Informācija medijiem par Valsts kontroles un Valsts kancelejas rīkoto diskusiju “Cilvēks, informācijas sistēmas un valsts”

08.03.2016.

Lai vairotu ieguvumus no Valsts kontroles veiktajās revīzijās iegūtās informācijas un zināšanām, Valsts kontrole ir uzsākusi jaunu praksi – veidot diskusiju dokumentus, kuros apkopoti Valsts kontroles veiktajās revīzijās konstatētie fakti jomās, kurās novērojami sistemātiski, ilgstoši trūkumi, tādi, kuri ir ārpus atsevišķu revidējamo vienību kompetences ietvara.

Diskusiju dokumentu mērķis ir, izmantojot Valsts kontroles uzkrātās zināšanas, sagatavot priekšlikumus izskatīto jomu darbības uzlabošanai valstiskā līmenī un rosināt plašāku diskusiju iesaistīto un ieinteresēto pušu starpā – izpildvara, nevalstiskais sektors, akadēmiskā vide, uzņēmēji, sabiedrības pārstāvji, likumdevējs.

Pirmais šāda veida diskusiju dokuments, kas veltīts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) nozarei, – “Cilvēks, informācijas sistēmas un valsts” sadarbībā ar Valsts kanceleju tiks publiskots trešdien, 9.martā plkst. 10.00, Valsts kancelejas bibliotēkā – 4.stāvā.

Pirmā diskusijas dokumenta tēmas izvēli noteica IKT jomas pieaugošā loma efektīvas un uz sabiedrības ieguvumiem vērstas valsts pārvaldes attīstībā, kā arī apjomīgā zināšanu bāze, kādu Valsts kontrole ieguvusi, veicot lietderības un likumības revīzijas IKT projektu ieviešanā Veselības ministrijā, Valsts ieņēmumu dienestā, Latvijas Valsts arhīvā, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē, Iekšlietu ministrijā, kā arī projekta “E-pārvaldes portfelis” ietvaros. Dokuments apkopo būtiskākās problēmas, ar kādām valsts saskaras IKT projektu ieviešanā, un izvirza priekšlikumus situācijas uzlabošanai, vienlaikus risinājumu meklēšanā iesaistot plašāku institūciju un ieinteresēto personu loku.

Kā norāda valsts kontroliere E.Krūmiņa, lai arī katrā revīzijā konstatēti specifiski trūkumi, kurus ir pa spēkam novērst katrai atsevišķai revidējamai vienībai, tomēr projektu vadības, uzraudzības un specifisku IKT projektu vadības kompetenču trūkums ir identificējams gandrīz katrā projektā. Tie nereti ir galvenie iemesli, kāpēc IKT projektu izstrāde ievelkas, izmaksā vairāk, nekā plānots, bet pēc ieviešanas nereti nesasniedz izvirzītos mērķus.

Valsts kontrole izsaka cerību, ka jaunā iniciatīva kalpos par zināšanās un faktos balstītu atbalsta punktu valsts pārvaldei, lai uzlabotu tās spējas šādu projektu efektīvā īstenošanā un palielinātu sabiedrības ieguvumu no veiktajiem ieguldījumiem, samazinot valsts pārvaldības uzturēšanas slogu.

Žurnālistiem, kuriem nepieciešama caurlaide iekļūšanai Ministru kabineta ēkā, lūdzam sazināties ar Valsts kancelejas Ministru kabineta preses sekretāri Litu Juberti (tālrunis 67082919 vai 28803639) vai Komunikācijas departamenta vadītāja vietnieci Zaigu Barvidu (tālrunis 67082902 vai 28341699).