Atbalsts Ukrainas, Moldovas un Gruzijas Augstākajām revīzijas iestādēm

 

Projekta nosaukums: Ukrainas, Moldovas un Gruzijas Augstāko revīzijas iestāžu kapacitātes celšana starptautisko augstāko revīzijas iestāžu standartu (ISSAI) integrācijas procesā

 

Atbalsta saņēmējs: Ukrainas Republikas Augstākā revīzijas iestāde, Moldovas Republikas Augstākā revīzijas iestāde un Gruzijas Republikas Augstākā revīzijas iestāde

Projekta finansējums un tā avots: Latvijas Republikas valsts budžets, atbilstoši ikgadējam Attīstības sadarbības politikas plānam līdz 30 000 EUR ik gadu

 

Projekta mērķis: veicināt Ukrainas, Moldovas un Gruzijas augstākās revīzijas iestāžu kapacitāti starptautisko augstāko revīzijas iestāžu standartu (ISSAI) integrācijas procesā. Valsts kontroles atbalsts Eiropas Savienības Austrumu partnerības valstu augstākajām revīzijas iestādēm ir mērķtiecīgs attīstības sadarbības politikas instruments. Valsts kontroles iesaiste uzskatāma par būtisku ieguldījumu ārējās revīzijas vides pilnveidē Ukrainā, Moldovā un Gruzijā, nodrošinot šo valstu virzību uz asociācijas līgumos un starptautiskajos dokumentos noteikto principu pārņemšanu ārējās revīzijas jomā.

 

Projekta ietvaros īstenotas apmācības finanšu revīziju, lietderības revīziju un augstāko revīzijas iestāžu institucionālo jautājumu jomās (ietverot detalizētu mācību vajadzību izpēti un analīzi) katrā no sadarbības partnera valstīm, nodrošinot vismaz 200 partnervalstu revīzijas personāla apmācību, sniegts atbalsts IT sistēmu izmantošanā revīziju veikšanā, organizēts ikgadējais Eiropas Savienības Austrumu partnerības augstāko revīzijas iestāžu forums.

 

Projekta īstenotājs / sadarbības partneris: Latvijas Republikas Valsts kontrole

 

Projekta īstenošanas laiks: 2016. – 2023.gads