Izglītības iestādes aicina līdzdarboties revīzijā par pieaugušo izglītību

22.02.2023.

Valsts kontrole pieaugušo izglītības revīzijā veic aptauju par izglītības iestāžu iesaisti pieaugušo mācību nodrošināšanā. Izglītības iestāžu sniegtais viedoklis ir būtisks, lai revīzijas rezultātā varētu sniegt ieteikumus sistēmas pilnveidei, t.sk. ieteikumus, lai mazinātu administratīvo slogu un padarītu sistēmu ērtu un pievilcīgu arī izglītības iestādēm.

Izglītības iestādes ir nozīmīgs “spēlētājs” pieaugušo mācībās, kas tiek organizētas dažādu projektu ietvaros. No vienas puses, izglītības iestāžu veidotā mācību satura kvalitāte ir priekšnoteikums tam, vai tiks sasniegts mācību mērķis – veicināt mācību dalībnieku konkurētspēju darba tirgū. No otras puses, pieaugušo izglītībā jābūt priekšnosacījumiem, lai izglītības iestādēm dalības process būtu ērts un efektīvs, pēc iespējas vairāk laika un resursu ieguldot mācību satura kvalitātē, nevis administratīvos jautājumos.

"Valsts kontroles revīzijām nozīme ir tikai tad, ja tajās sniegto ieteikumu rezultātā notiek pārmaiņas, kuras sajūt konkrētās jomas pārstāvji un kas viņiem ir noderīgas. Tādēļ būtiski, ka ieinteresētās puses līdzdarbojas jau revīzijas laikā, gan identificējot būtiskākos problēmjautājumus, gan izsakot savu viedokli,” skaidro Valsts kontroles padomes locekle Maija Āboliņa.

! Valsts kontrole īpaši aicina anketu aizpildīt izglītības iestādes, kuras ir piedalījušās gan Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) īstenotā projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai”, gan Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) īstenotā projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” izglītības iestāžu atlasēs.

Izglītības iestādes tiek uzrunātas arī ar tās pārstāvošo nevaldības organizāciju starpniecību. Latvijas Pieaugušo izglītības apvienības padomes priekšsēdētāja Iluta Krūmiņa: “Paldies Valsts kontrolei par tās uzsākto darbu un sadarbības veicināšanu, kas vairo uzticēšanos valsts iestādei un valstij kopumā! Aicinu izglītības iestādes aktīvi piedalīties un paust savu viedokli par sistēmas problēmām, lai kopīgiem spēkiem šīs revīzijas ietvaros panāktu uzlabojumus, tādējādi sistēmai kļūstot ērtākai un saprotamākai.”

Aptauja pieejama šeit: https://www.visidati.lv/aptauja/1964457605/

Aptaujas aizpildīšana aizņem aptuveni 25 minūtes, un to var aizpildīt līdz š.g. 31.martam. Lai sniegto informāciju varētu pilnvērtīgi analizēt, aptauja nav anonīma. Tomēr revīzijas ziņojumā visas atbildes tiks izmantotas tikai apkopotā veidā un netiks atklāta informācija, ko var izmantot aptaujas dalībnieku identificēšanai. Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar Valsts kontroles vecāko valsts revidenti juristi Baibu Amoliņu (Baiba.Amolina@lrvk.gov.lv).

Aptaujā ir arī tādi jautājumi, uz kuriem atbildes ir nepieciešams sagatavot iepriekš, piem., par izglītības iestāžu patērēto laiku un izmaksām, piedaloties izglītības iestāžu atlasēs. Tāpēc pirms aptaujas anketas aizpildīšanas Valsts kontroles tīmekļvietnē var iepazīties ar visiem jautājumiem un sagatavot atbildes. Galvenie jautājumi:

  • par NVA un VIAA praksi un nosacījumiem, organizējot izglītības iestāžu atlases;
  • par izglītības iestāžu patērēto laiku un izmaksām, piedaloties NVA un VIAA iestāžu atlasēs;
  • par sagatavošanās laiku mācību nodrošināšanai;
  • par sadarbību ar pašvaldībām.

Par revīziju

Lietderības revīzijas “Vai pieaugušo izglītība sasniedz tai izvirzītos mērķus un atbilst darba tirgus vajadzībām?” mērķis ir novērtēt, vai pieaugušo izglītība sasniedz tai izvirzītos mērķus – veicina personas konkurētspēju darba tirgū un atbilst darba tirgus vajadzībām –, kā arī vai tā tiek īstenota produktīvi. Šajā revīzijā revidējamās vienības ir Labklājības ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija un Ekonomikas ministrija. Šajā revīzijā tiek analizētas formālajā un neformālajā izglītībā īstenotās mācības personām vecumā no 25 līdz 64 gadiem. Revīziju plānots noslēgt 2023.gada novembrī.

Par Valsts kontroli
Latvijas Republikas Valsts kontrole ir neatkarīga, koleģiāla augstākā revīzijas (audita) iestāde. Tās darbības mērķis ir noskaidrot, vai rīcība ar publiskas personas finanšu līdzekļiem un mantu ir tiesiska, pareiza, lietderīga un atbilst sabiedrības interesēm, kā arī sniegt ieteikumus atklāto trūkumu novēršanai. Valsts kontrole veic revīzijas saskaņā ar starptautiskajiem publiskā sektora revīzijas standartiem – Starptautiskās Augstāko revīzijas iestāžu organizācijas INTOSAI standartiem (ISSAI), kuru atzīšanu Latvijā nosaka valsts kontrolieris. Atklājot trūkumus, Valsts kontrole sniedz ieteikumus to novēršanai, bet par iespējamiem likumpārkāpumiem informē tiesībaizsardzības iestādes.
100 gadi KONTROLSPĒKA
2023. gada 16. augustā Valsts kontroles likumam apritēs 100 gadi. Līdz ar šī likuma pieņemšanu Valsts kontrole no formālas de facto 1918. gada 2. decembrī dibinātas institūcijas kļuva par de iure neatkarīgu, koleģiālu Latvijas Republikas augstāko revīzijas iestādi. Valsts kontrole ir viena no Satversmē nostiprinātajām neatkarīgām valsts iestādēmSatversmi parakstīja Satversmes sapulces prezidents Jānis Čakste un Satversmes sapulces sekretārs Roberts Ivanovs, kuru pēc tam apstiprināja valsts kontroliera amatā. Pirmais valsts kontrolieris amatā nostrādāja 12 gadus. Viņa paraksts līdzās Jāņa Čakstes parakstam apstiprina mūsu Satversmes tekstu.

Plašākai informācijai

Signe Znotiņa-Znota

Sabiedrisko attiecību un iekšējās komunikācijas daļas vadītāja

Tālr.: 67017671 | M. 26440185 | E-pasts: signe.znotina-znota@lrvk.gov.lv