolieris.

100 gadi KONTROLSPĒKA

2023. gada 16. augustā Valsts kontroles likumam apritēs 100 gadi. Līdz ar šī likuma pieņemšanu Valsts kontrole no formālas de facto 1918. gada 2. decembrī dibinātas institūcijas kļuva par de iure neatkarīgu, koleģiālu Latvijas Republikas augstāko revīzijas iestādi. Valsts kontrole ir viena no Satversmē nostiprinātajām neatkarīgām valsts iestādēmSatversmi parakstīja Satversmes sapulces prezidents Jānis Čakste un Satversmes sapulces sekretārs Roberts Ivanovs, kuru pēc tam apstiprināja valsts kontroliera amatā. Pirmais valsts kontrolieris amatā nostrādāja 12 gadus. Viņa paraksts līdzās Jāņa Čakstes parakstam apstiprina mūsu Satversmes tekstu.

Plašākai informācijai

Signe Znotiņa-Znota

Sabiedrisko attiecību un iekšējās komunikācijas daļas vadītāja

Tālr.: 67017671 | M. 26440185 | E-pasts: signe.znotina-znota@lrvk.gov.lv