Revīzijas pakalpojumu likums

 

Revīzijas pakalpojumu likums regulē revīzijas pakalpojumu sniedzēju – zvērinātu revidentu un zvērinātu revidentu komercsabiedrību – profesionālās darbības tiesiskos pamatus un to darbības uzraudzību, lai sekmētu stabilu, drošu un uzticamu revīzijas pakalpojumu tirgu un aizsargātu sabiedrības kopējās intereses.

 

Saskaņā ar likumu valsts kontrolieris nosaka Latvijā piemērojamos publiskā sektora revīzijas standartus un tie ir starptautiskās augstāko revīzijas iestāžu organizācijas (INTOSAI) standarti (ISSAI). Tas nodrošina, ka arī privātā sektora zvērinātie revidenti un to komercsabiedrības  publiskā sektora revīzijās piemēro vienotus standartus.