Pārtikas piegādes NBS loģistikas pakalpojums: kāds iepirkums – tāds rezultāts

07.06.2023.

ĪSUMĀ

 • Iepirkums “izcelts” no vispārējā aizsardzības resorā noteiktā regulējuma iepirkumu plānošanai un organizēšanai.
 • Iepirkums veikts un līgums slēgts par loģistikas pakalpojumu visaptverošai pārtikas piegādei NBS vajadzībām miera un krīzes laikā, bet iepirkumā un līgumā nav noteiktas prasības par pārtikas piegādi un rezervju glabāšanu krīzes laikā.
 • Piegādātājiem izvirzītās prasības ir minimālas un nesniedz pārliecību par iespēju faktiski nodrošināt NBS nepieciešamo komplekso pārtikas piegādes loģistikas pakalpojumu.
 • Plānotā līguma summa līdz 220 milj. eiro ar iespēju to palielināt līdz 330 milj. eiro pirmo reizi norādīta iepirkuma noslēgumā, iepirkuma komisijai lemjot par līguma slēgšanu ar iepirkuma procedūras uzvarētāju SIA “Zītari LZ”.
 • SIA “Zītari LZ” atzīta par iepirkuma uzvarētāju, un tai ir piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, lai gan tā neatbilst iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām par pieredzi loģistikas pakalpojumu sniegšanā.
 • Uzvarējušajam pakalpojuma sniedzējam ar līgumu deleģēti valsts amatpersonām raksturīgi uzdevumi, jo komersants veic cenu aptaujas un nosaka piegādātājus, kuri ir tiesīgi piegādāt pārtiku NBS.
 • Veicot iepirkumu par loģistikas pakalpojumu par pārtikas piegādi NBS vajadzībām, pārtikas saimnieciskais izdevīgums nav vērtēts, lai gan pārtikas piegādes izmaksas veido finansiāli lielāko līguma daļu.
 • Patlaban pārtikas preces NBS tiek piegādātas, pārkāpjot Publisko iepirkumu likumu (PIL) un Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumu (PPFLMINL).

 

Finanšu revīzijā par Aizsardzības ministrijas (AiM) 2023. gada pārskatu Valsts kontrole vērtēja, vai jaunā pārtikas iegādes modeļa plānošana, iepirkuma īstenošana un noslēgtais līgums atbilst normatīvo aktu prasībām. Diemžēl revīzijā secināts, ka iepirkums par loģistikas pakalpojumu par pārtikas piegādi Nacionālo bruņoto spēku (NBS) vajadzībām ir organizēts, pārkāpjot aizsardzības resorā noteikto kārtību iepirkumu plānošanai un organizēšanai. “Iepirkuma rezultātā iegādātais pakalpojums nebalstās NBS vajadzībās un neatbilst aizsardzības resora un nacionālās drošības interesēm. Lai arī iepirkums veikts un līgums slēgts par loģistikas pakalpojumu visaptverošai pārtikas piegādei NBS vajadzībām miera un krīzes laikā, kā arī atsevišķu pārtikas produktu grupu rezervju uzglabāšanu, iepirkumā un līgumā nav noteiktas prasības par pārtikas piegādi un rezervju glabāšanu krīzes laikā,” situāciju skaidro Valsts kontroles padomes locekle Kristīne Jaunzeme.

Jāmin, ka pnotā līguma summa līdz 220 milj. eiro ar tiesībām to palielināt par 50 % līdz 110 milj. eiro, kopējo maksimālo līguma summu paredzot līdz 330 milj. eiro piecos līguma darbības gados, pirmo reizi norādīta, iepirkuma komisijai lemjot par līguma slēgšanu ar iepirkuma procedūras uzvarētāju SIA “Zītari LZ”. Līguma summa noteikta, balstoties iepirkuma komisijas amatpersonas pieņēmumos un nerēķinoties ar Centralizētajā iepirkumu plānā paredzēto finansējumu pārtikas iegādēm 8,02 milj. eiro apmērā. Saskaņā ar grāmatvedības uzskaites datiem no 01.01.2023. līdz 30.04.2023. NBS no SIA “Zītari LZ” ir saņēmuši pārtikas preces par 992 tūkst. eiro. Par norādīto laika posmu NBS ir saņēmuši SIA “Zītari LZ” rēķinu par sniegtā pakalpojuma administrēšanu 30 tūkst. eiro apmērā.

Revidenti norāda, ka pretendentiem izvirzītās minimālās prasības nesniedz pārliecību par līguma izpildes iespējām atbilstoši pasūtītāja vajadzībām. Iepirkuma komisija nebija paredzējusi prasības pretendentiem attiecībā uz industriālo kapacitāti pārtikas piegādes realizēšanai (telpu, aprīkojuma, transporta, personāla u. c. resursu pieejamība), kas demonstrētu spēju nodrošināt iepirkumā paredzēto apjomīgo loģistikas pakalpojumu.

Pamatojoties uz noslēgto līgumu, patlaban pārtikas preces NBS tiek piegādātas, pārkāpjot Publisko iepirkumu likumu (PIL) un Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumu (PPFLMINL). Tā kā uz loģistikas pakalpojumu attiecināmās iepirkuma priekšmeta izmaksas neveido finansiāli lielāko līguma daļu un ir ievērojami mazākas nekā līgumā paredzētās pārtikas piegādes izmaksas, iepirkuma līguma galvenais priekšmets ir pārtikas preču piegāde, nevis loģistikas pakalpojums. Taču pārtikas saimnieciskais izdevīgums konkrētajā iepirkumā nav vērtēts.

Iepirkuma komisija kā daļu no loģistikas pakalpojuma par pārtikas iegādi NBS vajadzībām iepirkuma paredzēja e-platformas izstrādi. Šāda digitāla rīka izstrāde pārtikas iegādei NBS vajadzībām nav bijusi paredzēta nevienā aizsardzības resora un NBS attīstības plānošanas dokumentā un nav vērtēta arī NBS nodrošinājuma un apgādes sistēmas kontekstā. Nav arī vērtētas alternatīvas šādu digitālu rīku veidot un uzturēt aizsardzības resora ietvaros, kā arī nav vērtēti riski un ieguvumi saistībā ar šāda digitāla rīka izveidi un uzturēšanu komersanta pārziņā. Lai arī iepirkuma un līguma izpratnē sekmīga e-platformas darbība ir būtisks priekšnoteikums loģistikas pakalpojuma par pārtikas piegādi sniegšanai, SIA “Zītari LZ” piesaistītais komersants e-platformas izstrādei iepirkumā nav vērtēts kā apakšuzņēmējs un nav izmantotas PIL paredzētās tiesības iepirkuma līgumā noteikt tiesiskās attiecības ar e-platformas izstrādātāju, tā nodrošinoties, ka bez NBS saskaņojuma nav iespējama apakšuzņēmēja nomaiņa.

Uzvarējušajam pakalpojuma sniedzējam ar līgumu pēc būtības deleģēti valsts amatpersonām raksturīgi uzdevumi. Proti, pārtikas piegādes loģistikas pakalpojuma sniedzējam piešķirtas tiesības veikt cenu aptaujas, lai noteiktu tos pārtikas ražotājus un piegādātājus, kas nodrošina NBS pārtikas vajadzības. Tādējādi pakalpojuma sniedzējam ar līgumu pēc būtības deleģēti valsts amatpersonām raksturīgi un ar iepirkumu veikšanu saistīti valsts pārvaldes uzdevumi, pārkāpjot likumā noteikto, (1) ka privātpersonai administratīvo aktu izdošanu var deleģēt tikai tad, ja tas paredzēts ārējā normatīvajā aktā, (2) un neņemot vērā, ka komersants neatbilst pasūtītāja definīcijai PIL izpratnē. Lai arī līgumā paredzēts, ka pakalpojuma sniedzējs meklē pēc iespējas vairāk piegādātāju, nodrošinot pēc iespējas lielāku konkurenci zemākās cenas iegūšanai, tomēr atlīdzība par loģistikas pakalpojuma sniegšanu ir tieši atkarīga no piegādātās pārtikas produktu vērtības.

Revidenti arī secinājuši, ka SIA “Zītari LZ” bija izslēdzama no turpmākas dalības iepirkumā jau konkursa dialoga pirmajā kārtā, jo tā neatbilda konkursa nolikumā noteiktajām prasībām par pieredzi loģistikas pakalpojumu sniegšanā. Konkursa dialoga noslēdzošajā kārtā iepirkuma komisija nav arī vērtējusi, vai SIA “Zītari LZ” iesniegtais piedāvājums nav nepamatoti lēts un līdz ar to noraidāms, jo SIA “Zītari LZ” piedāvātās administrēšanas un rezervju uzglabāšanas maksas bija aptuveni 40 reizes zemākas nekā otra pretendenta piedāvātās. Neskatoties uz minēto, iepirkuma komisija komersantu atzina par konkursa uzvarētāju un tam ir piešķirtas līguma slēgšanas tiesības.

Iepirkuma gaitā nebija nodefinētas prasības pārtikas apgādei krīzes laikā un pārtikas rezervju veidošanai – šādus risinājumus paredzēts meklēt sadarbībā ar komersantu līguma izpildes gaitā, slēdzot papildu vienošanos. Ņemot vērā to, ka pārtikas piegādes drošības prasības ir tieši saistītas ar nacionālās drošības interesēm, šādu iepirkumu un līgumu slēgšanai bija jānosaka īpaši nosacījumi, taču pretendentu atbilstība nacionālās drošības interesēm netika izvērtēta.

Revīzijā nav rasts pamatojums, kāpēc loģistikas pakalpojums par pārtikas piegādi NBS vajadzībām tika iepirkts, piemērojot konkursa dialoga procedūru. Konkursa dialoga ietvaros netika iegūti inovatīvi risinājumi un specifiskas konkursa dialoga dalībnieku zināšanas, kas palīdzētu izstrādāt pasūtītāja vajadzībām atbilstošu risinājumu. Netika arī risināti sarežģīti, ar iepirkuma juridisko vai finansiālo struktūru saistīti jautājumi, kas ir priekšnoteikums konkursa dialoga procedūras piemērošanai. “Iepirkuma dokumentācija liecina, ka iepirkuma prasības bija nodefinētas pirms konkursa dialoga un konkursa dialogs galvenokārt nozīmēja iepirkuma prasību skaidrošanu tā dalībniekiem, kā arī atteikšanos no prasībām, kas demonstrētu pretendentu spēju nodrošināt iepirkumā paredzēto apjomīgo loģistikas pakalpojumu,” skaidro K. Jaunzeme.

Lai gan iepirkums bija stratēģiski nozīmīgs un AiM iniciēts, revīzijā nav gūti pierādījumi, ka AiM atbildīgās amatpersonas būtu sekojušas līdzi iepirkuma īstenošanas gaitai un savlaicīgi veikušas koriģējošas darbības, lai nepieļautu likumam un nacionālās drošības interesēm neatbilstoša līguma noslēgšanu. NBS Apvienotajam štābam kā NBS komandiera izpildinstitūcijai arī nebija šķēršļu, lai iepirkuma gaitā un līdz līguma noslēgšanai gādātu par normatīvajiem aktiem atbilstošu NBS pārtikas vajadzību nodrošināšanu, taču tas netika darīts. Valsts kontroles vērtējumā, ir maza varbūtība, ka AiM un NBS vadošām amatpersonām nebija informācijas par iepirkumā un līgumā paredzēto loģistikas risinājumu pārtikas piegādei NBS vajadzībām.

Fakti par iepirkuma norisi

 • Jaunā pārtikas iepirkuma modeļa plānošana norisinājās ar aizsardzības ministra 09.09.2020. un 24.02.2021. pavēlēm izveidotās aizsardzības resora darba grupās, kuru uzdevums bija arī sagatavot detalizētas jaunā pārtikas iepirkuma modeļa gala prasības un iesniegt tās Valsts aizsardzības un loģistikas iepirkumu centram iepirkuma procedūras uzsākšanai. Lai arī tobrīd aizsardzības resorā spēkā esošais regulējums paredzēja aizsardzības ministram tiesības noteikt citu materiāltehnisko līdzekļu vai pakalpojumu iepirkumu organizēšanas kārtību, tomēr, izceļot iepirkumu no vispārējā aizsardzības resorā noteiktā regulējuma iepirkumu plānošanai un organizēšanai, netika noteiktas prasības konkrētā iepirkuma īstenošanai.
 • Iepirkums veikts no 18.10.2021. līdz 22.11.2022., līgumu NBS Nodrošinājuma pavēlniecība kā pasūtītājs parakstījusi 20.12.2022.
 • Saskaņā ar AiM publiski sniegto informāciju ar iepirkumu un noslēgto līgumu saistītie dokumenti ir iesniegti tiesībaizsardzības iestādēm izvērtēšanai, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs ir uzsācis kriminālprocesu. Saistībā ar NBS pārtikas iepirkumu AiM veiktas dienesta pārbaudes, kurās sagatavoti vairāki ziņojumi un turpinās amatpersonu atbildības izvērtēšana.

Revidenti norāda – aizsardzības resorā iepirkumu plānošana ar aizsardzības ministra pavēlēm veidotās darba grupās nav ierasta prakse. “Iepirkuma rezultāts ir likumsakarīgs iznākums tam, ka nav ievērots aizsardzības resorā noteiktās daudzpakāpju iepirkuma plānošanas un īstenošanas regulējums. Svarīgi ir nepieļaut līdzīgu gadījumu atkārtošanos, tādēļ ir jāizvērtē iepirkuma plānošanā, īstenošanā un līguma slēgšanā iesaistīto amatpersonu atbildība, kā arī ir jāpilnveido AiM iekšējās kontroles vide, lai savlaicīgi veiktu koriģējošas darbības un nepieļautu tādu iepirkumu norisi un turpināšanu, kuri neatbilst pasūtītāja vajadzībām, kā arī lai pirms līguma slēgšanas pārliecinātos, ka veiktais iepirkums pēc būtības atbilst pasūtītāja definētajai vajadzībai un Centralizētajā iepirkuma plānā paredzētajam,” norāda K. Jaunzeme.

Valsts kontroles ieteikumi #PēcRevīzijas

Revīzijā sniegti četri ieteikumi, kas vērsti uz iekšējās kontroles vides uzlabošanu, plānojot un īstenojot iepirkumus, kā arī iepirkumu regulējošo normatīvo aktu ievērošanu, piegādājot pārtiku NBS vajadzībām.

Par Valsts kontroli

Latvijas Republikas Valsts kontrole ir neatkarīga, koleģiāla augstākā revīzijas (audita) iestāde. Tās darbības mērķis ir noskaidrot, vai rīcība ar publiskas personas finanšu līdzekļiem un mantu ir tiesiska, pareiza, lietderīga un atbilst sabiedrības interesēm, kā arī sniegt ieteikumus atklāto trūkumu novēršanai. Valsts kontrole veic revīzijas saskaņā ar starptautiskajiem publiskā sektora revīzijas standartiem – Starptautiskās Augstāko revīzijas iestāžu organizācijas INTOSAI standartiem (ISSAI), kuru atzīšanu Latvijā nosaka valsts kontrolieris.

100 gadi KONTROLSPĒKA

2023. gada 16. augustā Valsts kontroles likumam aprit 100 gadi. Līdz ar šī likuma pieņemšanu Valsts kontrole no formālas de facto 1918. gada 2. decembrī dibinātas institūcijas kļuva par de iure neatkarīgu, koleģiālu Latvijas Republikas augstāko revīzijas iestādi. Valsts kontrole ir viena no Satversmē nostiprinātajām neatkarīgām valsts iestādēmSatversmi parakstīja Satversmes sapulces prezidents Jānis Čakste un Satversmes sapulces sekretārs Roberts Ivanovs, kuru pēc tam apstiprināja valsts kontroliera amatā. Pirmais valsts kontrolieris amatā nostrādāja 12 gadus. Viņa paraksts līdzās Jāņa Čakstes parakstam apstiprina mūsu Satversmes tekstu.

Plašākai informācijai

Signe Znotiņa-Znota
Sabiedrisko attiecību un iekšējās komunikācijas daļas vadītāja
Tālr.: 67017671 | M. 26440185 | E-pasts: signe.znotina-znota@lrvk.gov.lv