Atbalsts publisko pakalpojumu sniegšanas kvalitātes uzlabošanai Uzbekistānas reģionos

                                                

      

 

Projekta nosaukums: Atbalsts publisko pakalpojumu sniegšanas kvalitātes uzlabošanai Uzbekistānas reģionos 


Atbalsta saņēmējs: Uzbekistānas Publisko pakalpojumu aģentūra (PSA)
Projekta finansējums un tā avots: Latvijas Republikas valsts budžets, atbilstoši ikgadējam Attīstības sadarbības politikas plānam 11 965 EUR

 

Projekta mērķis bija nodrošināt savlaicīgu atbalstu valdības centieniem attīstīt uz iedzīvotājiem orientētus sabiedriskos pakalpojumus un stiprināt vietējās pārvaldības sistēmu, lai efektīvāk risinātu iedzīvotāju problēmas saistībā ar vides un sociālo jomu un ekonomisko situāciju. Plānots atbalstīt arī valsts digitalizācijas procesus, lai atvieglotu bezkontakta pakalpojumu sniegšanu, kas īpaši aktuāli Covid-19 pandēmijas apstākļos. Proti, izmantojot e-pakalpojumus, iedzīvotāji valsts pārvaldes pakalpojumus var saņemt ātrāk un ērtāk, turklāt samazinās ar pakalpojuma saņemšanu saistītās izmaksas. Ieguvums ir arī e-pakalpojumu sniedzējiem – samazināts administratīvais slogs un optimizēts pakalpojuma sniegšanas process, rezultātā saīsinot termiņu pakalpojuma sniegšanai, paaugstinot izmaksu efektivitāti un valsts un pašvaldību iestāžu pakalpojumu pieejamību un to kvalitāti.  


Projekta ietvaros, lai stiprinātu Uzbekistānas Publisko pakalpojumu aģentūru un paaugstinātu tās darbinieku kapacitāti un kvalitāti, Valsts kontroles un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas eksperti īstenoja šādas aktivitātes:

  1. Projekta partnera iekšējās dokumentācijas, un pārskata ziņojuma par kvalitātes novērtējumu 2019. un 2020.gadā pārskatīšana un secinājumu sniegšana.
  2. Mācību vajadzību analīzi un diskusiju ar potenciālo mērķauditoriju.
  3. Mācību plāna/programmas un satura izstrāde.
  4. Apmācību organizēšana.

Aktivitātes ietvaros nodrošināta sadarbības partneru iesniegtās dokumentācijas izvērtēšana un izpratnes gūšana. Organizētas tiešsaistes intervijas un diskusijas ar Uzbekistānas publisko pakalpojumu aģentūras darbiniekiem un ieinteresētajām pusēm. Diskusiju rezultātā gūta izpratne par publisko pakalpojumu sniegšanas un kvalitātes novērtēšanas aspektiem Uzbekistānā. Sagatavots un saskaņots apmācību plāns/programma klātienes apmācību semināra organizēšanai.


2021.gada decembrī tika organizēts apmācību seminārs Uzbekistānas Publisko pakalpojumu aģentūras darbiniekiem. Apmācību programma ietvēra prezentācijas par Latvijas publiskās pārvaldes sistēmu, sadarbību ar privāto sektoru publisko pakalpojumu sniegšanā, valsts un pašvaldību pakalpojumu vienotajiem sniegšanas punktiem, publisko pakalpojumu izvērtēšana, analīze un kvalitātes kontrole, elektroniskie pakalpojumi, publisko pakalpojumu optimizācija un izmaksu noteikšana, valsts publisko pakalpojumu vienotais portāls, e-adrese, datu analīze un digitālās prasmes.


Latvijas Republikas Valsts kontrole kā starptautiskās un Eiropas augstāko revīzijas iestāžu (INTOSAI un EUROSAI) dalīborganizācija aktīvi īsteno sadarbības pasākumus ar mērķi stiprināt citu valstu augstāko revīzijas iestāžu un publisko institūciju darbības kapacitāti. Ņemot vērā Eiropas Savienības un Latvijas Attīstības sadarbības politikas prioritātes, Valsts kontroles atbalsts attīstības sadarbības aktivitātēm, stiprinot publisko pakalpojumu darbības kapacitāti Centrālāzijas reģionā, ir nozīmīgs, stratēģisks instruments, lai sasniegtu kopīgās politikas mērķus.


Attīstības sadarbības projekta “Atbalsts publisko pakalpojumu sniegšanas kvalitātes uzlabošanai Uzbekistānas reģionos” īstenošanai finansējums piešķirts no Ārlietu ministrijas administrētās Attīstības sadarbības politikas plāna 2021.–2023.gadam paredzētajiem līdzekļiem. Vairāk…


Projekta īstenotājs / sadarbības partneris: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Valsts kontrole, Uzbekistānas Publisko pakalpojumu aģentūra, ANO Attīstības programmas (UNDP) birojs Uzbekistānā

 

Projekta īstenošanas laiks: 2021.gads