Valsts kontrole aicina pārskatīt bijušo pašvaldību vadītāju sociālā atbalsta pasākumu pamatotību

01.10.2020.

Bijušie pašvaldību domes priekšsēdētāji un to algotie vietnieki šobrīd, zaudējot amatu, ik mēnesi var pretendēt uz pabalstu divu minimālo mēnešalgu apmērā. Uz to ir tiesības pašvaldību amatpersonām, kuras ir bijušas minētajos amatos vismaz divus sasaukumus, ir pirmspensijas vecumā vai sasniegušas pensijas vecumu un nav nodarbinātas. Valsts kontrole, ņemot vērā iepriekš veiktās revīzijas un saimnieciskā gada pārskata (SGP) par 2019. gadu revīzijas rezultātus, apšauba, ka šādi sociālā atbalsta pasākumi un tiem paredzētā finansējuma izlietojums ir efektīvs un rada vienlīdzīgu attieksmi pret visām valsts un pašvaldību institūcijās nodarbinātajām personām. Pēc SGP revīzijas nosūtīta Valsts kontroles vēstule Ministru prezidentam un Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai ar aicinājumu izvērtēt šāda likumā paredzētā pabalsta nepieciešamību, ņemot vērā, ka valstī pastāv daudzi un dažādi veidi pārkvalifikācijai, ja persona pārtrauc pildīt noteikta amata pienākumus.

Valsts kontroles ieskatā, ir apšaubāms arī minētā pabalsta noteikšanas pamatojums, kas tiek saistīts ar vēlētas amatpersonas konkurētspējas zudumu un grūtībām atgriezties darbā iepriekšējā specialitātē. Saskaņā ar SGP revīzijā par 2019. gadu apkopoto informāciju no visām 119 pašvaldībām konkrētajā gadā 85 pašvaldības ir aprēķinājušas pēcnodarbinātības pabalstu 222 personām, tam iztērējot pat vairāk nekā vienu miljonu eiro. Turklāt turpmākajos periodos šī pabalsta izmaksai būs nepieciešami vairāk nekā 11 miljoni eiro, kurus varētu novirzīt citu pašvaldību iedzīvotāju vajadzību nodrošināšanai. Saskaņā ar pašvaldību apkopotajiem datiem šobrīd valstī 722 personas ir vai ir bijušas domes vai padomes priekšsēdētāji vai algoti vietnieki divus sasaukumus vienā pašvaldībā un tādējādi var nākotnē pretendēt uz pabalsta saņemšanu.

“Mūsu ieskatā, minētā pabalsta izmaksai nepieciešamo budžeta līdzekļu apmērs būtiski pieaugs gaidāmās administratīvi teritoriālās reformas dēļ, kad darbu zaudēs daudzu pašvaldību vadītāji un viņu vietnieki,” uzsvērts valsts kontrolieres Elitas Krūmiņas parakstītajās vēstulēs.

Patlaban Saeimas darba kārtībā ir likumprojekts “Grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likumā”, kurā ir priekšlikums izslēgt no likuma pantu, kas paredz bijušo pašvaldību vadītāju tiesības uz pabalstu. Ievērojot iepriekš un arī SGP revīzijā konstatēto, Valsts kontrole aicina valdību un Saeimu izstrādāt ilgtspējīgu risinājumu attiecībā uz konkrēto pabalstu, īpaši ņemot vērā to, ka daļa pašvaldību šo pabalstu izmaksā no sociālās aizsardzības izdevumiem. Valsts kontroles vērtējumā, rosinātās izmaiņas Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likumā var kalpot par nozīmīgu un savlaicīgu soli ne tikai pašvaldību nodrošinātās sociālā atbalsta sistēmas sakārtošanā, bet arī ceļā uz valsts noteikto pēcnodarbinātības labumu, tai skaitā izdienas pensiju, sistēmas pilnveidošanu.