Valsts kontroles pārstāvji vada NATO Starptautiskās auditoru padomes sanāksmi

10.05.2017.

9.maijā Briselē norisinājās NATO Starptautiskās auditoru padomes (International Board of Auditors for Nato) un nacionālo augstāko revīzijas iestāžu sanāksme, kurā  tika prezentēts padomes 2016.gada pārskats. Padome ir neatkarīgs NATO ārējās revīzijas orgāns, kas veic finanšu un lietderības revīzijas NATO struktūrvienībās un NATO investīciju programmas izdevumu pārbaudes. 2016.gadā 25% padomes resursu tika novirzīti lietderības revīziju veikšanai, finanšu pārbaužu apjoms aptvēra 30 finanšu pārskatu pārbaudes, no kurām par 7 sniegti modificēti atzinumi. Nacionālās augstākās revīzijas iestādes izteica savus komentārus un ieteikumus par sagatavoto pārskatu. Atbilstoši tradīcijai, katru gadu rotācijas kārtībā sanāksmi vada viena no nacionālajām augstākajām revīzijas iestādēm, šogad - Latvijas Republikas Valsts kontrole. Sanāksmē piedalījās Valsts kontroles padomes locekle Ilze Grīnhofa, Otrā revīzijas departamenta Pirmā sektora vadītāja Iveta Ozoliņa un Starptautiskās sadarbības daļas vadītāja Marija Sološenko.