Latvijas un Itālijas valstu kontrolieri pārrunā turpmāko sadarbību

01.02.2024.

Ceturtdien, 1. februārī, valsts kontrolieris Edgars Korčagins tikās ar Itālijas Augstākās revīzijas iestādes (ARI) prezidentu Gvido Karlīno (Guido Carlino), lai pārrunātu turpmāko sadarbību. Šī ir pirmā abu kontrolieru tikšanās, kopš E.Korčagins stājies amatā.

Sanāksmē pārrunātas Eiropas ARI organizācijas EUROSAI aktualitātes, tostarp pavasarī plānotais kongress un stratēģiskie mērķi, kuru izstrādē piedalījās arī Valsts kontroles eksperti. Tāpat puses diskutēja par ciešāku ARI sadarbību, jo īpaši starptautisko ARI organizāciju EUROSAI un INTOSAI aktivitātēs.

Apsveicot E. Korčaginu ar stāšanos amatā, G. Karlīno sveica arī iestādes simtgadē, ko Valsts kontrole ar konferenci “100 gadi KONTROLSPĒKA” atzīmēja 2023. gada 16. augustā. Sarunā Itālijas ARI prezidents uzsvēra arī Itālijas ARI senās tradīcijas un dalību EUROSAI dibināšanā. Vienlaikus iestāde uzskata, ka ir svarīgi arī īstenot mūsdienīgas iniciatīvas, jaunas revīziju metodes un eksperimentus revīziju jomā. Visbeidzot Itālijas ARI prezidents augstu novērtēja Valsts kontroles vadīto EUROSAI valdes portfeli Sadarbībai ar ārējām organizācijām, kā arī gaidāmo vadības pārņemšanu EUROSAI Pašvaldību revīzijas darba grupā.

Latvijas Republikas Valsts kontroles starptautiskā sadarbība:

  • ieņem vēlētus amatus augstāko revīzijas iestāžu starptautiskās organizācijas INTOSAI reģionālās organizācijas EUROSAI vadības struktūrās, darbojas ES dalībvalstu augstāko revīzijas iestāžu un Eiropas Revīzijas palātas sadarbības platformā – Kontaktu komitejā, kā arī darbojas kā starptautisku organizāciju revidents
  • nodrošina dalību un sniedz profesionālu ieguldījumu INTOSAI un EUROSAI starptautiskajās darba grupās un INTOSAI Finanšu revīzijas standartu izstrādes apakškomitejā; 
  • sniedz attīstības u.c. veida atbalstu citu valstu augstākajām revīzijas iestādēm profesionāls, augsti kvalificēts un pieredzes bagāts konsultants publiskā sektora revīziju jomā.

Par Valsts kontroli

Latvijas Republikas Valsts kontrole ir neatkarīga, koleģiāla augstākā revīzijas (audita) iestāde. Tās darbības mērķis ir noskaidrot, vai rīcība ar publiskas personas finanšu līdzekļiem un mantu ir tiesiska, pareiza, lietderīga un atbilst sabiedrības interesēm, kā arī sniegt ieteikumus atklāto trūkumu novēršanai. Valsts kontrole veic revīzijas saskaņā ar starptautiskajiem publiskā sektora revīzijas standartiem – Starptautiskās Augstāko revīzijas iestāžu organizācijas INTOSAI standartiem (ISSAI), kuru atzīšanu Latvijā nosaka valsts kontrolieris. Atklājot trūkumus, Valsts kontrole sniedz ieteikumus to novēršanai, bet par iespējamiem likumpārkāpumiem informē tiesībaizsardzības iestādes.

100 gadi KONTROLSPĒKA

2023. gada 16. augustā Valsts kontroles likumam apritēs 100 gadi. Līdz ar šī likuma pieņemšanu Valsts kontrole no formālas de facto 1918. gada 2. decembrī dibinātas institūcijas kļuva par de iure neatkarīgu, koleģiālu Latvijas Republikas augstāko revīzijas iestādi. Valsts kontrole ir viena no Satversmē nostiprinātajām neatkarīgām valsts iestādēm. Satversmi parakstīja Satversmes sapulces prezidents Jānis Čakste un Satversmes sapulces sekretārs Roberts Ivanovs, kuru pēc tam apstiprināja valsts kontroliera amatā. Pirmais valsts kontrolieris amatā nostrādāja 12 gadus. Viņa paraksts līdzās Jāņa Čakstes parakstam apstiprina mūsu Satversmes tekstu.

Plašākai informācijai

Signe Znotiņa-Znota
Sabiedrisko attiecību un iekšējās komunikācijas daļas vadītāja
Tālr.: 67017671 | M. 26440185 | E-pasts: signe.znotina-znota@lrvk.gov.lv