Atbalsts Gambijas Augstākajai revīzijas iestādei

                         

 

Valsts kontrole 2020.gadā parakstīja sadarbības līgumu ar starptautisko augstāko revīzijas iestāžu apvienības INTOSAI dibināto attīstības iniciatīvas (IDI) organizāciju, tādējādi kļūstot par partneri jaunattīstības valstu augstāko revīzijas iestāžu atbalstam. Ar šīs iniciatīvas starpniecību tiek īstenotas dažādas attīstības programmas, nodrošinot apmācību organizēšanu, dažādu rīku un instrumentu izstrādi augstākajām revīzijas iestādēm, kā arī ekspertīzi un atbalsta sniegšanu jaunattīstības valstu augstāko revīzijas iestāžu kapacitātes stiprināšanā. Valsts kontrole kā starptautiskais donors šīs programmas ietvaros sniedz atbalstu Gambijas augstākajai revīzijas iestādei.


INTOSAI ir starptautiska 196 augstāko revīzijas iestāžu apvienība, IDI ir INTOSAI attīstības un pieredzes apmaiņas ‘platforma’. IDI finansē Norvēģijas augstākā revīzijas iestāde un starptautiskie donori – UKaid, INTOSAI un tās individuāli biedri, Austrian development Agency un SIDA.


Projekta nosaukums: Atbalsts Gambijas Augstākajai revīzijas iestādei

 

Atbalsta saņēmējs: Gambijas Augstākā revīzijas iestāde
Projekta finansējums un tā avots: 300 000 EUR, INTOSAI Attīstības iniciatīvas un starptautisko donoru līdzfinansējums

 
Projekta mērķis: sniegt atbalstu Gambijas Republikas augstākajai revīzijas iestādei tās kapacitātes celšanai publiskā sektora revīziju veikšanā un institucionālo spēju stiprināšanai.

 

INTOSAI IDI un Valsts kontroles uzsāktās iniciatīvas Gambijas ARI atbalstam:
2018.gadā Gambijas ARI atbalsta aktivitātēs iesaistījās INTOSAI IDI donoru programma. Iesaistot Gambijas ARI  Accelerated Peer-Support Partnership (PAP-APP) programmā.

Programmas ietvaros līdz šim paveiktais ar tiešu IDI ekspertu iesaisti:

  • Izstrādāta ieinteresēto personu iesaistīšanas stratēģija un sagatavots vajadzību novērtējuma ziņojums.
  • Visaptverošs ARI vajadzību novērtēšanas ziņojums.
  • Izstrādāts ARI stratēģiskās plānošanas ietvars, tajā skaitā: jauna vīzija, misija un pamatvērtību saraksts; prioritārie rezultāti, rezultāti un iespējas; saistītie riski; un atjaunināta SVID analīze.
  • Īstenotas aktivitātes un noteikta kā stratēģiskā prioritāte dzimumu līdztiesības aspekts – palielinot sieviešu īpatsvaru iestādē, izveidojot dzimuma līdztiesības eksperta amatu iestādē. 
  • Uzsāktas aktivitātes pie potenciālo donoru uzrunāšanas un iesaistes aktivitāšu finansēšanā.
  • Sagatavota ARI stratēģija 2020-2024.gadam un stratēģijas ieviešanas uzraudzības mehānisms.
  • Sagatavots ietvars ikgadējai plānošanai.

Jāmin, ka īstenotās aktivitātes ir ieviestas ņemot vērā nacionālo kultūru, tradīcijas, mentalitāti un publiskā sektora darbības praksi. Visās aktivitātes prioritāri tiek iesaistīti ARI darbinieki un ārvalstu eksperti nodrošina koordinatora lomu procesu pilnveidē. 
2021.gadā sniegts atbalsts COVID-19 pandēmijas seku mazināšanas izdevumu revīziju veikšanā, kā arī darbības plānošanas un komunikācijas aspektos.

 

Projekta īstenotājs / sadarbības partneris: INTOSAI IDI, AFROSAI-E un Latvijas Republikas Valsts kontrole

 

Projekta īstenošanas laiks: 2020. – 2025.gads