Jānoskaidro, cik starptautisko organizāciju dalībvalsts ir Latvija un kādas saistības esam uzņēmušies

01.10.2020.

Latvijas dalība starptautiskajās organizācijās primāri ir saistīta ar mūsu valsts ārpolitisko mērķu īstenošanu un starptautisko sadarbību dažādās nozarēs. Taču svarīgi atcerēties, ka šāda dalība nozīmē arī attiecīgus valsts budžeta izdevumus biedru naudām, dalības maksām un dažādām citām iemaksām, kā arī citas saistības. Tādēļ Valsts kontrole aicina izstrādāt kārtību saistību izvērtēšanai pirms Latvijas iestāšanās starptautiskajās organizācijās, šīs saistības uzrādīt saimnieciskā gada pārskatā (SGP), kā arī nodrošināt apkopotas informācijas pieejamību par visām starptautiskajām organizācijām, kurās Latvija ir dalībvalsts.

Jau iepriekšējās SGP revīzijas laikā Valsts kontrole aicināja Finanšu ministriju kā atbildīgo par SGP sagatavošanu sniegt informāciju par to, kā tiek veikts izvērtējums saistību aprēķināšanai un uzrādīšanai SGP saistībā ar Latvijas dalību starptautiskajās organizācijās. Diemžēl 2019. gada SGP revīzijas secinājumos Valsts kontrolei jāatzīst, ka šāds izvērtējums netiek veikts un saistības netiek uzrādītas SGP, tādējādi netiek sniegta patiesa un ticama informācija par valsts finansiālo stāvokli.

Sadarbojoties ar Somijas Augstāko revīzijas iestādi, Valsts kontrole ir ieguvusi informāciju par Somijas Republikas saistībām par starptautisko organizāciju pēcnodarbinātības labumiem – 1,4 miljardu eiro apmērā (saistības starptautisko organizāciju darbinieku pensiju, pensiju pabalstu, pēcnodarbinātības dzīvības apdrošināšanas, medicīniskās aprūpes un tml. izdevumu segšanai). Tāpēc nav pamata uzskatīt, ka šādu saistību proporcionāli dalības apmēram nav arī Latvijas Republikai.

Revīzijā arī konstatēts, ka neviena institūcija neapkopo informāciju par visām starptautiskajām organizācijām, kurās Latvija ir dalībvalsts, un šāda informācija nav pieejama vienuviet. Publiski pieejamā informācija ir nepilnīga un pat maldinoša. 2019. gada budžeta paskaidrojumos un institūciju mājaslapās atrodama informācija par dalību 120 starptautiskajās organizācijās, tomēr atbilstoši starptautiskajām publiskajām tiesībām visas tādas nav.

Vērtējot izdevumu apjomu saistībā ar dalību starptautiskajās organizācijās, Valsts kontrole konstatēja, ka izdevumi turpina pieaugt. Tāpēc vēl jo vairāk ir svarīgi apzināt izdevumu apmēru un izdevumus savlaicīgi plānot. Tomēr ne vienmēr izdevumi tiek savlaicīgi plānoti. Piemēram, 2019. gadā dalības maksa Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijā (OECD) 1,6 miljonu eiro apmērā tika segta no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, bet dalības maksa Eiropas Kosmosa aģentūrā 1,3 miljonu eiro apmērā rasta, pārdalot līdzekļus, kas bija piešķirti dotācijai brīvpusdienām 1.-4. klašu skolēniem.