11 Valsts kontroles revidenti iegūst sertifikātus finanšu revīziju veikšanai

25.11.2022.

Liela interese par sertifikācijas programmu – Azerbaidžānas augstākās revīzijas iestādei.

Valsts kontroles komanda pastāvīgi profesionāli pilnveidojas novembrī sertifikātus finanšu revīziju veikšanai ieguvuši 11 kolēģi, no kuriem četri iepriekš ieguvuši sertifikātus arī lietderības revīziju veikšanai. Sertifikātus revidentiem pasniedza valsts kontrolieris Rolands Irklis.

“Lepnums un gandarījums par katru kolēģi, kurš profesionāli pilnveidojas un iegūst sertifikātu – tas ir ne tikai priekšnosacījums, lai varētu veikt revidenta darba pienākumus, bet tas ceļ kā personīgo, tā visas iestādes kvalitātes latiņu. Par sertifikācijas programmu, ko esam izstrādājuši kopā ar Rīgas Ekonomikas augstskolu, šonedēļ lielu interesi izrādīja Azerbaidžānas augstākās revīzijas iestādes un Azerbaidžānas parlamenta pārstāvji, kuri divu dienu vizītē Rīgā bija ieradušies ES Austrumu partnerības foruma ietvaros. Savukārt iepriekš sertifikācijas programmas augstu novērtēja mūsu kolēģi no Zviedrijas un Moldovas,” uzsver valsts kontrolieris Rolands Irklis. 

Mācības notiks ar turpmāk - 2023. gada pavasarī plānota nākamā sertifikācija, kā arī resertifikācija pirmajiem iegūtajiem sertifikātiem.

Abas profesionālās pilnveides izglītības programmas (“Finanšu revīzija publiskajā sektorā” un “Lietderības revīzija publiskajā sektorā”) publiskā sektora revidentiem/auditoriem, ko Valsts kontrole ir izstrādājusi sadarbībā ar Rīgas Ekonomikas augstskolu (Stockholm School of Economics in Riga), licencējis ir Izglītības kvalitātes valsts dienests. Kopumā Valsts kontrole un Rīgas Ekonomikas augstskola vērtē nepieciešamību un iespēju piedāvāt abu licencēto profesionālās pilnveides izglītības programmu apguvi arī citiem revidentiem un/vai auditoriem, kuri nav darba attiecībās ar Valsts kontroli, bet kuri veic vai plāno veikt revīzijas/auditus publiskā sektora institūcijās un/vai valsts un pašvaldību kapitālsabiedrībās.

Sektoru vadītāju un revidentu sertifikāciju Valsts kontrole īsteno kopš 2020. gada. Sertifikācijas mērķis ir apliecināt personas zināšanas un prasmes veikt Valsts kontroles revīzijas atbilstoši Latvijā atzītajiem starptautiskajiem publiskā sektora revīzijas standartiem. Saskaņā ar Valsts kontroles likumu 2023. gadā stāsies spēkā nosacījums, ka par revīzijas departamenta sektora vadītāju varēs būt persona, kura ir ieguvusi sertifikātu publiskā sektora revīziju veikšanai, un revīzijas grupu varēs vadīt sektora vadītājs vai revidents, kuram ir šāds sertifikāts.

Plašākai informācijai par Valsts kontroles sertifikācijas sistēmu

Lēmumu par sertifikāta izsniegšanu pieņem Valsts kontroles izveidota sertifikācijas komisija, kuras sastāvā ir Valsts kontroles padomes locekļi un pieaicināti speciālisti revīzijas (audita) jomā un/vai publiskā sektora finanšu jomā un/vai augstākās izglītības iestādes pārstāvis. Pozitīva lēmuma pieņemšanā viens no kritērijiem ir minētās profesionālās pilnveides izglītības programmas apguve, ko apliecina akreditētas augstākās izglītības iestādes izsniegta apliecība.

Abās programmās revidenti padziļināti apgūst:

  • starptautiskos publiskā sektora revīzijas principus, standartus un vadlīnijas finanšu un lietderības revīzijām;
  • publiskā sektora tiesības – tiešās un pastarpinātās valsts pārvaldes uzbūvi un darbības organizēšanu, specifisko normatīvo regulējumu tādās jomās kā publisko personu finanšu līdzekļu un mantas izmantošana, publiskie iepirkumi, civildienesta un darba tiesiskās attiecības un publiskās pārvaldes darbinieku atlīdzība;
  • budžeta vadību – valstu budžeta veidošanas principus, metodes, starptautiski atzītas prakses, normatīvo regulējumu, pašvaldību budžeta veidošanu, OECD ieteikumus un norādījumus budžeta veidošanai;
  • labu pārvaldību publiskajā sektorā – labas pārvaldības principus un praksi, korporatīvās pārvaldības nozīmi un saturu, rūpīga saimnieka attieksmi, īstenojot publisko pārvaldi;
  • publiskā sektora grāmatvedību – starptautiskos publiskā sektora grāmatvedības standartus, Latvijas publiskā sektora grāmatvedības regulējumu (programmā “Finanšu revīzija publiskajā sektorā”);
  • attīstības plānošanas sistēmu – attīstības plānošanas, telpiskās plānošanas un rīcībpolitikas veidošanas principus un starptautiski atzīto praksi, uz pierādījumiem balstītu lēmumu pieņemšanu, ex-ante un ex-post analīzes nozīmi un to veikšanu (programmā “Lietderības revīzija publiskajā sektorā”).

Papildu informācija

  • Valsts kontroles sertificētās personas

https://lrvk.gov.lv/lv/karjera/revidentu-profesionalitates-novertesana/sertificetas-personas

  • Par sertifikāciju Valsts kontrolē

https://lrvk.gov.lv/lv/karjera/revidentu-profesionalitates-novertesana/revidentu-sertifikacija

Par Valsts kontroli

Latvijas Republikas Valsts kontrole ir neatkarīga, koleģiāla augstākā revīzijas (audita) iestāde. Tās darbības mērķis ir noskaidrot, vai rīcība ar publiskas personas finanšu līdzekļiem un mantu ir tiesiska, pareiza, lietderīga un atbilst sabiedrības interesēm, kā arī sniegt ieteikumus atklāto trūkumu novēršanai. Valsts kontrole veic revīzijas saskaņā ar starptautiskajiem publiskā sektora revīzijas standartiem – Starptautiskās Augstāko revīzijas iestāžu organizācijas INTOSAI standartiem (ISSAI), kuru atzīšanu Latvijā nosaka valsts kontrolieris.

100 gadi KONTROLSPĒKA

2023. gada 16. augustā Valsts kontroles likumam apritēs 100 gadi. Līdz ar šī likuma pieņemšanu Valsts kontrole no formālas de facto 1918. gada 2. decembrī dibinātas institūcijas kļuva par de iure neatkarīgu, koleģiālu Latvijas Republikas augstāko revīzijas iestādi. Valsts kontrole ir viena no Satversmē nostiprinātajām neatkarīgām valsts iestādēmSatversmi parakstīja Satversmes sapulces prezidents Jānis Čakste un Satversmes sapulces sekretārs Roberts Ivanovs, kuru pēc tam apstiprināja valsts kontroliera amatā. Pirmais valsts kontrolieris amatā nostrādāja 12 gadus. Viņa paraksts līdzās Jāņa Čakstes parakstam apstiprina mūsu Satversmes tekstu.

Plašākai informācijai

Signe Znotiņa-Znota

Sabiedrisko attiecību un iekšējās komunikācijas daļas vadītāja

Tālr.: 67017671 | M. 26440185 | E-pasts: signe.znotina-znota@lrvk.gov.lv