EUROSAI

EUROSAI logotips

EUROSAI ir INTOSAI reģionālā organizācija, kas izveidota 1990.gadā un pašlaik apvieno 50 dalībniekus (49 Eiropas valstu augstākās revīzijas iestādes un Eiropas Revīzijas palātu). Valsts kontrole par pilntiesīgu EUROSAI locekli kļuva 1995.gadā. Organizācijas galvenie mērķi ir veicināt profesionālo sadarbību starp Eiropas augstākajām revīzijas iestādēm, atbalstīt informācijas un dokumentācijas apmaiņu, veicināt publiskā sektora revīzijas izpēti, stimulēt akadēmisko amatu izveidi šajā jomā un panākt revīzijas terminoloģijas vienādošanu.

 

2017.gada maijā Valsts kontrole uz sešiem gadiem tika ievēlēta EUROSAI valdē. EUROSAI valde sastāv no astoņiem valdes locekļiem un šobrīd tajā ir pārstāvētas Čehijas, Latvijas, Moldovas, Nīderlandes, Polijas, Somijas, Spānijas un Turcijas augstākās revīzijas iestādes. Austrijas, Krievijas, Norvēģijas un Portugāles augstākajām revīzijas iestādēm ir novērotāja statuss. EUROSAI valdes uzdevumi un pienākumi ietver EUROSAI statūtu izpildes pārraudzību, lemšanu par EUROSAI darbības lēmumu izpildi un EUROSAI budžeta projekta izstrādi, kā arī citus EUROSAI kongresa uzticētos darba pienākumus.

 

EUROSAI reizi trīs gados organizē kongresu, kurā augstāko revīzijas iestāžu vadītāji lemj par būtiskiem jautājumiem, kas ietekmē iestāžu turpmāko darbu. Kongresa laikā tiek apstiprināti EUROSAI starptautisko darba grupu darba rezultāti, tiek iniciēti risinājumi augstāko revīzijas iestāžu darba aktuālajām problēmām, kā arī panāktas vienošanās par preventīviem soļiem nākotnes izaicinājumu mazināšanā. Augstākās revīzijas iestādes vienojas par turpmākās darbības virzieniem un sadarbības aktivitātēm iestāžu stratēģisko mērķu sasniegšanai.

 

EUROSAI ietvaros Valsts kontrole darbojas arī EUROSAI Vides revīziju darba grupā, EUROSAI Informācijas tehnoloģiju darba grupā, EUROSAI Pašvaldību revīziju darba grupā un EUROSAI Katastrofu seku likvidēšanas audita darba grupā.