Valsts kontroles pārbaužu virzieni Covid-19 krīzes laikā

 

1. virziens - Papildu pieškirto līdzekļu COVID-19 pārvarēšanai un seku novēršanai izlietojums

 

Vērtēsim vairākus finansējuma izlietojuma aspektus, piemēram, vai:

  • ir skaidri definēti ar piešķirtajiem līdzekļiem sasniedzamie mērķi un rezultāti, un finansējums ir izlietots atbilstoši mērķim;
  • nav vērojama tendence maksimāli izlietot visu finansējumu, neizvērtējot tā faktisko nepieciešamību mērķa sasniegšanai;
  • ir atbilstoša kontroles vide, lai gūtu pārliecību, ka piešķīrums sasniedz atbilstošo adresātu;
  • nav veikti nesaimnieciski iepirkumi, ņemot vērā, ka ārkārtējās situācijas laikā ir atļauts nepiemērot Publisko iepirkumu likumu iegādēm.

 

Pārbaudes veiksim par finansējuma izlietojumu gan ministrijās un centrālajās valsts iestādēs, gan kapitālsabiedrībās, biedrībās un nodibinājumos. Par pārbaužu rezultātiem informēsim iespējami ātri pēc konkrēto pasākumu īstenošanas, ņemot vērā Valsts kontroles resursus. 

 

2. virziens - Attīstības izdevumu izlietojums

 

Vērtēsim, vai resora prioritārajam pasākumam 2020. gadā piešķirtie valsts budžeta līdzekļi ir izlietoti atbilstoši sākotnējam to piešķiršanas mērķim, ievērojot tiesību aktus un sasniedzot plānotos rezultātus.

 

Par katru izvērtēto prioritāro pasākumu sniegsim atsevišķu atzinumu un rezultātus publiskosim, noslēdzot 2020. gada finanšu revīzijas,   t. i., 2021. gada maijā.

 

3. virziens - Bāzes izdevumi, kas ārkārtējās situācijas laikā nav nepieciešami un/vai nav pamatojami, lai resors nodrošinātu funkciju veikšanu nemainīgā līmenī

 

Vērtēsim, vai 2020. gada budžetā ir resursi, kurus savlaicīgi pārdalot uz budžeta programmu “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”, varētu nodrošināt mazāku valsts budžeta deficīta pieaugumu.

 

Bāzes izdevumus vērtēsim četrās izdevumu kategorijās: atlīdzība, pakalpojumi, preces un pamatkapitāla veidošana. Rezultātus publiskosim 2021. gada aprīlī, bet par starprezultātiem par pirmā pusgada tēriņiem plānojam informēt Finanšu ministriju jau šā gada septembrī.

 

4. virziens - Valsts kontroles 2020. gada plānā sākotnēji iekļautās revīzijas

 

Lai arī Valsts kontrole uz laiku ir atlikusi atsevišķu sistēmisku lietderības, atbilstības un apvienoto revīziju veikšanu, atbrīvojot resursus pārbaudēm saistībā ar Covid-19 seku novēršanai piešķirtā finansējuma izlietojumu, darbs tiek turpināts citās sākotnēji plānotajās lietderības, atbilstības un apvienotajās revīzijās.