Diskusiju dokumenti

 

Diskusiju dokumentos ir apkopotas konkrētajā jomā veiktajās revīzijās gūtās atziņas, praksē balstīti secinājumi, pārdomas par izaicinājumiem un iespējamiem risinājumiem problēmu novēršanai. 


Šo dokumentu mērķis ir rosināt plašāku diskusiju starp iesaistītajām un ieinteresētajām pusēm un aicināt atbildīgās institūcijas pievērsties aktuālām problēmām, meklējot lietderīgāko un ilgtspējīgāko publisko resursu izmantošanas veidu.


Diskusiju dokumenti neierobežo Valsts kontroles neatkarību un tās spēju, veicot revīzijas, objektīvi novērtēt, vai rīcība ar publiskajiem resursiem ir tiesiska, pareiza, ekonomiska un efektīva, un sniegt rekomendācijas atklāto trūkumu novēršanai. 


Dokumentos piedāvātie risinājumi nerada saistības Valsts kontrolei, nedz uzliek papildu pienākumus citām publiskā sektora institūcijām. Priekšlikumu uzdevums nav piedāvāt vienīgo pareizo risinājumu, bet gan veicināt pārdomas.


Priekšlikumi diskusijai ir izmantojami kopumā, tā atsevišķu daļu izmantošana ārpus konteksta neatbilst to sagatavošanas nolūkam.