Valsts kontrole Parīzē piedalās INTOSAI publiskā sektora revīziju standartu pilnveidošanā

23.03.2018.

Valsts kontrole Parīzē piedalās INTOSAI publiskā sektora revīziju standartu pilnveidošanā

Šā gada 19.–23. martā Parīzē (Francijā) notika ietekmīgākās starptautiskās augstāko revīzijas iestāžu asociācijas INTOSAI Profesionālo revīzijas un labas pārvaldības standartu padomes – FIPP– 7. sanāksme, kurā tika pieņemti publiskā sektora revidentu profesijai būtiski lēmumi par spēkā esošo starptautisko revīzijas standartu (ISSAI) pilnveidošanu un jaunu starptautisko revīzijas standartu izstrādi.

Padome izvērtēja INTOSAI komiteju iesniegumus (projektus) standartu pilnveidošanai vai izstrādei, tajā skaitā pamatojumus standartu izstrādes nepieciešamībai. Diskusiju rezultātā tika dota “zaļā gaisma” tādu publiskā sektora revīzijas standartu un vadlīniju pilnveidošanai kā “Apvienoto revīziju (finanšu un atbilstības, finanšu un lietderības, atbilstības un lietderības) veikšana”, “Revīziju par publiskā iepirkuma procesiem veikšana”, “Valdību politiku rezultatīvo rādītāju noteikšanas un sasniegšanas izvērtēšana (KNI)”.

Tika izvērtēts jau izstrādes stadijā esošo standartu un vadlīniju sagatavošanas progress un sniegti ieteikumi to darba grupu darba pilnveidošanai, kuras pārstrādā finanšu revīziju veikšanas pamatprincipus (ISSAI 200), vadlīnijas finanšu revīziju standartu piemērošanai (GUID 2000), vadlīnijas atbilstības revīziju standartu piemērošanai (GUID 4100 un 4200), vadlīnijas IT pārbaudēm finanšu, atbilstības un lietderības revīziju ietvaros u.c.

Būtiska Parīzes sanāksmes darba daļa tika veltīta jaunā INTOSAI stratēģiskā plāna standartu pilnveidošanai izstrādei (SDP). Šis būs plāns, kurā tiks identificēti tie starptautiskie revīziju standarti, kuri tiks pārstrādāti laika posmā no 2020. līdz 2022. gadam.

Jau ziņots, ka INTOSAI apvieno 192 pasaules valstu augstākās revīzijas iestādes un revīziju standartus un vadlīnijas izstrādā INTOSAI komitejas un/vai darba grupas. Savukārt Padome veic INTOSAI komiteju un darba grupu izstrādāto standartu un vadlīniju kvalitātes kontroli un konsultē komitejas un darba grupas standartu izstrādes procesā.

Darbam Padomē konkursa kārtībā tiek izvēlēti to augstāko revīzijas iestāžu pārstāvji, kuri profesionāli spēj dod vislielāko ieguldījumu revīzijas nozares attīstībā, kā arī ņemot vērā reģionālo pārstāvniecību. Šobrīd Padomē strādā 15 augstāko revīzijas iestāžu pārstāvji, tajā skaitā no ASV, Kanādas, Francijas, Zviedrijas, Dānijas, Norvēģijas, Latvijas, Indijas, Jaunzēlandes un Eiropas Revīzijas palātas.

Iespēju strādāt Padomes sastāvā Valsts kontrole uzskata par īpaši augstu sava darba novērtējumu no starptautiskās publiskā sektora revidentu kopienas puses. Darbs INTOSAI Padomē liecina, ka Latvijas Republikas Valsts kontrole ir kļuvusi par starptautiski atzītas revīziju labās prakses paraugu un veicinātāju starptautiskā mērogā. Jāatzīmē, ka darbam Padomē pagaidām nav kvalificējusies neviena no Centrālās un Austrumeiropas valstu augstākajām revīzijas iestādēm.

Latvijas Republikas Valsts kontroli INTOSAI Padomē pārstāv valsts kontrolieres padomniece stratēģiskajos jautājumos Marita Salgrāve.