Valsts kontrole kā starptautisku organizāciju revidents

 

Arī starptautiskās organizācijas tiek revidētas un nacionālo valstu augstākās revīzijas iestādes bieži un arvien vairāk tiek aicinātas paplašināt savu darbību jomas un pildīt starptautisko organizāciju revidentu pienākumus. Arī šie amati tiek parasti piešķirti konkursa kārtībā, augstākajām revīzijas iestādēm konkurējot savā starpā.

 

Starptautiska revidenta loma palīdz augstākajām revīzijas iestādēm paplašināt ierasto profesionālo tēmu loku un attīstīt zināšanas, kas ir svarīgas Valsts kontroles tiešo uzdevumu veikšanai - Latvijas publiskās pārvaldes efektivitātes sekmēšanā.

 

Valsts kontroles pārstāvība starptautisku organizāciju revīzijas struktūrās ir gan apliecinājums Valsts kontroles profesionālajai kapacitātei, gan Valsts kontroles tālākās profesionālās izaugsmes instruments.

 

Valsts kontroles darbība kā starptautisko organizāciju revidentam ir viens no virzieniem Valsts kontroles stratēģiskā mērķa sasniegšanai - būt par starptautiski atzītu publiskā sektora revīziju kompetences centru.

 

Valsts kontrole veic šādu starptautisko organizāciju revidenta pienākumus un/vai ir pārstāvēta šādu starptautisko organizāciju audita komitejās: Eiropas Aeronavigācijas drošības organizācijā (EUROCONTROL), NATO Starptautiskajā auditoru padomē, Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Audita komitejā.