Valsts kontrole COP26 Glāzgovā vadīs diskusiju par augstāko revīzijas iestāžu darbu klimata mērķu sasniegšanā

01.11.2021.

“Kāda ir augstāko revīzijas iestāžu loma un kas paveikts, lai klimata pasākumiem paredzētie publiskie izdevumi būtu pēc iespējas efektīvāki?” – diskusiju par šo un labāko pieredzes apmaiņu ANO Klimata pārmaiņu konferences 26. sesijā (COP26) Glāzgovā š. g. 4. novembrī vadīs Latvijas Republikas Valsts kontroles pārstāvji kopā ar kolēģiem no Lielbritānijas un Izraēlas augstākajām revīzijas iestādēm un Eiropas Revīzijas palātas, piedaloties paneļdiskusijā: “Kā efektīvāk novērst klimata pārmaiņas ar pieejamiem publiskajiem līdzekļiem?”

Valsts kontroles iniciētā un vadītā paneļdiskusija būs balstīta uz Eiropas augstāko revīzijas iestāžu (EUROSAI) un Eiropas Revīzijas palātas (ECA) vides un klimata revīziju jomas darbā gūtajām atziņām un valdībām rosinātajiem ieteikumiem, lai sasniegtu izvirzītos klimata mērķus un nodrošinātu efektīvu un lietderīgu finanšu resursu izlietojumu.

! Aicinām Valsts kontroles vadīto paneļdiskusiju skatīties tiešsaistē 4. novembrī plkst. 13.30 (pēc Latvijas laika) Klimata pārmaiņu konferences tīmekļa vietnē, iepriekš reģistrējoties:

https://www.cop26eusideevents.eu/.

“Augstākajām revīzijas iestādēm ir nozīmīga loma, vērtējot, vai un kā valdību klimata ambīcijas tiek pārvērstas efektīvā rezultātā. Nospraustie mērķi attiecībā uz publiskajiem izdevumiem klimata pārmaiņu jomā likumsakarīgi paredz to strauju pieaugumu periodā līdz 2030. gadam. Līdz ar to palielināsies augstāko revīzijas iestāžu darba nozīme sabiedrības interesēs veikt revīzijas šajā jomā, tā turot ciešā redzeslokā valdību un valsts iestāžu progresu mērķtiecīgā un efektīvā finanšu resursu izmantošanā. Diskusijā pārrunāsim arī efektīvu koordināciju un sabiedrības iesaisti. Minētie temati ir saistoši visām valstīm, kuras klimata ambīcijas vēlas pārvērst reālos klimata pasākumos,” skaidro valsts kontrolieris Rolands Irklis.

Latvijas Republikas Valsts kontroles pārstāvji COP26 paneļdiskusijā pārstāvēs EUROSAI, kuras valdē Valsts kontrole ievēlēta kopš 2017. gada. Valsts kontrole ir atbildīga par valdes portfeli, kura pārraudzībā ir organizācijas sadarbība ar citām institūcijām, nevalstiskajām organizācijām un pilsonisko sabiedrību, kas ikdienā pārstāv visdažādāko jautājumu loku.

Fona informācija

Līdzīgi kā citām valstīm, arī Latvijai ir aktuāla pāreja uz klimatneitrālu ekonomiku, lai ierobežotu siltumnīcefekta gāzu emisiju un palielinātu oglekļa piesaisti dabiskajās ekosistēmās. Lai sasniegtu mērķi, praktiski jānodrošina visaptveroša un koordinēta starpnozaru sadarbība. Pāreja uz klimatneitralitāti ir viena no Latvijas nacionālajām prioritātēm; attiecīgi Valsts kontroles darba kārtībā ir ar vides jomu saistītas revīzijas, t.sk., saistībā ar pasākumiem klimata pārmaiņu mazināšanai:

Plašākai informācijai

Signe Znotiņa-Znota

Sabiedrisko attiecību un iekšējās komunikācijas daļas vadītāja

T.: 67017671 | M. 26440185 | E. signe.znotina-znota@lrvk.gov.lv |