Valsts kontrole apzinās Eiropas labo praksi par augstāko revīzijas iestāžu sadarbību ar pilsonisko sabiedrību

29.04.2022.

Piektdien, 29. aprīlī, Valsts kontrole organizēs Eiropas reģiona augstāko revīzijas iestāžu organizācijas (EUROSAI) pirmo sanāksmi par augstāko revīzijas iestāžu (ARI) sadarbības prakses attīstīšanu ar pilsonisko sabiedrību.

“Pilsoniskās sabiedrības pārstāvji ir vieni no nozīmīgākajiem Valsts kontroles sadarbības un attīstības partneriem. Viņu viedoklis tiek uzklausīts un ņemts vērā visos revīziju posmos – no plānošanas līdz pat revīzijas noslēgumam. Savukārt pilsoniskās sabiedrības iesaistes līmenis augstāko revīzijas iestāžu darbā Eiropā atšķiras, tāpēc ir būtiski turpināt pilnveidot sadarbības mehānismus. Mūsu projekta grupas mērķis ir kopīgi apzināt esošo labo praksi un veidot jaunus un inovatīvus mehānismus vēl labākai sadarbības stiprināšanai, vienlaicīgi apzinot riskus un faktorus - kas nosaka šīs sadarbības formātu un pilsoniskās sabiedrības pārstāvju iesaistes līmeni? Lai veicinātu sabiedrības uzticēšanos augstāko revīzijas iestāžu darbam, iestādēm jābūt atvērtām pilsoniskās sabiedrības līdzdalības procesiem un atbilstoši jāreaģē uz to gaidām un pieprasījumu,” norāda Valsts kontroles Stratēģijas un attīstības daļas vadītāja Silvija Nora Kalniņš.

Pašlaik Valsts kontrole ir EUROSAI valdes locekle, un viens no šī brīža prioritārajiem mērķiem ir vadīt un īstenot projektu “Augstāko revīzijas iestāžu kapacitātes stiprināšana, sadarbojoties ar pilsonisko sabiedrību”.

Šī projekta mērķis ir izpētīt pilsoniskās sabiedrības iesaistīšanās ieguvumus un riskus revīziju darbā, kā arī pilnveidot pilsoniskās sabiedrības iesaistes mehānismus visos revīzijas posmos - plānošanā, vadībā, ziņošanā, pēc-pārbaudē. Lai veicinātu stabilu praksi – sadarboties ar pilsonisko sabiedrību, plānots, ka projekta noslēgumā tiks izstrādāts ietvars, kas fokusēts tieši uz Eiropas reģiona un tā ARI darba specifiku un kontekstu.

Plānots, ka pirmajā sanāksmē piedalīsies pārstāvji no 20 Eiropas augstākajām revīzijas iestādēm.

EUROSAI ir starptautiska organizācija, kas šobrīd apvieno 51 Eiropas valstu augstāko revīzijas iestādi un Eiropas Revīzijas palātu. Valsts kontrole ir pilntiesīga EUROSAI locekle kopš 1995. gada, bet EUROSAI valdē konkursa kārtībā uz sešiem gadiem tika ievēlēta 2017. gadā. Kopš 2021. gada Valsts kontrole atbild par EUROSAI sadarbību ar ārējām organizācijām.

Latvijas Republikas Valsts kontroles starptautiskā sadarbība:

Valsts kontrole ir nozīmīgs starptautiskās audita sabiedrības dalībnieks un sniedz atbalstu publiskā sektora revīziju jomā, apmācot citu valstu ARI, īstenojot EUROSAI valdes locekļa mandātu, realizējot pārstāvību OECD Audita komitejā, līdzdarbojoties INTOSAI un Kontaktkomitejas sadarbības formātos. Starptautiskajā arēnā strādājam piecos virzienos:

  • pretendē uz / ieņem vēlētus amatus ARI starptautiskās organizācijas INTOSAI un tās reģionālās organizācijas EUROSAI vadības struktūrās, darbojas ES dalībvalstu ARI un Eiropas Revīzijas palātas sadarbības platformā Kontaktkomitejā;
  • darbojas kā starptautisku organizāciju revidents
  • nodrošina dalību un sniedz profesionālu ieguldījumu INTOSAI, EUROSAI un Kontaktkomitejas starptautiskajās darba grupās, stiprina Valsts kontroles kapacitāti, izmantojot starptautiskajā sadarbībā gūtās zināšanas un pieredzi;
  • sniedz attīstības un cita veida atbalstu citu valstu augstākajām revīzijas iestādēm un piedāvā pakalpojumus starptautiskajā konsultantu tirgū kā profesionāls, augsti kvalificēts un pieredzes bagāts konsultants publiskā sektora revīziju jomā;
  • publisko savu viedokli starptautiskos pasākumos un medijos.