Valsts kontrole piedalās Eiropas augstāko revīzijas iestāžu pieredzes apmaiņas pasākumā

24.05.2022.

Valsts kontrolieris Rolands Irklis, Stratēģijas un attīstības daļas vadītāja Silvija Nora Kalniņš un revīziju metodikas eksperte Agnese Jaunzeme 23. un 24.maijā Prāgā, Čehijā, piedalās Eiropas augstāko revīzijas iestāžu organizācijas (EUROSAI) kongresam veltītā pasākumā, lai diskutētu – kā stiprināt augstāko revīzijas iestāžu kapacitāti, profesionālās zināšanas un pieredzes apmaiņu.

“Valsts kontrole ir aktīva EUROSAI biedre – esam pārstāvēti organizācijas valdē un piedalāmies dažādās darba grupās un sadarbības platformās, gan pārstāvot Latvijas un citu biedru intereses Eiropas līmenī. Mūs sadarbība ar Eiropas valstīm ļauj turēt roku uz pulsa par revīzijas iestāžu aktualitātēm, pilnveidojot savas profesionālās zināšanas tādējādi stiprinot valsts sektoru un gūstot pārliecību par Valsts kontroles darba efektīvi. Paralēli tam visam, esam uzsākuši darbu pēc jaunās Valsts kontroles stratēģijas, un pieredzes apmaiņa ar Eiropas kolēģiem viennozīmīgi sniedz labu iespēju iestādes iekšējo procesu pilnveidošanai un sadarbības stiprināšanai ar ārējiem partneriem Valsts kontroles mērķu realizēšanā,” norāda valsts kontrolieris Rolands Irklis.

Valsts kontroles pārstāvji kopā ar Beļģijas un Lietuvas revidentiem vada darba semināru par revīziju ieteikumu ieviešanu un ieteikumu ietekmes atdeves rādītāja aprēķinu. Valsts kontroles īstenotā pieeja revīzijas ieteikumu ieviešanas uzraudzībā ir viens no veiksmīgākajiem piemēriem Eiropā, tāpēc Valsts kontrole tika aicināta dalīties savā pieredzē. Tāpat Valsts kontrole ir viena no retajām augstākajām revīzijas iestādēm pasaulē, kurai ir izstrādāta metodoloģija pēc kuras tā mēra ne tikai revīziju finanšu, bet arī ekonomisko ietekmi.

Valsts kontroles pārstāvji tikās ar Čehijas Republikas prezidentu Milošu Zemanu (Miloš Zeman), Ukrainas valsts kontrolieri Valēriju Patskanu (Пацкан Валерій Васильович) un Moldovas valsts kontrolieri Marianu Lupu (Marian Lupu), kurš R.Irklim pateicās par Valsts kontroles ļoti praktisko līdzšinējo atbalstu Moldovas augstākās revīzijas iestādes attīstībā.

Pasākuma dalībnieki diskutē par valsts pārvaldes modernizāciju un e-pārvaldības projektu īstenošanu, jaunumiem un labo  praksi nodokļu revīziju jomā, par inovatīvām pieejām revīzijas ziņojumu vizualizēšanā, augstāko revīzijas iestāžu lomu cīņā pret korupciju, kā arī ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošanu vides jautājumos u.c.

EUROSAI ir organizācija, kas izveidota 1990.gadā un pašlaik apvieno 51 dalībniekus (50 Eiropas valstu augstākās revīzijas iestādes un Eiropas Revīzijas palātu). Organizācijas galvenie mērķi ir veicināt profesionālo sadarbību starp Eiropas augstākajām revīzijas iestādēm, atbalstīt informācijas un dokumentācijas apmaiņu, veicināt publiskā sektora revīzijas izpēti, stimulēt akadēmisko amatu izveidi šajā jomā un panākt revīzijas terminoloģijas vienādošanu.

Latvijas Republikas Valsts kontroles starptautiskā sadarbība:

Valsts kontrole ir nozīmīgs starptautiskās audita sabiedrības dalībnieks un sniedz atbalstu publiskā sektora revīziju jomā, apmācot citu valstu ARI, īstenojot EUROSAI valdes locekļa mandātu, realizējot pārstāvību OECD Audita komitejā, līdzdarbojoties INTOSAI un Kontaktkomitejas sadarbības formātos. Starptautiskajā arēnā strādājam piecos virzienos:

  • pretendē uz / ieņem vēlētus amatus ARI starptautiskās organizācijas INTOSAI un tās reģionālās organizācijas EUROSAI vadības struktūrās, darbojas ES dalībvalstu ARI un Eiropas Revīzijas palātas sadarbības platformā Kontaktkomitejā;
  • darbojas kā starptautisku organizāciju revidents
  • nodrošina dalību un sniedz profesionālu ieguldījumu INTOSAI, EUROSAI un Kontaktkomitejas starptautiskajās darba grupās, stiprina Valsts kontroles kapacitāti, izmantojot starptautiskajā sadarbībā gūtās zināšanas un pieredzi;
  • sniedz attīstības un cita veida atbalstu citu valstu augstākajām revīzijas iestādēm un piedāvā pakalpojumus starptautiskajā konsultantu tirgū kā profesionāls, augsti kvalificēts un pieredzes bagāts konsultants publiskā sektora revīziju jomā;
  • publisko savu viedokli starptautiskos pasākumos un medijos.

Plašākai informācijai

Signe Znotiņa-Znota

Sabiedrisko attiecību un iekšējās komunikācijas daļas vadītāja

T.: 67017671 | M. 26440185 | E. signe.znotina-znota@lrvk.gov.lv |