Valsts kontrole pulcē 80 Eiropas līmeņa iekšējos un ārējos auditorus kopīgai sadarbībai

23.03.2023.

Valsts kontrole kā Eiropas augstāko revīzijas iestāžu (EUROSAI) valdes locekle un atbildīgā par valdes portfeli “Augstāko revīzijas iestāžu sadarbība ar ārējām organizācijām” turpina sadarbību ar Eiropas iekšējo auditoru institūtu konfederāciju (ECIIA), lai veicinātu kopīgu sadarbību un uzlabotu komunikāciju starp iekšējiem un ārējiem auditoriem Eiropas līmenī.

Lai iepazīstinātu ar ārējo un iekšējo revidentu sadarbības praksēm un labajiem piemēriem Eiropas līmenī, Valsts kontrole kopā ar ECIIA 16. martā rīkoja tiešsaistes vebināru, kurā informēja par EUROSAI un ECIIA kopīgās aptaujas rezultātiem par sadarbības un komunikācijas praksi un labajiem piemēriem.

Anketēšana tika veikta 2022. gada vasarā par šādiem jautājumiem: esošās sadarbības novērtējums, sadarbības regulējums, sadarbības veidi, ieguvumi un riski. Augstāko revīzijas iestāžu (ARI) aptauju aizpildīja 28 augstākās revīzijas iestādes un Eiropas Revīzijas palāta. Savukārt iekšējo auditoru aptaujā savu viedokli sniedza 130 dalībnieku no 24 valstīm.

Ņemot vērā aptaujas rezultātus, vebināra darba kārtībā bija šādas tēmas:

  • EUROSAI un ECIIA aptaujas rezultāti/pirmie secinājumi;
  • dažādas pieejas/sadarbības formas no ARI un iekšējo auditoru skatupunkta;
  • ārējo un iekšējo auditoru sadarbības mehānismi;
  • ieguvumi no savstarpējās sadarbības.

Vebinārs bija organizēts interaktīvā veidā, aicinot dalībniekus dalīties viedokļos par sadarbības efektivitāti un veidiem – gan no ārējo, gan iekšējo auditoru perspektīvas. Atbildot uz jautājumiem, vai iekšējā audita struktūrvienības sadarbojas ar ARI un otrādi, 63% iekšējo auditoru un 70% ARI pārstāvji apstiprināja sadarbību. Savukārt, lai veicinātu sadarbību starp ārējiem un iekšējiem auditoriem, 67% respondentu uzskata, ka visefektīvākais instruments ir informācijas apmaiņa, kam seko regulāras tikšanās un profesionālās pieredzes apmaiņa (48%).

EUROSAI un ECIIA turpinās kopīgu darbu pie ārējo un iekšējo auditoru labās prakses izzināšanas. Balstoties uz aptaujas rezultātiem, tiks sagatavots kopīgs dokuments par sadarbību starp ārējiem un iekšējiem auditoriem, t.sk. par iekšējo auditoru lomu ARI darba kvalitātes uzlabošanā. Tāpat Valsts kontrole kā EUROSAI valdes locekle sadarbībā ar ECIIA 2023. gada 6. oktobrī Briselē (Beļģijā) organizēs kopīgu forumu (Working Together Forum).

Vebinārā piedalījās un rezultātus prezentēja Silvija Nora Kalniņš, Valsts kontroles Stratēģijas un attīstības nodaļas vadītāja un EUROSAI pārstāve, Melvins Neits (Melvyn Neate), ECIIA Publiskā sektora komitejas priekšsēdētājs, Soledada Jamas Tutora (Soledad Llamas Tutor), Canal de Isabel II iekšējā audita direktore, EUROSAI-ECIIA komitejas priekšsēdētāja.

Papildu informācija

Latvijas Republikas Valsts kontroles starptautiskā sadarbība:

  • ieņem vēlētus amatus augstāko revīzijas iestāžu starptautiskās organizācijas INTOSAI reģionālās organizācijas EUROSAI vadības struktūrās, darbojas ES dalībvalstu augstāko revīzijas iestāžu un Eiropas Revīzijas palātas sadarbības platformā – Kontaktu komitejā, kā arī darbojas kā starptautisku organizāciju revidents
  • nodrošina dalību un sniedz profesionālu ieguldījumu INTOSAI un EUROSAI starptautiskajās darba grupās un INTOSAI Finanšu revīzijas standartu izstrādes apakškomitejā;
  • sniedz attīstības un cita veida atbalstu citu valstu augstākajām revīzijas iestādēm un piedāvā pakalpojumus starptautiskajā konsultantu tirgū kā profesionāls, augsti kvalificēts un pieredzes bagāts konsultants publiskā sektora revīziju jomā.
Par Valsts kontroli
Latvijas Republikas Valsts kontrole ir neatkarīga, koleģiāla augstākā revīzijas (audita) iestāde. Tās darbības mērķis ir noskaidrot, vai rīcība ar publiskas personas finanšu līdzekļiem un mantu ir tiesiska, pareiza, lietderīga un atbilst sabiedrības interesēm, kā arī sniegt ieteikumus atklāto trūkumu novēršanai. Valsts kontrole veic revīzijas saskaņā ar starptautiskajiem publiskā sektora revīzijas standartiem – Starptautiskās Augstāko revīzijas iestāžu organizācijas INTOSAI standartiem (ISSAI), kuru atzīšanu Latvijā nosaka valsts kontrolieris.
100 gadi KONTROLSPĒKA
2023. gada 16. augustā Valsts kontroles likumam aprit 100 gadi. Līdz ar šī likuma pieņemšanu Valsts kontrole no formālas de facto 1918. gada 2. decembrī dibinātas institūcijas kļuva par de iure neatkarīgu, koleģiālu Latvijas Republikas augstāko revīzijas iestādi. Valsts kontrole ir viena no Satversmē nostiprinātajām neatkarīgām valsts iestādēmSatversmi parakstīja Satversmes sapulces prezidents Jānis Čakste un Satversmes sapulces sekretārs Roberts Ivanovs, kuru pēc tam apstiprināja valsts kontroliera amatā. Pirmais valsts kontrolieris amatā nostrādāja 12 gadus. Viņa paraksts līdzās Jāņa Čakstes parakstam apstiprina mūsu Satversmes tekstu.

Plašākai informācijai

Signe Znotiņa-Znota

Sabiedrisko attiecību un iekšējās komunikācijas daļas vadītāja

Tālr.: 67017671 | M. 26440185 | E-pasts: signe.znotina-znota@lrvk.gov.lv