Valsts kontroles eksperti apmācīs Uzbekistānas Publisko pakalpojumu aģentūras darbiniekus

14.12.2021.

Lai stiprinātu Uzbekistānas Publisko pakalpojumu aģentūru un paaugstinātu tās darbinieku kapacitāti un kvalitāti, Valsts kontroles un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas eksperti piedalīsies pieredzes un labās prakses apmaiņas seminārā.

Tas notiks no 14. līdz 16. decembrim, un starp nozīmīgākajiem tematiem jāmin valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru darbības principi, publisko pakalpojumu izmaksu aprēķināšana, pakalpojumu kvalitātes kontrole, e-pakalpojumi, pakalpojumu optimizācija u.c. No Valsts kontroles seminārā klātienē piedalīsies sektora vadītājs Oskars Erdmanis un valsts revidente juriste Baiba Bebre.

“Gandarījums, ka Latvijas pieredze un ekspertīze tiek novērtēta starptautiskā līmenī un pārnesta citu valstu iestāžu attīstībai un stiprināšanai – šajā gadījumā Uzbekistānas Publisko pakalpojumu aģentūrā. Papildus pievienotā vērtība šim projektam ir efektīva sadarbība starp Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, kurai ir daudzveidīga pieredze politikas plānošanā, un Valsts kontroli ar plašu revīziju pieredzi publisko pakalpojumu jomā,” norāda valsts kontrolieris Rolands Irklis.

Projekta laikā paredzēts nodrošināt savlaicīgu atbalstu valdības centieniem attīstīt uz iedzīvotājiem orientētus sabiedriskos pakalpojumus un stiprināt vietējās pārvaldības sistēmu, lai efektīvāk risinātu iedzīvotāju problēmas saistībā ar vides un sociālo jomu un ekonomisko situāciju. Plānots atbalstīt arī valsts digitalizācijas procesus, lai atvieglotu bezkontakta pakalpojumu sniegšanu, kas īpaši aktuāli Covid-19 pandēmijas apstākļos. Proti, izmantojot e-pakalpojumus, iedzīvotāji valsts pārvaldes pakalpojumus var saņemt ātrāk un ērtāk, turklāt samazinās ar pakalpojuma saņemšanu saistītās izmaksas. Ieguvums ir arī e-pakalpojumu sniedzējiem – samazināts administratīvais slogs un optimizēts pakalpojuma sniegšanas process, rezultātā saīsinot termiņu pakalpojuma sniegšanai, paaugstinot izmaksu efektivitāti un valsts un pašvaldību iestāžu pakalpojumu pieejamību un to kvalitāti.  

Vispārīga informācija

Latvijas Republikas Valsts kontrole kā starptautiskās un Eiropas augstāko revīzijas iestāžu (INTOSAI un EUROSAI) dalīborganizācija aktīvi īsteno sadarbības pasākumus ar mērķi stiprināt citu valstu augstāko revīzijas iestāžu un publisko institūciju darbības kapacitāti. Ņemot vērā Eiropas Savienības un Latvijas Attīstības sadarbības politikas prioritātes, Valsts kontroles atbalsts attīstības sadarbības aktivitātēm, stiprinot publisko pakalpojumu darbības kapacitāti Centrālāzijas reģionā, ir nozīmīgs, stratēģisks instruments, lai sasniegtu kopīgās politikas mērķus.

Attīstības sadarbības projekta “Atbalsts publisko pakalpojumu sniegšanas kvalitātes uzlabošanai Uzbekistānas reģionos” īstenošanai finansējums piešķirts no Ārlietu ministrijas administrētās Attīstības sadarbības politikas plāna 2021.–2023. gadam paredzētajiem līdzekļiem.

Valsts kontroles starptautiskā sadarbība

  • Ieņem vēlētus amatus augstāko revīzijas iestāžu starptautiskās organizācijas INTOSAI un tās reģionālās organizācijas EUROSAI vadības struktūrās, darbojas ES dalībvalstu augstāko revīzijas iestāžu un Eiropas Revīzijas palātas sadarbības platformā Kontaktu komitejā, kā arī darbojas kā starptautisku organizāciju revidents
  • Nodrošina dalību un sniedz profesionālu ieguldījumu INTOSAI un EUROSAI starptautiskajās darba grupās.
  • Sniedz attīstības un cita veida atbalstu citu valstu augstākajām revīzijas iestādēm un piedāvā pakalpojumus starptautiskajā konsultantu tirgū kā profesionāls, augsti kvalificēts un pieredzes bagāts konsultants publiskā sektora revīziju jomā.