EUROSAI

EUROSAI logotips

EUROSAI ir INTOSAI reģionālā organizācija, kas izveidota 1990.gadā un pašlaik apvieno 51 dalībniekus (50 Eiropas valstu augstākās revīzijas iestādes un Eiropas Revīzijas palātu). Valsts kontrole par pilntiesīgu EUROSAI locekli kļuva 1995.gadā. Organizācijas galvenie mērķi ir veicināt profesionālo sadarbību starp Eiropas augstākajām revīzijas iestādēm, atbalstīt informācijas un dokumentācijas apmaiņu, veicināt publiskā sektora revīzijas izpēti, stimulēt akadēmisko amatu izveidi šajā jomā un panākt revīzijas terminoloģijas vienādošanu.

 

2017.gada maijā Valsts kontrole uz sešiem gadiem tika ievēlēta EUROSAI valdē

 

EUROSAI reizi trīs gados organizē kongresu, kurā augstāko revīzijas iestāžu vadītāji lemj par būtiskiem jautājumiem, kas ietekmē iestāžu turpmāko darbu. Kongresa laikā tiek apstiprināti EUROSAI starptautisko darba grupu darba rezultāti, tiek iniciēti risinājumi augstāko revīzijas iestāžu darba aktuālajām problēmām, kā arī panāktas vienošanās par preventīviem soļiem nākotnes izaicinājumu mazināšanā. Augstākās revīzijas iestādes vienojas par turpmākās darbības virzieniem un sadarbības aktivitātēm iestāžu stratēģisko mērķu sasniegšanai.

 

Lai veicinātu profesionālo sadarbību un institucionālās kapacitātes attīstību, sekmējot efektīvu, inovatīvu un atbilstošu revīziju veikšanu, sadarbība tiek organizēta darba grupās. EUROSAI ietvaros Valsts kontrole darbojas EUROSAI Vides revīziju darba grupā, Informācijas tehnoloģiju darba grupā, Pašvaldību revīziju darba grupāKatastrofu seku likvidēšanas audita darba grupā, Covid-19 projektu grupā un Ētikas tīklā.

 

Īstenojot valdes locekļa pienākumus EUROSAI un pārvaldības portfeli “EUROSAI sadarbība ar ārējām organizācijām”, Valsts kontrole vada: