Valsts kontroles eksperti nodrošinās apmācības Laosas Augstākās revīzijas iestādes komandai

21.12.2021.

Lai atbalstītu Laosas Tautas Demokrātiskās Republikas Augstāko revīzijas iestādi, Latvijas Republikas Valsts kontrole 21. un 22. decembrī vadīs divus pieredzes apmaiņas vebinārus. Apmācību laikā tiks apgūti vispārējie principi, kā veikt publiskā sektora revīzijas un uzraudzīt ieteikumu ieviešanu atbilstoši starptautiskajiem revīzijas standartiem.

Pirmajā dienā Valsts kontroles vecākā revidente juriste Baiba Amoliņa iepazīstinās Laosas kolēģus ar Valsts kontroles praksi, kā tiek plānotas un veiktas revīzijas, t.sk. - kā tiek izvēlētas revīziju tēmas, veidota izpratne par revidējamo jomu, identificēti un novērtēti riski. Tāpat dalībnieki gūs ieskatu, kā izveidot revīzijas grupu, izvēlēties revīzijas pieeju, gūt pierādījumus un tos apkopot.

Otrajā dienā metodikas eksperte Agnese Jaunzeme demonstrēs Valsts kontroles izveidoto ieteikumu ieviešanas un uzraudzības sistēmu: Kā revīzijas noslēgumā tiek apkopoti konstatējumi un sagatavoti ieteikumi, lai novērstu atklātos trūkumus? Kā informē parlamentārās komisijas par revīziju rezultātiem, t.sk. par revīzijās sniegto ieteikumu ieviešanas gaitu?

“Katrs pieredzes apmaiņas seminārs ir ieguvums visiem dalībniekiem, jo liek paraudzīties plašāk uz revīzijas iestāžu lomu un darbību dažādās valstīs. Gandarījums, ka Latvijas pieredze un ekspertīze tiek novērtēta starptautiskā līmenī un pārnesta citu valstu iestāžu attīstībai un stiprināšanai – šajā gadījumā Laosas Augstākajā revīzijas iestādē,” norāda valsts kontrolieris Rolands Irklis.

Apmācības notiek Latvijas Republikas Valsts kontroles un Laosas Tautas Demokrātiskās Republikas Augstākā revīzijas iestādes 2018. gadā noslēgtā Sadarbības memoranda ietvaros, kas paredz pieredzes apmaiņu un profesionālo pilnveidi. Atbilstoši memorandam abas valstis sadarbojas stratēģiskās plānošanas, personāla, kvalitātes vadības, komunikācijas u.c. jautājumos. Tāpat memorands nosaka abu valstu revīzijas iestāžu pieredzes apmaiņu sadarbībā ar tiesībsargājošajām iestādēm, parlamentu un pilsonisko sabiedrību.

Latvijas Republikas Valsts kontroles starptautiskā sadarbība:

  • ieņem vēlētus amatus augstāko revīzijas iestāžu starptautiskās organizācijas INTOSAI reģionālās organizācijas EUROSAI vadības struktūrās, darbojas ES dalībvalstu augstāko revīzijas iestāžu un Eiropas Revīzijas palātas sadarbības platformā – Kontaktu komitejā, kā arī darbojas kā starptautisku organizāciju revidents
  • nodrošina dalību un sniedz profesionālu ieguldījumu INTOSAI un EUROSAI starptautiskajās darba grupās un INTOSAI Finanšu revīzijas standartu izstrādes apakškomitejā;
  • sniedz attīstības un cita veida atbalstu citu valstu augstākajām revīzijas iestādēm un piedāvā pakalpojumus starptautiskajā konsultantu tirgū kā profesionāls, augsti kvalificēts un pieredzes bagāts konsultants publiskā sektora revīziju jomā.