Valsts kontroles eksperti dalās pieredzē ar Moldovas kolēģiem par valsts budžeta konsolidēto pārskatu revīzijām

02.03.2023.

Valsts kontrole arī 2023.gadā turpina stiprināt ES Austrumu partnerības valstu augstāko revīzijas iestāžu (ARI) kapacitāti to virzībā uz pilnīgu starptautisko standartu integrāciju iestādēs, un šonedēļ Kišiņevā – Moldovas ARI – dalās pieredzē ar kolēģiem par valsts budžeta konsolidēto finanšu pārskatu revīzijām.

Ņemot vērā Moldovas ARI stratēģiskos mērķus pilnveidot finanšu revīziju metodoloģijas, īpaši attiecībā uz valsts budžeta konsolidēto finanšu pārskatu, 2022.gadā ES un Austrumu partnerības augstāko revīzijas iestāžu forumā Rīgā Moldovas kolēģi izteica vēlmi turpināt sadarbību tieši šajā jomā.

2023. gadā plānotās aktivitātes tiks koordinētas sadarbībā ar Gruzijas ARI kolēģiem, un tās tiks īstenotas atbilstoši partneru revīziju laika grafikam. Lai nodrošinātu ietekmi publisko finanšu pārvaldības sistēmā, ir plānotas tikšanās arī Moldovas Finanšu ministrijā un Valsts kasē, kas ir tieši atbildīgas par valsts budžeta pārskatu politiku un sagatavošanu.

Valsts kontrole kā starptautiskās un Eiropas augstāko revīzijas iestāžu (INTOSAI un EUROSAI) dalīborganizācija aktīvi īsteno sadarbības pasākumus Austrumu partnerības valstu ARI darbības attīstībai. Ņemot vērā ES un Latvijas attīstības sadarbības politikas prioritātes, atbalsts attīstības sadarbības aktivitātēm, stiprinot Austrumu partnerības valstu ARI kapacitāti, ir būtisks instruments, lai sasniegtu kopīgās politikas mērķus.

Atbalsts ES Austrumu partnerības valstu ARI tiek īstenots Attīstības sadarbības projekta Ukrainas, Moldovas un Gruzijas ARU kapacitātes celšanai ISSAI integrācijas ietvaros. Attīstības sadarbības projektam finansējums piešķirts no Ārlietu ministrijas administrētās Attīstības sadarbības politikas plāna 2021-2023.gadam līdzekļiem.

Moldovas ARI ir neatkarīga iestāde, kas pārbauda visu valsts, pašvaldību un citu atvasināto publisko personu rīcību ar finanšu līdzekļiem un mantu.

Latvijas Republikas Valsts kontroles starptautiskā sadarbība:

  • ieņem vēlētus amatus augstāko revīzijas iestāžu starptautiskās organizācijas INTOSAI reģionālās organizācijas EUROSAI vadības struktūrās, darbojas ES dalībvalstu augstāko revīzijas iestāžu un Eiropas Revīzijas palātas sadarbības platformā – Kontaktu komitejā, kā arī darbojas kā starptautisku organizāciju revidents
  • nodrošina dalību un sniedz profesionālu ieguldījumu INTOSAI un EUROSAI starptautiskajās darba grupās un INTOSAI Finanšu revīzijas standartu izstrādes apakškomitejā;
  • sniedz attīstības un cita veida atbalstu citu valstu augstākajām revīzijas iestādēm un piedāvā pakalpojumus starptautiskajā konsultantu tirgū kā profesionāls, augsti kvalificēts un pieredzes bagāts konsultants publiskā sektora revīziju jomā.

Par Valsts kontroli

Latvijas Republikas Valsts kontrole ir neatkarīga, koleģiāla augstākā revīzijas (audita) iestāde. Tās darbības mērķis ir noskaidrot, vai rīcība ar publiskas personas finanšu līdzekļiem un mantu ir tiesiska, pareiza, lietderīga un atbilst sabiedrības interesēm, kā arī sniegt ieteikumus atklāto trūkumu novēršanai. Valsts kontrole veic revīzijas saskaņā ar starptautiskajiem publiskā sektora revīzijas standartiem – Starptautiskās Augstāko revīzijas iestāžu organizācijas INTOSAI standartiem (ISSAI), kuru atzīšanu Latvijā nosaka valsts kontrolieris.

100 gadi KONTROLSPĒKA

2023. gada 16. augustā Valsts kontroles likumam aprit 100 gadi. Līdz ar šī likuma pieņemšanu Valsts kontrole no formālas de facto 1918. gada 2. decembrī dibinātas institūcijas kļuva par de iure neatkarīgu, koleģiālu Latvijas Republikas augstāko revīzijas iestādi. Valsts kontrole ir viena no Satversmē nostiprinātajām neatkarīgām valsts iestādēmSatversmi parakstīja Satversmes sapulces prezidents Jānis Čakste un Satversmes sapulces sekretārs Roberts Ivanovs, kuru pēc tam apstiprināja valsts kontroliera amatā. Pirmais valsts kontrolieris amatā nostrādāja 12 gadus. Viņa paraksts līdzās Jāņa Čakstes parakstam apstiprina mūsu Satversmes tekstu.

Plašākai informācijai

Signe Znotiņa-Znota

Sabiedrisko attiecību un iekšējās komunikācijas daļas vadītāja

Tālr.: 67017671 | M. 26440185 | E-pasts: signe.znotina-znota@lrvk.gov.lv