NATO CNAB

Par Aizsardzības ministrijas jomu atbildīgie Valsts kontroles pārstāvji piedalās NATO Starptautiskās auditoru padomes (International Board of Auditors for NATO) un nacionālo augstāko revīzijas iestāžu (Member of the Competent National Audit Body for NATO jeb CNAB) sadarbībā. Valsts kontrole ir pārstāvēta nacionālo augstāko revīzijas iestāžu jeb NATO CNAB platformā.

 

Šāds sadarbības formāts par drošības un aizsardzības jautājumiem ir vērtīgs Valsts kontroles revīziju darba pilnveidošanai, jo viens no Valsts kontroles revīziju uzdevumiem ir gūt pārliecību par Latvijas aizsardzībai piešķirto valsts budžeta līdzekļu pārdomātu un efektīvu izlietošanu atbilstoši paredzētajiem mērķiem. Eiropas Savienības kolēģu pieredze ļauj salīdzināt, novērtēt un gūt jaunas atziņas Valsts kontroles revīzijas darbam šajā jomā Eiropas kontekstā.

 

Diskusijas starptautiskā līmenī par aizsardzības jomas revīziju aktualitātēm ir devušas būtisku pienesumu revīziju veikšanā un ir gūta pārliecība, ka ejam kopsolī ar NATO dalībvalstu un NATO auditoru izpratni par prioritātēm un problemātiku, kā arī piemērojam vienotu audita metodiku. 

 

Viennozīmīgi varam apgalvot, ka Valsts kontroles veiktajās revīzijas aizsardzības jomā tiek skatīti Eiropas Savienības un NATO līmenī aktuālākie aizsardzības jautājumi, piemēram, par līdzekļu izlietojuma novērtēšanu militāro spēju ieviešanā u.c.

 

NATO Starptautiskās auditoru padomes un nacionālo Augstāko revīzijas iestāžu sadarbības ietvars ir noderīgs jo īpaši tādēļ, ka militārās jomas specifikas dēļ liela daļa no Valsts kontroles un arī dalībvalstu augstāko revīzijas iestāžu ziņojumiem nav publiski pieejami un tādēļ šāda sadarbība ir veids, kā dalībvalstīm apmainīties ar pieredzi, lai pārrunātu labo praksi un pieeju aizsardzības jomas revīziju darbā.

 

NATO Starptautiskā auditoru padome (International Board of Auditors for NATO jeb IBAN) ir neatkarīga revīzijas iestāde, kuras galvenais uzdevums ir nodrošināt pārliecību NATO dalībvalstīm, ka finanšu līdzekļi ir pareizi un atbilstoši izlietoti. NATO auditoru padome ik gadu sagatavo savas darbības pārskatu, kas tiek prezentēts un pārrunāts NATO auditoru padomes organizētajā sanāksmē, kurā piedalās arī NATO dalībvalstu auditori (Member of the Competent National Audit Body for NATO jeb CNAB), tostarp Valsts kontroles pārstāvji. Vienlaicīgi sanāksmēs tiek pārrunāti arī NATO auditoru secinājumi lietderības revīzijās.

 

Vairāk par Valsts kontroles dalību NATO Starptautiskā auditoru padomē:

Valsts kontroles pārstāvji vada NATO Starptautiskās auditoru padomes sanāksmi (viss raksts ...)