Noslēgtās pārbaudes

 

26.11.2020. Turpinot pārbaudīt Covid-19 seku novēršanai papildus piešķirto budžeta līdzekļu pieprasījumu pamatotību un to faktisko izlietojumu, Valsts kontrole ir apkopojusi rezultātus par Finanšu ministrijas administrēto dīkstāves pabalstu un Labklājības ministrijas administrēto dīkstāves palīdzības pabalstu un piemaksu 50 eiro apmērā pie šiem pabalstiem par katru apgādībā esošu bērnu. Valdībai nosūtīti revīziju starpziņojumi un priekšlikumi, kas, Valsts kontroles ieskatā, būtu vērā ņemami šobrīd – atkārtotā ārkārtējā situācijā.

  • “Finanšu ministrijai piešķirtā finansējuma izlietojums dīkstāves pabalsta izmaksai” Vairāk...
  • “Labklājības ministrijai piešķirtā finansējuma izlietojums vecāku pabalsta izmaksas turpinājumam, vienreizējās piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu izmaksai un bērna kopšanas pabalsta apmēra palielināšanai” Vairāk...
  • “Labklājības ministrijai piešķirtā finansējuma izlietojums piemaksas pie dīkstāves pabalsta par katru apgādībā esošu bērnu un dīkstāves palīdzības pabalsta un piemaksas pie tā izmaksai” Vairāk...

 

14.10.2020. Iekšlietu ministrija līdz 1. decembrim  pārrēķinās piemaksas Valsts policijas un Valsts robežsardzes darbiniekiem, kuri ārkārtējās situācijas laikā tika iesaistīti Covid-19 seku novēršanā, jo Valsts kontrole, veicot pārbaudi par piemaksu aprēķināšanas kārtību, konstatēja, ka ne visos gadījumos piemaksas aprēķinātas taisnīgi un atbilstoši faktiski ieguldītajam darbam. Tādēļ nevar apgalvot, ka amatpersonas taisnīgi par līdzvērtīgu darbu ir saņēmušas arī līdzvērtīgu samaksu. Vairāk...

 

30.09.2020. Valsts kontrole ir sagatavojusi starpziņojumu, pārbaudot piešķirtā finansējuma izlietojumu attālinātā mācību procesa nodrošināšanai. Vairāk...

 

29.09.2020. Valsts kontrole ir sagatavojusi starpziņojumu, pārbaudot piešķirtā finansējuma izlietojumu krīzes pabalsta izmaksai reliģisko savienību (baznīcu) garīgajam un kalpojošajam personālam. Vairāk...

 

11.09.2020. Valsts kontrole ir sagatavojusi starpziņojumu, vērtējot Tieslietu ministrijai piešķirto līdzekļu pārskaitīšanas pamatotību Latvijas Zvērinātu notāru padomei. Vairāk...

 

09.09.2020. Valsts kontrole ir nosūtījusi vēstuli Ministru prezidentam ar ieteikumiem turpmākai rīcībai aizsarglīdzekļu iepirkumu procesu organizēšanā gadījumā, ja nākas saskarties ar COVID-19 pandēmijas atkārtotu uzliesmojumu vai līdzīgām situācijām nākotnē. Vairāk...

 

02.09.2020. Valsts kontrole ir sagatavojusi starpziņojumu par Iekšlietu ministrijas individuālo aizsardzības līdzekļu un dezinfekcijas līdzekļu iegādes papildus piešķirtā finansējuma izlietojumu. Vairāk...

 

17.08.2020. Revīzijā ir sagatavots starpziņojums par ārkārtējā situācijā Aizsardzības ministrijas resorā izveidoto iepirkumu organizēšanas kārtību individuālo aizsardzības līdzekļu un dezinfekcijas līdzekļu rezervju centralizētai iegādei. Šis starpziņojums aptver laika posmā no 2020.gada 2.aprīļa līdz 9.jūnijam veiktās darbības – ar krīzi saistīto valsts materiālo rezervju pārvaldīšanas un centralizēto iepirkumu veikšanas pārņemšanu no Veselības ministrijas resora, ārkārtējā situācijā piemērojamās iepirkumu kārtības definēšanu un iepirkumu veikšanu. Vairāk...

 

20.07.2020. Valsts kontrole 2020. gada 27. aprīlī uzsāka pārbaudi, lai novērtētu individuālo aizsardzības līdzekļu (aizsargmasku un respiratoru) iegādes procesu ārkārtējās situācijas apstākļos, kad ārstniecības personas jānodrošina ar individuālajiem aizsardzības līdzekļiem. Vairāk...

 

01.06.2020. Valsts kontrole ir veikusi situācijas izpēti par institūciju reakciju uz Covid-19 izraisītajiem ārkārtas apstākļiem un kompetento institūciju paziņojumiem attiecībā uz Covid-19 uzliesmojuma ierobežošanai nepieciešamajiem iepirkumiem un atkāpēm preču atbilstības novērtēšanā. Vairāk...