Ētikas kodekss

 

Ētikas kodekss ir Valsts kontroles ētikas ietvara stūrakmens, kas nosaka gan Valsts kontrolei kā iestādei, gan mūsu darbiniekiem saistošus ētikas principus. Valsts kontrole izprot savu lomu būt par iestādi, kas ir paraugs citām valsts un pašvaldību iestādēm, un tāpēc mums ir būtiski, ka arī Ētikas kodeksā uzstādītā vērtību latiņa ir augstāka par likumos noteikto.


Ētikas kodeksa spēja būt par vaduguni Valsts kontroles darbā ir atkarīga no prasmes iedzīvināt tajā paustās vērtības ikdienas gaitās: veicot revīzijas, sadarbojoties ar valsts un pašvaldību iestādēm, uzturot dialogu ar likumdevēju un sabiedrību. Ētikas principu vispusīga izpratne un piemērošana visās iestādes darbības jomās ir ļāvusi izveidot Ētikas kodeksu par “dzīvu” dokumentu un kļūt par dabisku ikdienas darba sastāvdaļu. 


Uzticības pamatā Valsts kontrolei ir paļaušanās uz tās neatkarību, objektivitāti un profesionalitāti. Valsts kontroles spēja ievērot šos principus un būt par to vēstniekiem publiskajā pārvaldē ir pamatā augstajai sabiedrības uzticībai Valsts kontrolei un augstam darba novērtējumam daudzu jomu profesionāļu vidū.